Exodus 38

Bränneoffersaltaret, twättekaret, gården, byggningsskostnaden.

Och han gjorde brännoffersaltaret af furuträ, fem alnar långt och bredt, rätt fyrakant, och tre alnar högt; Och gjorde fyra horn, som utgingo af fyra hörnen, och öfwerdrog dem med koppar; Och gjorde allahanda redskap till altaret, tråg, skoflar, bäcken, eldgafflar, kolpannor; allt af koppar; Och gjorde på altaret ett galler, såsom ett nät omkring, af koppar, ifrå nedan uppåt, intill halfwäges på altaret; Och göt fyra ringar på de fyra hörnen af koppargallret till stängerna. Dem gjorde han af furoträ, och öfwerdrog dem med koppar; Och satte dem in uti ringarna på sidone af altaret, att man bar det dermed; och gjorde det ihålt; Och gjorde twättekaret af koppar, och dess fot ock af koppar, twärtemot härarna, som för dörrene af wittnesbördsens tabernakel lågo. Och gjorde han en gård, på södra sidone en bonad, hundrade alnar lång, af twinnadt hwitt silke; 10 Med hans tjugu stolpar och tjugu fötter af koppar; men deras knappar och gjordar af silfwer; 11 Sammalunda ock på norra sidone hundrade alnar, med tjugu stolpar och tjugu fötter af koppar; men deras knappar och gjordar af silfwer; 12 På westra sidone femtio alnar, med tio stolpar och tio fötter; men deras knappar och gjordar af silfwer; 13 På östra sidone femtio alnar; 14 Femton alnar på hwarje sidone wid porten af gårdenom; ju med tre stolpar, och tre fötter; 15 Så att aller bonaden till gården war af twinnadt hwitt silke; 16 Och fötterna till stolparna af koppar, och deras knappar och gjordar af silfwer; så att deras knappar woro öfwerdragne med silfwer. 17 Men deras gjordar woro af silfwer på alla stolparna i gården. 18 Och klädet till ingången på gårdenom gjorde han stickadt af gult silke, skarlakan, rosenrödt, och twinnadt hwitt silke; tjugu alnar långt, och fem alnar högt, efter det mått, som bonaden war till gården; 19 Dertill fyra stolpar och fyra fötter af koppar; och deras knappar af silfwer, och deras knöpar öfwerdragne; och deras gjordar af silfwer. 20 Och alla pålarna till tabernaklet, och till gården allt omkring, woro af koppar. 21 Detta är nu summan af det, som wittnesbördsens tabernakel tillhöre, det förtäljdt är, sosom Mose sagt hade, till Leviternas Gudstjenst under Ithamars hand, som war Prestens Aarons son; 22 Hwilket Bezaleel, Uri son, Hurs sons, af Juda slägte, gjorde, allt såsom HERren hade budit Mose; 23 Och med honom Aholiab, Ahisamachs son, af Dans slägte, en mästare till till snida, till wirka och till sticka med gult silke, skarlakan, rosenrödt, och hwitt silke. 24 Allt det guld, som förarbetadt wardt i detta hela helgedomens werk, det till weftoffer gifwet wardt, war nio och tjugu centener, sjuhundrade och tretio siklar, efter helgedomens sikel. 25 Men silfret, som kom ifrå menighetene, war hundrade centener; tusende, sjuhundrade fem och sjutio siklar, efter helgedomens sikel. 26 Så mång hufwud, så många halfwa siklar, efter helgedomens sikel, af alla dem som räknade wordo, ifrå tjugu år och deröfwer, sexhundradetusend, tretusend, femhundrade och femtio. 27 Utaf de hundrade centener silfwer göt man fötterna till helgedomen, och fötterna till förlåten; hundrade fötter utaf hundrade centener, ju en centener till foten. 28 Men utaf de tusend, sjuhundrade och fem och sjutio siklar, wordo gjorde knapparna till stolparna; och deras knöpar öfwerdragne, och deras gjordar. 29 Weftoffret af koppar war sjutio centener; tutusend och fyrahundrade siklar. 30 Deraf wordo gjorde fötterna uti dörrene till wittnesbördsens tabernakel, och kopparaltaret, och koppargallret dertill; och all redskapen till altaret; 31 Dertill fötterna till gården allt omkring, och fötterna i ingången på gårdenom; alle pålarna till tabernaklet, och alle pålarna till gården allt omkring.
Copyright information for SweKarlXII