Exodus 30

Rökaltaret, försoningssikel, twättekaret, smörjooljan, rökwerket.

Du skall ock göra ett rökaltare till rökning, af furoträ; En aln långt och bredt, rätt fyrakant, och twå alnar högt, med sin horn; Och skall öfwerdraga det med klart guld, deß tak, och deß wäggar allt omkring, och deß horn; och skall göra en krans af guld deromkring; Och twå gyldene ringar under kransen på båda sidor, att man må sätta der stänger uti, och bärat dermed. Stängerna skall du ock göra af furoträ, och med guld öfwerdraga dem; Och skall sätta det inför förlåten, som hänger för wittnesbördsens ark, och för nådastolen, som är på wittnesbördet: Dädan will jag betyga dig. Och Aaron skall derpå röka godt rökwerk hwar morgon, när han reder lamporna till. Sammalunda när han upptänder lamporna om aftonen, skall han ock röka sådana rök. Det skall wara den dageliga röken för HERranom när edra efterkommande. I skolen ingen främmande rök göra deruppå, och intet bränneoffer, ej heller spisoffer, och intet drickoffer offra deruppå. 10 Och Aaron skall på deß horn försona en tid om året, med syndoffrens blod till försoning. Sådana försoning skall ske en gång årliga när edra efterkommande; ty det är HERranom det aldrahelgasta. 11 Och HERren talade med Mose, och sade: 12 När du räknar hufwuden af Israels barn, då skall hwar och en gifwa HERranom försoning för sina själ, på det dem icke skall wederfaras en plåga, när de räknade warda. 13 Och skall hwar och en, som med är i talet, gifwa en half sikel, efter helgedomens sikel. En sikel gäller tjugu gera. Sådana half sikel skall wara HERrans häfoffer. 14 Den som i talet är ifrå tjugu år och derutöfwer, han skall gifwa HERranom häfoffer. 15 Den rike skall icke mer gifwa, och den fattige icke mindre, i dem halfwa siklenom, som man gifwer HERranom till ett häfoffer, för deras själars försoning. 16 Och du skall sådana försoningspenningar taga af Israels barnom, och lägga dem till Guds tjenste i wittnesbördsens tabernakel, så att det är Israels barnom en åminnelse för HERranom, att han låter försona sig öfwer deras själar. 17 Och HERren talade med Mose, och sade: 18 Du skall ock gör ett twättekar af koppar med en kopparfot, till att twå utaf; och skall sätta det emellan wittnesbördsens tabernakel och altaret, och låta der watten uti; 19 Att Aaron och hans söner twå deras händer och fötter derutur. 20 När de gå in uti wittnesbördsens tabernakel, skola de twätta sig med watten, att de icke måga dö; eller då de nalkas till altaret, till att tjena HERranom med rökoffer. 21 De skola twätta sina händer och fötter, på det att de icke skola dö. Det skall dem ett ewigt sätt wara, honom och hans säd i deras efterkommandom. 22 Och HERren talade med Mose, och sade: 23 Tag dig aldrabästa speceri, aldraädlesta myrrham, femhundrade siklar, och canel halft så mycket, femtio och tuhundrad, och calamus deßlikes femtio och tuhundrad. 24 Och casia femhundrad, efter helgedomens sikel; och oljo af oljoträ ett hin; 25 Och gör en helig smörjoljo efter apothekarekonst. 26 Och du skall dermed smörja wittnesbördsens tabernakel; wittnesbördsens ark; 27 Bordet med all sin tyg; ljusastakan med sin tyg; rökaltaret; 28 Bränneoffersaltaret med all sin tyg; och twättekaret med sin fot; 29 Och skall alltså wiga dem, att de blifwa det aldrahelgasta; ty den som will komma derwid, han måste wara wigd. 30 Aaron och hans söner skall du ock smörja, och wiga dem mig till Prester. 31 Och du skall tala med Israels barn, och säga: Denna oljan skall wara mig en helig smörjelse när edra efterkommande. 32 På menniskokropp skall hon icke gjuten warda, och skall ej heller någon sådana göras; ty hon är helig, derföre skall hon wara eder helig. 33 Den som gör en sådana, eller gifwer enom androm deraf, han skall utrotad warda utu sitt folk. 34 Och HERren sade till Mose: Tag dig speceri, balsam, stacten, galban, och rent rökelse, så mycket af det ena som af det andra; 35 Och gör der rökwerk af efter apothekarekonst bemängdt, så att det är klart till helighet. 36 Och stöt det till pulver, och du skall lägga det inför wittnesbördet, in uti wittnesbördsens tabernakel; dädan jag dig betyga skall. Det skall wara eder det aldrahelgasta. 37 Och ett sådant rökwerk skolen I icke göra eder; utan det skall wara dig heligt HERranom. 38 Den som ett sådant gör, till att röka dermed, den skall utrotad warda utu sitt folk.
Copyright information for SweKarlXII