Ephesians 6

Barns, fäders, tjenares, herrars pligt. Trognas vapen.

1 I Barn, varer hörige edra föräldrar i Herranom; ty det är rättvist. 2Hedra din fader och moder; hvilket är det första bud, som löfte med sig hafver: 3På det dig skall väl gå, och du må blifva långlifvad på jordene. 4I fäder, reter icke edor barn till vrede; utan uppföder dem i tukt och Herrans förmaning. 5I tjenare, varer hörige edrom lekamligom herrom med räddhåga och bäfvan, i edor hjertas enfaldighet, såsom Christo; 6Icke tjenande allena för ögonen, såsom menniskom till vilja; utan såsom Christi tjenare, görande det Gud vill utaf hjertat. 7Med välviljoghet läter eder tycka, att I tjenen Herranom, och icke menniskom; 8Vetande, att hvad godt hvar och en gör, det skall han igenfå af Herranom, ehvad han är tjenare eller fri. 9Och I herrar, görer ock detsamma emot dem, och öfvergifver trug; vetande, att ock edar Herre är i himmelen, och för honom är intet anseende till personen. 10På det sista, käre bröder, varer starke i Herranom, och i hans starkhets magt. 11Ikläder eder allt Guds harnesk, på det I mågen stå emot djefvulens listiga anlopp. 12Ty vi hafvom icke strid emot kött och blod; utan emot Förstar och väldiga, nämliga emot verldenes herrar, de som regera i denna verldenes mörker, emot de onda andar under himmelen. 13Derföre, tager på eder allt Guds harnesk, att I mågen emotstå i den onda dagen, och all ting väl uträtta, och beståndande blifva. 14Så står nu omgjordade kringom edra länder med sanningene, och iklädde rättfärdighetenes kräfveto; 15Och fötterna skodde, att I mågen redo vara till fridsens Evangelium. 16Men öfver all ting tager trones sköld, med hvilkom I kunnen utsläcka all hins ondas glödande skott. 17Och tager på eder salighetenes hjelm, och Andans svärd, som är Guds ord; 18I all bön och åkallan, alltid bedjande i Andanom; och vaker dertill, med all idkelighet, och bön för all helgon; 19Och för mig, att mig måtte gifvet varda tala dristeliga med öppen mun, att jag måtte kunniga göra Evangelii hemlighet; 20Hvilkets bådskap jag är i denna kedjon; på det jag deruti må fri tala, som mig bör tala. 21Men på det I mågen ock veta, huru med oss tillstår, och hvad jag gör, skall Tychicus, min älskelige broder och trogne tjenare i Herranom, eder undervisa; 22Hvilken jag derföre sände till eder, att I skolen få veta, huru med mig tillstår; och att han skulle trösta edor hjerta. 23Frid vare bröderna, och kärlek med trone, af Gud Fader och Herranom Jesu Christo. 24Nåd vare med allom, som vår Herra Jesum Christum rättsinneliga kär hafva. Amen. Sänd af Rom till de Epheser, med Tychico.
Copyright information for SweKarlXII