Exodus 24

Förbundsens bok, blod. Mose på Sinai.

Och till Mose sade han: Stig upp till HERran, du och Aaron, Nadab och Abihu, och de sjutio äldste i Israel, och tillbedjer fjerran. Och Mose nalke sig allena intill HERran, och låt de andra intet nalkas; och folket komme ej heller med honom upp. Mose kom, och förtäljde folkena all HERrans ord, och alla rätter: Då swarade allt folket med ena röst, och sade: All de ord, som HERren sagt hafwer, wilje wi göra. Då skref Mose all HERrans ord, och stod om morgonen bittida upp, och byggde ett altare nedan wid berget, med tolf stodar, efter de tolf Israels slägter; Och sände dit unga män af Israels barnom, att de skulle offra deruppå bränneoffer och tackoffer HERranom af stutar. Och Mose tog hälftena af blodet, och lät det uti ett bäcken; den andra hälftena stänkte han uppå altaret; Och tog förbundsens bok, och las henne för folksens öron. Och då de sade: Allt det HERren sagt hafwer, wilje wi göra och efterlyda: Då tog Mose blodet, och stänkte folket dermed, och sade: Si, detta är förbundsens blod, hwilket HERren med eder gör öfwer all deßa orden. Då stego Mose, Aaron, Nadab och Abihu, och de sjutio äldste af Israel upp; 10 Och sågo Israels Gud. Under hans fötter war såsom en skön saphir, och såsom en himmel, då han klar är. 11 Och han lät icke sina hand komma öfwer de yppersta af Israel. Och då de hade skådat Gud, åto de och drucko. 12 Och HERren sade till Mose: Kom upp till mig på berget, och blif der, att jag gifwer dig stentaflor, och lag, och budord, de jag skrifwit hafwer, hwilka du dem lära skall. 13 Då stod Mose upp, och hans tjenare Josua, och steg upppå Guds berg; 14 Och sade till de äldsta: Blifwer här, tilldeß wi komme igen till eder: Si, Aaron och Hur äro när eder; kommer någon sak på färde, den mån I hafwa inför dem. 15 Då nu Mose kom på berget, öfwertäckte en molnsky berget. 16 Och HERrans härlighet bodde uppå bergena Sinai, och öfwertäckte det med molnskyn i sex dagar: Och han kallade Mose på sjunde dagenom utu skynom. 17 Och HERrans härlighets anseende war såsom en förtärande eld öfwerst på bergena, för Israels barnom. 18 Och Mose gick midt in i skyn, och steg på berget; och blef uppå bergena i fyratio dagar, och fyratio nätter.
Copyright information for SweKarlXII