Exodus 17

Folkets tredje knorr. Klippans watten. Amaleks strid.

1 Och hela menigheten af Israels barn drog ut af den öknene Sin deras dagsresor, såsom HERren befallde dem; och lägrade sig i Rephidim; der hade folket intet watten till att dricka. 2Och de kifwade med Mose, och sade: Gifwer oß watten, att wi må dricka. Mose sade till dem: Hwi kifwen I med mig? Hwi försöken I HERran? 3Då nu folket dersammastäds törste efter watten, knorrade de emot Mose, och sade: Hwi hafwer du låtit oß fara utur Egypten, på det att du oß, wår barn och boskap, skulle låta dör i törst? 4Mose ropade till HERran, och sade: Huru skall jag göra med detta folket? Det fattas icke mycket, att de warda mig ännu stenande. 5HERren sade till honom: Gack för folket, och tag några de äldsta af Israel med dig; och tag din staf i dina hand, med hwilkom du slog wattnet, och gack. 6Si, jag will stå der före dig på ett hälleberg i Horeb; der skall du slå hälleberget, och der skall utlöpa watten, så att folket får dricka. Mose gjorde ock så för de äldsta af Israel. 7Derföre kallar man det rummet Maßa och Meriba; för det Israels barnas kifs skull, och för det, att de försökte HERran, och sade: Är HERren med oß eller ej. 8Då kom Amalek, och stridde emot Israel i Nephidim. 9Och Mose sade till Josua: Utwälj oß män; far ut, och strid emot Amalek: I morgon will jag stå öfwerst på högenom, och hafwa Guds staf i mine hand. 10Och Josua gjorde såsom Mose honom sade, att han stridde emot Amalek. Men Mose, och Aaron, och Hur stego upp öfwerst på högen. 11Och så länge Mose upphöll sina händer, hade Israel öfwerhandena; men när han lät händerna ned, hade Amalek öfwerhandena. 12Men Mose händer woro tunga, derföre togo de en sten, och lade under honom, att han satte sig deruppå. Aaron och Hur höllo under hans händer, hwar på sine sido; så wordo hans händer stadiga, intilldeß solen gick neder. 13Och Josua nederlade Amalek, och hans folk, genom swärdsegg. 14Och HERren sade till Mose: Skrif detta till en åtminnelse uti en bok, och befall det i Josua öron; ty jag skall förgöra Amalek undan himmelen, att man icke mer skall tänka uppå honom. 15Och Mose byggde ett altare, och kallade det HERren Nißi, 16Ty han sade: HERrans strid skall wara emot Amalek genom ena hand, under Guds beskärm ifrå barn intill barnabarn.
Copyright information for SweKarlXII