Ephesians 1

Utkorelsen. Andans kraft. Christi höghet.

1 Paulus, Jesu Christi Apostel, genom Guds vilja, dem heligom som uti Epheso äro, och trognom i Jesu Christo. 2Nåd vare med eder, och frid af Gudi, vårom Fader, och Herranom Jesu Christo. 3Välsignad vare Gud, och vårs Herras Jesu Christi Fader, den oss välsignat hafver med all andelig välsignelse, i de himmelska ting, genom Christum; 4Såsom han oss utvalt hafver i honom, förr än verldenes grund lagder var, att vi skole vara helige och ostraffelige för honom uti kärleken; 5Och hafver tagit oss sig sjelfvom till barn, genom Jesum Christum, efter sins viljas goda behag; 6Sina härliga nåd till lof, genom hvilka han hafver oss täcka gjort uti honom, som kärkommen är; 7I hvilkom vi hafvom förlossning genom hans blod, syndernas förlåtelse, efter hans nåds rikedomar; 8Af hvilka han oss rundeliga delaktiga gjort hafver uti all visdom och klokhet; 9Och hafver oss låtit få veta sins viljas hemlighet, efter sitt goda behag, och hafver det framhaft igenom honom; 10Att det skulle predikadt varda, då tiden fullkomnad var; på det allting skulle sammanfattad varda i Christo, både det i himmelen och på jordene är, genom den sammas; 11Genom hvilken vi ock komne äre till arfvedelen, beskärde efter hans uppsåt, som all ting verkar efter sin egen viljas råd; 12Att vi skole vara hans härlighet till lof, vi som tillförene hoppadoms på Christum; 13Genom hvilken ock I hört hafven sanningenes ord, som är edor salighets Evangelium; uti hvilkom I ock, sedan I trodden, ären beseglade vordne med löftsens Helga Anda; 14Hvilken vårt arfs pant är, till vår förlossning, att vi skulle varda hans egendom, hans härlighet till pris. 15Derföre ock jag, efter jag hört hafver af den tro, som i eder är till Herran Jesum, och edar kärlek till all helgon; 16Vänder jag icke åter att tacka Gud för eder, alltid tänkandes på eder i mina böner; 17Att vårs Herras Jesu Christi Gud, härlighetenes Fader, ville gifva eder visdomsens och uppenbarelsens Anda, till sin kunskap, 18Och upplysa edars förstånds ögon; att I förstå kunnen, hvad hopp han hafver kallat eder uti, och huru rik hans arfs härlighet är uti helgonen; 19Och huru öfversvinneliga stor hans kraft är till oss, som tron, efter hans mägtiga starkhets verkan; 20Hvilka han verkade i Christo, då han uppväckte honom ifrå de döda, och satte honom på sin högra hand i himmelen; 21Öfver all Förstadöme, välde, magt, Herradöme, och allt det som nämnas kan, icke allenast i denna verldene, utan ock i den tillkommande; 22Och hafver all ting lagt under hans fötter, och hafver satt honom församlingene till ett hufvud öfver all ting; 23Hvilken är hans kropp, och hans uppfyllelse, som allt i allom uppfyller.
Copyright information for SweKarlXII