Exodus 35

Sabbathsro. Tabernaklets häfoffer, byggmästare.

Och Mose församlade hela menighetena af Israels barn, och sade till dem: Detta är det som HERren budit hafwer, att I göra skolen: I sex dagar skolen I arbeta; men den sjunde dagen skolen I hålla heligan, HERrans hwilos Sabbath. Den som något arbete gör på honom, han skall dö. I skolen ingen eld upptända på Sabbathsdagenom i alla edra boningar. Och Mose sade till alla menighetena af Israels barn: Detta är det HERren budit hafwer: Gifwer ibland eder häfoffer HERranom, alltså att hwar och en frambär häfoffer HERranom af ett fritt hjerta, guld, silfwer, koppar; Gult silke, skarlakan, rosenrödt, hwitt silke, och getahår; Rödlett wädurskinn och tackskinn, furoträ; Oljo till lamporna, och speceri till smörjoljo, och till godt rökwerk; Onich och infattade stenar till lifkjortelen och till skölden. 10 Och den ibland eder förståndig är, han komme och göre hwad HERren budit hafwer; 11 Nämliga tabernaklet med deß täckelse och öfwertäckelse; ringar, bräder, skottstänger, stolpar och fötter; 12 Arken med hans stänger; nådastolen och förlåten; 13 Bordet med sina stänger, och all deß tyg och förlåten; 14 Ljusastakan till att lysa, och hans redskap, och hans lampor, och oljo till lysning; 15 Rökaltaret med sina stänger, smörjooljan, och speceri till rökwerk; klädet för tabernaklets dörr; 16 Bränneoffersaltaret med deß koppargallrar, stänger och all sin redskap; twättekaret med sin fot; 17 Bonaden till gården, med sina stolpar och fötter; och klädet till dörrena åt gårdenom; 18 Pålarna till tabernaklet, och till gården med deras tåg; 19 Ämbetskläden till tjensten i det helga; de helga kläder till Presten Aaron, med hans söners kläder till Presterskapet. 20 Då gick hela menigheten af Israels barn ut ifrå Mose. 21 Och alle de som gerna och wälwiljeliga gåfwo, kommo och båro det fram till ett häfoffer HERranom, till wittnesbördsens tabernakels werk, och till all deß tjenste, och tilll de helga kläden. 22 Både man och qwinna båro fram, hwilken som helst dertill hade wilja, spänner, örnaringar, ringar och spann, och allahanda gyldene redskap: Bar ock hwar man fram guld, till westoffer HERranom. 23 Och den som när sig fann gult silke, skarlakan, rosenrödt, hwitt silke, getahår, rödlett wädurskinn och tackskinn, han bar det fram. 24 Och den som silfwer eller koppar hof, han bar det fram HERranom till häfoffer. Och den som fann furoträ när sig, han bar det fram till allahanda Gudstjenstens werk. 25 Och de der förståndiga qwinnor woro, de wirkade med sina händer, och båro sitt werk fram af gult silke, skarlakan, rosenrödt, och hwitt silke. 26 Och de qwinnor, som stickeliga woro, de wirkade getahår. 27 Men Förstarna båro fram onich, och infattade stenar till lifkjortelen och till skölden; 28 Och speceri och oljo till lysning och till smörjo, och till godt rökwerk. 29 Alltså båro Israels barn fram HERranom friwiljoge, både män och qwinnor, till allahanda werk, som HERren budit hade genom Mose, att göras skulle. 30 Och Mose sade till Israels barn: Ser, HERren hafwer kallat Bezaleel wid namn, Uri son, Hurs sons, af Juda slägte; 31 Och hafwer uppfyllt honom med Guds Anda, att han är wis, förståndig, och stickelig till allahanda werk; 32 Till att konsteliga arbeta på guld, silfwer och koppar; 33 Snida, och insätta ädla stenar; till att timbra af trä; till att göra allt konsteligit arbete; 34 Och hafwer gifwit honom underwisning i hans hjerta; samt med Aholiab, Ahisamachs son, af Dans slägte. 35 Han hafwer uppfyllt deras hjerta med wishet, till at göra allahanda werk, till att snida, wirka och sticka, med gult silke, skarlakan, rosenrödt, och hwitt silke, och med wäfwande, så att de göra allahanda werk, och konsteligit arbeta påfinna.
Copyright information for SweKarlXII