Exodus 36

Häfoffer hindras. Tapeter, täcket, bärder, stänger, förlåt göras.

1 Då arbetade Bezaleel och Aholiab, och alle wise män, de som HERren hade gifwit wishet och förstånd till att weta, huru de allahanda werk göra skulle, till den tjenst, som helgedomen tillhörde, efter allt det som HERren budit hade. 2Och Mose kallade Bezaleel och Aholiab, och alla wisa män, dem HERren hade gifwit wishet i deras hjerta; nämliga alla de som wälwiljeliga tillbädo sig, och gingo dertill, till att arbeta på werket. 3Och de togo till sig af Mose alla häfningar, som Israels barn frambåro, till den tjenst, som helgedomen tillkrafde, att det skulle blifwa gjordt; ty de båro hwar morgon deras wiljoga hjelp till honom. 4Då komme alle de wise, som arbetade på helgedomens werk, hwar och en af sitt werk, som de gjorde; 5Och sade till Mose: Folket bär allt för mycket till, mer än till denna tjenstenes werk behöfwes, som HERren budit hafwer att göra. 6Då böd Mose, att utropas skulle i lägren: Ingen gifwe mer till helgedomens häfning. Så wände folket igen att frambära. 7Ty der war allaredo nog till allahanda werk, som görandes war, och ändå utöfwer. 8Och så gjorde alle wise män ibland arbetarena på werket, tabernaklet, tio tapeter, af hwitt twinnadt silke, gult silke, skarlakan, rosenrödt, Cherubim konsteliga. 9Längden af hwart tapetet war åtta och tjugu alnar, och bredden fyra alnar, och de woro all wid ena måtto. 10Och han häftade tillhopa ju fem tapeter, det ena wid det andra; 11Och gjorde gula lyckor på hwart tapetens stad, der de wordo tillhopafogde; 12Ju femtio lyckor på hwart tapetet, der det ena det andra med fattade; 13Och gjorde femtio gyldene häfte, och tillhopafogde det ena tapetet med det andra med häften; så att det wardt ett tabernakel. 14Och han gjorde ellofwa tapeter af getahår till öfwertäckelse öfwer tabernaklet; 15Tretio alnar lång, och fyra alnar bred; all wid ena måtto; 16Och fogde fem af dem tillhopa på en del; 17Och sex tillhopa på den andra delen; och gjorde ju femtio lyckor på hwart tapetet wid stadet, dermed de wordo tillsammanknäppte; 18Och gjorde ju femtio kopparhäfte, der samma tapeter med tillhopafogades; 19Och gjorde ett täckelse öfwer detta täckelset af rödlett wädurskinn; och öfwer det ännu ett täckelse af tackskinn; 20Och gjorde bräder till tabernaklet af furoträ, som stå skulle; 21Hwartdera tio alnar långt, och halfannor aln bredt; 22Och uppå hwartdera twå nåckor, der de med wordo tillhopasatte: Så gjorde han all bräden till tabernaklet, 23At tjugu af dem stodo på södra sidone; 24Och gjorde fyratio silfwerfötter derunder; under hwart brädet twå fötter, till twå sina näckor. 25På den andra sidone af tabernaklet, som war nordantill, gjorde han ock tjugu bräder, 26Med fyratio silfwerfötter; under hwart brädet twå fötter. 27Men bak i tabernaklet på westra sidone gjorde han sex bräder; 28Och tu annor på de tu hörnen af tabernaklet baktill; 29Så att hwartdera af de båda parade sig med sitt hörnebräde, ifrå nedan uppåt, och kommo tillhopa ofwantill med en krampo; 30Så att bräden wordo åtta, och silfwerfötterna sexton; under hwart twå fötter. 31Och gjorde han skottstänger af furoträ; fem till bräden på den ena sidone af tabernaklet; 32Och fem på den andra sidone; och fem bak westantill; 33Och gjorde skottstångena, så att hon öfwer bräden allt bortåt skjuten wardt, ifrå den ena ändan till den andra; 34Och öfwerdrog bräden med guld. Men deras ringar gjorde han af guld till skottstängerna, och öfwerdrog stängerna med guld; 35Och gjorde Cherubim på förlåten konsteliga af gult silke, skarlakan, rosenrödt, och hwitt twinnadt silke; 36Och gjorde till den samma fyra stolpar af furoträ, och öfwerdrog dem med guld, och deras knappar af guld, och göt dertill fyra silfwerfötter; 37Och gjorde ett kläde uti tabernaklets dörr, stickadt af gult silke, skarlakan, rosenrödt, och hwitt twinnadt silke; 38Och fem stolpar dertill med deras knappar, och öfwerdrog deras knappar och gjordar med guld; och fem kopparfötter dertill.
Copyright information for SweKarlXII