Exodus 23

Lögn, owän, mutor, hwiloår, högtider, landsens gränsor.

Du skall icke tro lögnaktigt tal, så att du gör enom ogudaktigom bistånd, och warder ett wrångt wittne. Du skall icke följa hopen efter till det ondt är; och icke swara för rätten, så att du efter hopen wiker ifrå det rätt är. Du skall icke bepryda den fattiga i hans sak. När du finner dins owäns oxa eler åsna, att han far will, så skall du ledan hem till honom igen. När du finner hans åsna, som dig hatar, ligga under bördone, skall du icke låta honom ligga; utan hjelpa honom upp. Du skall icke böja dins fattigas rätt i hans sak. War fjerran ifrå falska saker. Den oskylidga och rättfärdiga skall du icke dräpa; ty jag gifwer ingom ogudaktigom rätt. Du skall icke taga mutor; förty mutor förblinda de seende, och förwända de rättfärdigas saker. Du skall icke undertrycka främlingar ty I hweten huru de främlingar i hjertat likar, efter I hafwen ock främlingar warit i Egypti lande. 10 I sex år skall du få ditt land, och insamla deß frukt. 11 På sjunde årena skall du låta det hwilas och ligga, att de fattige af ditt folk måga äta deraf: Och hwad öfwer blifwer, låt wilddjuren på markene äta det. Så skall du ock göra med dinom wingård och oljoberge. 12 I sex dagar skall du göra ditt arbete, men den sjunde dagen skall du skona; på det din oxe och åsne måga hwila sig, och dine tjenarinnos son, och främlingen wederqwicka sig. 13 Allt det jag eder sagt hafwer, det håller. Och andra gudars namn skolen I icke ihågkomma; och af edar mun skola de icke hörde warda. 14 I tre resor om året skolen I hålla mig högtid. 15 Nämliga de osyrade bröds högtid skall du hålla, att du i sju dagar osyradt bröd äter, såsom jag dig budit hafwer, i den tiden i Abibs månad; förty uti honom äst du utfaren utur Egyten; men kom icke med tomma händer fram för mig; 16 Och den högtiden, när du först begynner berga det du på markene fått hafwer; och insamlingens högtid i årsens utgång, när du ditt arbete utaf markene insamlat hafwer. 17 Tre resor om året skall allt det mankön är komma fram för HERran Gud. 18 Du skall icke offra mitt offers blod med surdeg; och mins högtides feta skall icke blifwa qwart intill morgonen. 19 Förstlingen af första frukten på dine mark skall du föra in uti HERrans dins Guds hus; och skall icke koka kidet, så länge det på sine moders mjölk är. 20 Si, jag sänder en Ängel framföre dig, den dig skall bewara på wägen, och föra dig till det rum, som jag beredt hafwer. 21 Derföre tag dig wara för hans ansigte, och hör hans röst, och förbittra honom icke; ty han skall icke skona eder, när I brottslige ären; och mitt Namn är i honom. 22 Hörer du hans röst, och gör allt det jag säger dig; så skall jag wara dina fiendars fiende, och dina moståndares motståndare. 23 När nu min Ängel går framföre dig, och förer dig till de Amoreer, Hetheer, Phereseer, Cananeer, Heveer, och Jebuseer, och jag förgör dem; 24 Då skall du icke tillbedja deras gudar, ej heller tjena dem, och icke göra såsom de göra; utan skall deras afgudar bortkasta, och sönderslå dem. 25 Men HERranom edrom Gud skolen I tjena, så skall han wälsigna ditt bröd och ditt watten; och skall alla krankhet taga dig ifrå. 26 Ingen ensam eller ofruktsam skall wara i dino lande; och jag skall låta dig blifwa gamlan. 27 Jag skall sända min förskräckelse framföre dig, och göre allt folk förtwifladt, dit du kommer; och skall låta alla dina fiendar komma på flyktena för dig. 28 Jag skall sända getingar framföre dig, som skola för dig utjaga de Heveer, Cananeer och Hetheer. 29 Jag skall icke utdrifwa dem på ett år för dig, att landet icke skall öde warda, och wilddjur föröka sig emot dig. 30 Tågliga skall jag drifwa dem ut för dig, intilldeß du må wäxa till, och besitta landet. 31 Och skall jag sätta ditt landmäre, det röda hafwet, till de Philisteers haf, och ifrån öknene allt intill älfwena; ty jag skall gifwa landsens inbyggare i dina hand, att du skall utdrifwa dem före dig. 32 Du skall intet förbund göra med dem; eller med deras gudar; 33 Utan låt icke bo dem i dino lande, att de icke komma dig till att synda emot mig; förty, om du tjenar deras gudar, kommer det dig till förargelse.
Copyright information for SweKarlXII