Exodus 29

Aarons wigning, del. Bränneoffers lag. Guds helighet.

Detta måste du ock göra dem, att de skola warda mig wigde till Prester. Tag en ungan stut, och twå wädrar utan wank. Osyradt bröd och osyrade kakor, blandade med oljo, och osyrade tunnkakor, smorda med oljo; af hwetemjöl skall du allt görat; Och skall läggat uti en korg, och uti korgenom bära det fram, samt med stutenom, och de twå wädrarna. Och du skall hafwa Aaron och hans söner fram för dörrena af wittnesbördsens tabernakel, och twå dem med watten; Och taga kläden, och kläda uppå Aaron den trånga kjortelen, och den silkeskjortelen, och lifkjortelen, och skölden till lifkjortelen, och skall begjorda honom utanuppå lifkjortelen; Och sätta hatten uppå hans hufwud, och den helga kronona uppå hatten; Och skall taga smörjooljo, och gjuta uppå hans hufwud och smörja honom. Och hans söner skall du ock hafwa fram, och kläda uppå dem den trånga kjortelen. Och begjorda både Aaron och dem med bälter, och binda hufworna på dem, att de skola hafwa Presterskapet till ett ewigt sätt. Och du skall fylla händerna uppå Aaron och hans söner; 10 Och skall hafwa stuten fram för dörrena af wittnesbördsens tabernakel. Och Aaron med hans söner skola lägga sina händer på hufwudet af stutenom. 11 Och du skall slagta stuten för HERranom, inför dörrena af wittnesbördsens tabernakel; 12 Och skall taga af hans blod, och stryka uppå altarens horn med ditt finger, och allt det andra blodet kasta neder på bottnen till altaret; 13 Och skall taga allt det feta, som är på tarmarna, och det nätet öfwer lefrena, och båda njurarna, med det feta, som derpå är, och skall bränna det upp på altarena. 14 Men stutens kött, hudena och gåret, skall du uppbränna med eld utanför lägret; ty det är ett syndoffer. 15 Men den ena wäduren skall du taga; och Aaron med hans söner skola lägga deras händer på hans hufwud. 16 Sedan skall du slagta honom, och taga hans blod, och stänka uppå altaret allt omkring. 17 Men wäduren skall du hugga i stycker, och twå hans inelfwer och fötter, och skall lägga det på hans stycker och hufwud; 18 Och bränna upp allan wäduren på altaret; ty det är ett bränneoffer HERranom, en söt lukt HERranom. 19 Den andra wäduren skall du taga; och Aaron med hans söner skola lägga sina händer på hans hufwud; 20 Och skall slagtan, och taga af hans blod, och stryka på högra örnatimpen af Aaron och hans söner, och uppå tumman af deras högra hand, och på största tån af deras högra fot, och skall stänka blodet på altaret allt omkring; 21 Och skall taga blodet på altarena, och smörjoljo, och stänka på Aaron och hans kläder; så warder han och hans kläder, hans söner och deras kläder wigd. 22 Sedan skall du taga det feta af wäduren, stjerten, och det feta, som är på inelfwen, nätet, som är öfwer lefrena, och båda njurarna med det feta, som deröfwer är, och den högra bogen; ty det är fyllelsens wädur; 23 Och ett bröd, och en oljokako, och en tunnkako, utu korgenom, der det osyrade brödet i är, den för HERranom står. 24 Och lägg allt detta på Aarons och hans söners händer; och wefta det HERranom. 25 Och så skall du taga det utaf deras händer, och bränn det upp på altarena för ett bränneoffer, till en söt lukt för HERRanom; ty det är HERrans offer. 26 Och du skall taga bröstet af fyllelsens wädur Aarons, och skall wefta det för HERraom; det skall wara din del; 27 Och skall alltså helga weftebrödet och häfwobogarna, som weftade och häfne äro af fyllelsens wädur, Aarons och hans söners. 28 Och det skall wara Aarons och hans söners, till ett ewigt sätt af Israels barnom; ty det är ett häfoffer; och häfoffren skola höra HERranom till af Israels barnom i deras tackoffer och häfoffer. 29 Men Aarons helga kläder skola hans söner hafwa efter honom, att de derutinnan skola warda smorde, och deras händer fyllda. 30 Hwilken af hans söner warder Prest i hans stad, han skall kläda dem uppå i sju dagar, att han skall gå in uti wittnesbördsens tabernakel, till att tjena uti de helga. 31 Du skall ock taga fyllelsens wädur, och koka hans kött på heligt rum. 32 Och Aaron med hans söner skola äta af samma wädurs kötte, med brödet, som i korgenom är, inför dörrena af wittnesbördsens tabernakel. 33 Ty en försoning är dermed skedd, till att fylla deras händer, att de skola wigde warda. Ingen annar skall ätat; ty det är heligt. 34 Om något öfwerblifwer af fyllelsens kötte, och af brödena intill morgonen, det skall du uppbränna på elde, och icke låta ätat; ty det är heligt. 35 Och alltså skall du göra med Aaron och hans söner, såsom jag hafwer budit dig. I sju dagar skall du fylla deras händer; 36 Och hwar dag slagta en stut, till ett syndoffer till försoning; och skall skära altaret, när du försonar det, och skall smörja det, att det skall blifwa wigdt. 37 I sju dagar skall du försona och wiga altaret, att det skall wara deß aldrahelgestas altare. Ho som will komma wid altaret, han skall wara wigd. 38 Och detta skall du göra med altaret: Tu lamb årsgammal skall du hwar dag offra deruppå: 39 Ett lamb om morgonen, det andra om aftonen; 40 Och till ett lamb en tiung semlomjöl, blandadt med en fjerding af ett hin stött oljo; och en fjerding af ett hin win till drickoffer. 41 Med det andra lambet, om aftonen, skall du göra såsom med morgonens spisoffer och drickoffer, till en söt lukt HERranom af offrena. 42 Detta är det dageliga bränneoffret intill edra efterkommande, för dörrene af wittnesbördsens tabernakel för HERranom, der jag eder betyga, och med dig tala will. 43 Der will jag Israels barnom betygad och helgad warda i mine härlighet; 44 Och wil helga wittnesbördsens tabernakel med altarena, och wiga Aaron med hans söner mig till Prester; 45 Och will bo ibland Israels barn, och wara deras Gud; 46 Att de weta skola, att jag är HERren deras Gud, som dem förde utur Egypti land, att jag skulle bo ibland dem; Jag HERren deras Gud.
Copyright information for SweKarlXII