Exodus 30

Rökaltaret, försoningssikel, twättekaret, smörjooljan, rökwerket.

1 Du skall ock göra ett rökaltare till rökning, af furoträ; 2En aln långt och bredt, rätt fyrakant, och twå alnar högt, med sin horn; 3Och skall öfwerdraga det med klart guld, deß tak, och deß wäggar allt omkring, och deß horn; och skall göra en krans af guld deromkring; 4Och twå gyldene ringar under kransen på båda sidor, att man må sätta der stänger uti, och bärat dermed. 5Stängerna skall du ock göra af furoträ, och med guld öfwerdraga dem; 6Och skall sätta det inför förlåten, som hänger för wittnesbördsens ark, och för nådastolen, som är på wittnesbördet: Dädan will jag betyga dig. 7Och Aaron skall derpå röka godt rökwerk hwar morgon, när han reder lamporna till. 8Sammalunda när han upptänder lamporna om aftonen, skall han ock röka sådana rök. Det skall wara den dageliga röken för HERranom när edra efterkommande. 9I skolen ingen främmande rök göra deruppå, och intet bränneoffer, ej heller spisoffer, och intet drickoffer offra deruppå. 10Och Aaron skall på deß horn försona en tid om året, med syndoffrens blod till försoning. Sådana försoning skall ske en gång årliga när edra efterkommande; ty det är HERranom det aldrahelgasta. 11Och HERren talade med Mose, och sade: 12När du räknar hufwuden af Israels barn, då skall hwar och en gifwa HERranom försoning för sina själ, på det dem icke skall wederfaras en plåga, när de räknade warda. 13Och skall hwar och en, som med är i talet, gifwa en half sikel, efter helgedomens sikel. En sikel gäller tjugu gera. Sådana half sikel skall wara HERrans häfoffer. 14Den som i talet är ifrå tjugu år och derutöfwer, han skall gifwa HERranom häfoffer. 15Den rike skall icke mer gifwa, och den fattige icke mindre, i dem halfwa siklenom, som man gifwer HERranom till ett häfoffer, för deras själars försoning. 16Och du skall sådana försoningspenningar taga af Israels barnom, och lägga dem till Guds tjenste i wittnesbördsens tabernakel, så att det är Israels barnom en åminnelse för HERranom, att han låter försona sig öfwer deras själar. 17Och HERren talade med Mose, och sade: 18Du skall ock gör ett twättekar af koppar med en kopparfot, till att twå utaf; och skall sätta det emellan wittnesbördsens tabernakel och altaret, och låta der watten uti; 19Att Aaron och hans söner twå deras händer och fötter derutur. 20När de gå in uti wittnesbördsens tabernakel, skola de twätta sig med watten, att de icke måga dö; eller då de nalkas till altaret, till att tjena HERranom med rökoffer. 21De skola twätta sina händer och fötter, på det att de icke skola dö. Det skall dem ett ewigt sätt wara, honom och hans säd i deras efterkommandom. 22Och HERren talade med Mose, och sade: 23Tag dig aldrabästa speceri, aldraädlesta myrrham, femhundrade siklar, och canel halft så mycket, femtio och tuhundrad, och calamus deßlikes femtio och tuhundrad. 24Och casia femhundrad, efter helgedomens sikel; och oljo af oljoträ ett hin; 25Och gör en helig smörjoljo efter apothekarekonst. 26Och du skall dermed smörja wittnesbördsens tabernakel; wittnesbördsens ark; 27Bordet med all sin tyg; ljusastakan med sin tyg; rökaltaret; 28Bränneoffersaltaret med all sin tyg; och twättekaret med sin fot; 29Och skall alltså wiga dem, att de blifwa det aldrahelgasta; ty den som will komma derwid, han måste wara wigd. 30Aaron och hans söner skall du ock smörja, och wiga dem mig till Prester. 31Och du skall tala med Israels barn, och säga: Denna oljan skall wara mig en helig smörjelse när edra efterkommande. 32På menniskokropp skall hon icke gjuten warda, och skall ej heller någon sådana göras; ty hon är helig, derföre skall hon wara eder helig. 33Den som gör en sådana, eller gifwer enom androm deraf, han skall utrotad warda utu sitt folk. 34Och HERren sade till Mose: Tag dig speceri, balsam, stacten, galban, och rent rökelse, så mycket af det ena som af det andra; 35Och gör der rökwerk af efter apothekarekonst bemängdt, så att det är klart till helighet. 36Och stöt det till pulver, och du skall lägga det inför wittnesbördet, in uti wittnesbördsens tabernakel; dädan jag dig betyga skall. Det skall wara eder det aldrahelgasta. 37Och ett sådant rökwerk skolen I icke göra eder; utan det skall wara dig heligt HERranom. 38Den som ett sådant gör, till att röka dermed, den skall utrotad warda utu sitt folk.
Copyright information for SweKarlXII