Exodus 31

Bezaleel, Aholiab. Sabbathen. Stentaflorna.

Och HERren talade med Mose, och sade: Si, jag hafwer wid namn kallat Bezaleel, Uri son, Hurs sons, af Juda slägte; Och hafwer fyllt honom med Guds Anda; med wishet och förstånd, och konst, och med allahanda werk; Konsteliga till att arbeta på guld, silfwer, koppar; Konsteliga utskära och insätta stenar, och konsteliga timbra på trä; till att göra allahanda werk. Och si, jag hafwer fått honom till hjelp Aholiab, Ahisamachs son, af Dans slägte; och hafwer hwarjom och enom wisom gifwit wisdom i hjertat, att de göra skola allt det jag dig budit hafwer: Wittnesbördsens tabernakel, wittnesbördsens ark, nådastolen deruppå, och all tabernaklens tyg; Bordet och deß tyg; den sköna ljusastakan och all hans tyg; rökaltaret; Bränneoffersaltaret med all sin tyg; twättekaret med sinom fot; 10 Ämbeteskläden, och de helga kläden Prestens Aarons, och hans söners kläder, till att tjena i Presterskapena; 11 Smörjooljona och rökwerk af speceri till helgedomen. Allt det jag hafwer budit dig, skola de göra. 12 Och HERren talade med Mose, och sade: 13 Tala till Israels barn, och säg: Håller min Sabbath; ty han är ett tecken emellan mig och eder, intill edra efterkommande, at I skolen weta, att jag är HERren, den eder helgar. 14 Derföre håller min Sabbath; ty han skall wara eder helig. Den som ohelgar honom, han skall döden dö: Den som gör något arbete på honom, hans själ skall utrotad warda utu hans folk. 15 Sex dagar skall man arbeta; men på sjunde dagen är Sabbath, HERrans helga hwila. Den som något arbete gör på Sabbathsdagen, han skall döden dö. 16 Derföre skola Israels barn hålla Sabbath, att de med deras efterkommande hålla honom till ett ewigt förbund. 17 Han är ett ewigt tecken emellan mig och Israels barn. Ty i sex dagar gjorde HERren himmel och jord, men på sjunde dagen höll han upp, och hwilte sig. 18 Och då han hade uttalat med Mose på Sinai berg, gaf han honom twå wittnesbördsens taflor: De woro af sten, och skrefna med Guds finger.
Copyright information for SweKarlXII