Exodus 31

Bezaleel, Aholiab. Sabbathen. Stentaflorna.

1 Och HERren talade med Mose, och sade: 2Si, jag hafwer wid namn kallat Bezaleel, Uri son, Hurs sons, af Juda slägte; 3Och hafwer fyllt honom med Guds Anda; med wishet och förstånd, och konst, och med allahanda werk; 4Konsteliga till att arbeta på guld, silfwer, koppar; 5Konsteliga utskära och insätta stenar, och konsteliga timbra på trä; till att göra allahanda werk. 6Och si, jag hafwer fått honom till hjelp Aholiab, Ahisamachs son, af Dans slägte; och hafwer hwarjom och enom wisom gifwit wisdom i hjertat, att de göra skola allt det jag dig budit hafwer: 7Wittnesbördsens tabernakel, wittnesbördsens ark, nådastolen deruppå, och all tabernaklens tyg; 8Bordet och deß tyg; den sköna ljusastakan och all hans tyg; rökaltaret; 9Bränneoffersaltaret med all sin tyg; twättekaret med sinom fot; 10Ämbeteskläden, och de helga kläden Prestens Aarons, och hans söners kläder, till att tjena i Presterskapena; 11Smörjooljona och rökwerk af speceri till helgedomen. Allt det jag hafwer budit dig, skola de göra. 12Och HERren talade med Mose, och sade: 13Tala till Israels barn, och säg: Håller min Sabbath; ty han är ett tecken emellan mig och eder, intill edra efterkommande, at I skolen weta, att jag är HERren, den eder helgar. 14Derföre håller min Sabbath; ty han skall wara eder helig. Den som ohelgar honom, han skall döden dö: Den som gör något arbete på honom, hans själ skall utrotad warda utu hans folk. 15Sex dagar skall man arbeta; men på sjunde dagen är Sabbath, HERrans helga hwila. Den som något arbete gör på Sabbathsdagen, han skall döden dö. 16Derföre skola Israels barn hålla Sabbath, att de med deras efterkommande hålla honom till ett ewigt förbund. 17Han är ett ewigt tecken emellan mig och Israels barn. Ty i sex dagar gjorde HERren himmel och jord, men på sjunde dagen höll han upp, och hwilte sig. 18Och då han hade uttalat med Mose på Sinai berg, gaf han honom twå wittnesbördsens taflor: De woro af sten, och skrefna med Guds finger.
Copyright information for SweKarlXII