Exodus 26

Tabernaklets byggnad och delar.

Tabernaklet skall du göra af tio tapeter, af hwitt twinnadt silke, af gult silke, af skarlakan och rosenrödt: Cherubim skall du göra deruppå konsteliga. Längden på hwart tapetet skall wara åtta och tjugu alnar, bredden fyra alnar; och skola alla tio wara eus. Och skola ju wara fem tillhopafogd, det ena wid det andra. Och du skall göra lyckor af gult silke, allestädes på stadet på tapeten, att de måga tillhopafogas, att ju tu och tu på sitt stad kunna tillsammanfästas; Femtio lyckor på hwart tapetet, att det ena må fästas wid det andra. Och du skall göra femtio gyldene häfte, der man de tapeter med tillsammanknäpper, det ena wid det andra, tilldeß det blifwer ett tabernakel. Du skall ock göra ellofwa tapeter af getahår, till öfwertäckelse öfwer tabernaklet. Längden af hwart tapetet skall wara tretio alnar, bredden fyra alnar; och skola alla ellofwa wara lika stor. Fem skall du med hwartannat tillhopafoga, och sedan ser tillhopa med hwartannat, så att du gör det sjette tapetet dubbelt frammanför tabernaklet. 10 Och du skall göra femtio lyckor på stadet, af hwart tapetet, att de måga tillhopaknäppas med hwartannat. 11 Och skall du göra femtio kopparhäkte, och knäppa häkten in uti lyckorna, att tapeten tillsammanfogas, och warda en täckelse. 12 Men det öfwer är i längdene af tapeten på tabernaklet, skall du hälftena låta hänga utöfwer tabernaklet; 13 På båda sidor en aln långt; så att det öfwer är, blifwer på sidomen af tabernaklet och betäcker det på båda sidor. 14 Utöfwer denna täckelse skall du göra en annor öfwertäckelse af rödlett wädurskinn; och dertill en öfwertäckelse af tackskinn. 15 Du skall ock göra bräder till tabernaklet, af furoträ, hwilka stå skola. 16 Tio alnar långt skall hwart brädet wara, och halfannor aln bredt. 17 Twå nåckor skall hwart brädet hafwa, så att det ena må sättas wid det andra: Alltså skall du göra all bräden till tabernaklet. 18 Tjugu af dem skola stå söder. 19 De skola hafwa fyratio silfwerfötter nedan under, ju twå fötter under hwart brädet på sina twå nåckor. 20 Sammalunda på den andra sidone, norrut, skola ock stå tjugu bräder; 21 Och fyratio silfwerfötter, ju twå fötter under hwart brädet. 22 Men bak i tabernaklet, westerut, skall du göra sex bräder; 23 Dertill tu bräder bak i de tu hörnen af tabernaklet; 24 Så att hwartdera af de tu bräden lagar sig med sitt hörnebräde ifrå nedan allt uppåt, och komma ofwan tillika tillhopa med en krampo; 25 Så att det äro åtta bräder med deras silfwerfötter, hwilke skola wara sexton; ju twå under ett bräde. 26 Och du skall göra skottstänger af furoträ, fem till de bräden, som äro på den ena sidone i tabernaklet; 27 Och fem till de bräden, som äro på den andra sidone i tabernaklet och fem till de bräden bak i tabernaklet, westerut. 28 Och du skall skjuta medelstången midt öfwer bräden utåt, och fatta dem alla tillhopa ifrå den ena ändan till den andra. 29 Och skall du bedraga bräden med guld, och ringarna på dem göra af guld, att man skjuter stängerna derin: Och stängerna skall du bedraga med guld. 30 Och så skall du nu göra tabernaklet, efter det sättet, som du sett hafwer på bergena. 31 Och du skall göra en förlåt af gult silke, skarlakan, och rosenrödt, och twinnadt hwitt silke: Och du skall göra Cherubim deruppå konsteliga. 32 Och du skall hänga det på fyra stolpar af furoträ, de som bedragne äro med guld, och hafwa gyldene knappar, och fyra silfwerfötter. 33 Och skall du knäppa förlåten derintill med häkter, och sätta wittnesbördsens ark innanför förlåten, att han är eder en åtskilnad emellan det helga, och det aldrahelgasta. 34 Och du skall sätta nådastolen på wittnesbrödsens ark, uti det aldrahelgasta. 35 Men bordet sätt utanför förlåten, och ljusastakan twärtöfwer emot bordet, söderut i tabernaklet, så att bordet står norrut. 36 Och skall du göra ett kläde i tabernaklets dörr, wirkadt med gult silke, rosenrödt, skarlakan, och hwitt twinnadt silke. 37 Och skall du göra fem stolpar till det samma klädet af furoträ, öfwerdragna med guld; med gyldene knappar; och du skall gjuta dem fem kopparfötter.
Copyright information for SweKarlXII