Exodus 25

Tabernaklets häfoffer, ark, nådastol, bord, ljusastaka.

Och HERren talade med Mose, och sade: Säg Israels barnom, att de gifwa mig ett häfoffer: Och tager det af hwar man, den som dertill ett friwilligt hjerta hafwer. Och detta är häfoffret, som I skolen taga af dem: Guld, silfwer, koppar; Gult silke, skarlakan, rosenrödt, hwitt twinnadt silke, getahår; Rödlett wädurskinn, tackskinn, furoträ; Oljo till lampor, speceri till smörjelse, och godt rökwerk; Onichsten, och infattade stenar till lifkjortelen, och till skölden. Och de skola göra mig en helgedom, att jag må bo ibland dem. Efter som jag will wisa dig en eftersyn till tabernaklet, och till allt det som dertill hörer, så skolen I göra det. 10 Görer en ark af furoträ; halftredje aln skall wara längden, halfannor aln bredden, och halfannor aln höjden. 11 Och du skall bedraga honom med godt guld, innan och utan: Och gör en gyldene krans ofwan omkring. 12 Och gjut fyra ringar af guld, dem skall du sätta i alla fyra hörnen; så att twå ringar äro på den ena sidone, och twå på den andra sidone. 13 Och gör stänger af furoträ, och bedrag dem med guld; 14 Och stick dem in i ringarna på sidone af arken, att man må bära honom dermed. 15 Och skola de blifwa i ringomen, och icke warda utdragna. 16 Och du skall lägga uti arken det wittnesbörd, som jag skall få dig. 17 Du skall ock göra en nådastol af klart guld; halftredje aln skall wara längden på honom, och halfannor aln bredden. 18 Och du skall göra twå Cherubim af tätt guld, på båda ändarna af nådastolenom; 19 Så att en Cherub är på denna ändanom, den andra på den andra ändanom: Och alltså äro twå Cherubim på nådastolens ändom. 20 Och de Cherubim skola utsträcka sina wingar ofwan öfwer, så att de öfwertäcka nådastolen med sina wingar, och hwarsannars anlete stå emot hwartannat; och deras anlete skola se uppå nådastolen. 21 Och du skall sätta nådastolen ofwanuppå arken; och lägga i arken det wittnesbörd, som jag skall få dig. 22 Och dädan will jag betyga dig, och tala med dig, nämliga utaf nådastolenom, emellan de twå Cherubim, som äro uppå wittnesbördsens ark, allt det som jag will befalla dig till Israels barn. 23 Du skall ock göra ett bord af furoträ: Twå alnar skall deß längd wara, och en aln bredden, och halfannor aln höjden. 24 Och du skall bedraga det med klart guld, och göra en gyldene krans omkring det; 25 Och ena listo omkring, en hand bredt hög, och en gyldene krans omkring listona. 26 Och du skall göra der fyra gyldene ringar till, uppå de fyra hörnen på deß fyra fötter. 27 Hardt under listone skola ringarna wara, att man må stinga stänger derin, och bära bordet. 28 Och du skall göra stängerna af furoträ, och bedraga dem med guld, att bordet må dermed warda buret. 29 Du skall ock göra deß fat, skedar, kannor, skålar, af klart guld, att man dermed ut och in skänker. 30 Och skall du alltid lägga skådobröd fram för mig på bordet. 31 Du skall ock göra en ljusastaka af klart tätt guld; läggen deruppå skall wara med rör, skålar, knöpar och blommor. 32 Hwar och en rör skall hafwa tre skålar, såsom mandelnötter, knöpar och blommor. Detta skola wara de sex rör, som utgå af ljusastakanom. 34 Men läggen af ljusastakanom skall hafwa fyra skålar, och dertill knöpar och blommor. 35 Och ju en knöp under twå rör af de sex, som gå utaf ljusastakanom. 36 Ty både knöpar och rör skola gå derutaf; och alltsamman klart tätt guld. 37 Och du skall göra sju lampor ofwanuppå, så att de lysa emot hwarandra; 38 Och ljusanäpor, och släcketyg, allt af klart guld. 39 Utaf en centener klart guld skall du göra honom, med all deße tyg. 40 Och se till, att du allt gör efter den eftersyn, som du på bergena sett hafwer.
Copyright information for SweKarlXII