Ephesians 3

Pauli ämbetes förmaning, bön.

1 För denna saks skull är jag Paulus Christi Jesu fånge för eder, Hedningar; 2Om I eljest hört hafven om Guds nåds ämbete, som mig gifvet är till eder; 3Att denna hemlighet är mig genom uppenbarelse förkunnad, såsom jag tillförene med få ord skref; 4Af hvilko, om I det läsen, I mågen märka mitt förstånd i Christi hemlighet; 5Hvilket icke kunnigt gjordt är i förtiden menniskors barnom, såsom det nu uppenbaradt är hans heliga Apostlar och Propheter, genom Andan; 6Nämliga att Hedningarna skola vara medarfvingar, och samma lekamens och hans löftes delaktige i Christo, genom Evangelium; 7Hvilkets tjenare jag vorden är, efter den gåfvo af Guds nåd, som mig gifven är, efter hans krafts verkning. 8Mig, som är den aldra ringaste ibland all helgon, är denna nåd gifven, att jag skall ibland Hedningarna förkunna de obegrundeliga Christi rikedomar; 9Och i ljuset frambära för hvar man, hurudana delaktighet är i den hemlighet, som härtilldags i verldene hafver fördold varit i Gudi, den all ting skapat hafver genom Jesum Christum; 10På det nu skulle kunnigt varda Förstadömen och Herradömen i himmelen, på församlingene, Guds mångfaldeliga vishet; 11Efter den försyn af verldenes begynnelse, hvilka han bevist hafver i Christo Jesu, vårom Herra; 12Genom hvilken vi hafve dristighet och tillgång med all förtröstning, genom trona på honom. 13Derföre beder jag, att I icke uppgifvens för mina bedröfvelsers skull, som jag lider för eder, hvilka äro eder till pris. 14Fördenskull böjer jag min knä till vårs Herras Jesu Christi Fader; 15Den der rätte Fadren är öfver allt det Fader heter i himmelen och på jordene; 16Att han ville gifva eder kraft, efter sine härlighets rikedomar, att I starke varden genom hans Anda, till den invärtes menniskan; 17Att Christus må bo genom trona i edor hjerta, stadeliga rotade och grundade i kärlekenom; 18Att I mågen begripa med all helgon, hvad bredden, och längden, och djupet, och höjden är; 19Och dermed känna Christi kärlek, den all kunskap öfvergår; på det I mågen uppfyllde varda med allahanda Guds fullhet. 20Men honom, som rikeliga förmår göra, öfver allt det vi bedjom, eller tänkom, efter den kraft som verkar i oss; 21Honom vare ära i församlingen, genom Christum Jesum, i allan tid, ifrån evighet till evighet. Amen.
Copyright information for SweKarlXII