Exodus 27

Kopparaltaret, gården, lysoljan.

1 Och du skall göra ett altare af furoträ, fem alnar långt och bredt, så att det warder rätt fyrakant, och tre alnar högt. 2Horn skall du göra på alla fyra hörnen, och du skall öfwerdraga det med koppar. 3Gör ock askokäril, skoflar, bäcken, gafflar, kolpannor: Allt det dertill hörer skall du göra af koppar. 4Du skall ock göra ett galler, såsom ett nät, af koppar, och fyra kopparringar på deß fyra hörn. 5Du skall ock görat ifrå nedan uppåt kringom altaret, så att gallret räcker midt uppå altaret. 6Och skall du göra stänger till altaret af furoträ, öfwerdragna med koppar. 7Och skall du stinga stängerna in i ringarna, så att stängerna äro på båda sidor af altaret, der man må bära det med. 8Och skall du så görat af bräder att det blifwer ihålt, såsom dig på berget wist är. 9Du skall ock göra en gård till tabernaklet; en bonad af hwitt twinnadt silke, på den ena sidon, hundrade alnar lång söderut; 10Och tjugu stolpar på tjugu kopparfötter; och deras knappar med deras gjordar af silfwer. 11Sammalunda ock norrupppå en bonad, hundrade alnar lång; tjugu stolpar på tjugu kopparfötter, och deras knappar med deras gjordar af silfwer. 12Men westerut öfwer gårdsens bredd skall wara en bonad, femtio alnar lång; tio stolpar på tio fötter. 13Österut öfwer gårdsens bredd skall wara femtio alnar; 14Så att bonaden hafwer på ene sidone femton alnar; dertill tre stolpar på tre fötter; 15Och femton alnar på den andra sidone; dertill tre stolpar på tre fötter. 16Men i gårdsens ingång skall wara ett kläde, tjugu alnar bredt, stickadt med gult silke, skarlakan, rosenrödt och hwitt twinnadt silke; dertill fyra stolpar på deras fyra fötter. 17Alle stolparna kringom gården skola hafwa silfwergjordar, och silfwerknappar, och kopparfötter. 18Och längden på gården skall wara hundrade alnar, bredden femtio, höjden fem alnar, af hwitt twinnadt silke, och deras fötter skola wara af koppar. 19Och allt det som tabernaklet tillhörer till allahanda ämbete, och alle deß pålar, och alle gårdsens pålar, skola wara af koppar. 20Bjud Israels barnom, att de bära till dig den aldraklaresta oljo stött af oljoträ, till lysning; att man alltid deraf låter i lamporna; 21Uti wittnesbördsens tabernakel utanför förlåten, som hänger för wittnesbördet. Och Aaron med hans söner skola detta sköta, ifrå morgonen allt intill aftonen för HERranom. Det skall wara eder en ewig sed intill edra efterkommande, ibland Israels barn.
Copyright information for SweKarlXII