Exodus 39

Presternas kläder. Tabernaklets tyg.

Men af det gula silket, skarlakanet och rosenrödt, gjorde de Aaron ämbetskläder, till att tjena i helgedomenom; såsom HERren hade budit Mose. Och han gjorde lifkjortelen af guld, gult silke, skarlakan, rosenrödt, och twinnadt hwitt silke. Och utslog guldet, och skar det i trådar, så att man kunde konsteliga wirka det in med det gula silket, skarlakan, rosenrödt, och hwita silket. Och gjorde så, att man sammanfogde honom på båda axlar, och band honom tillhopa på båda sidor. Och bältet war af samma konst och werk, af guld, gult silke, skarlan, rosenrödt, och twinnadt hwitt silke, såsom HERren hade budit Mose. Och de tillredde twå onichinerstenar, omfattade i guld; utgrafna af stensnidare med Israels barnas namn; Och fäste dem på axlarna af lifkjortelen, att de skulle wara åminnelsestenar till Israels barn; såsom HERren Mose budit hade. Och de gjorde skölden efter den konst och werk, som lifkjortelen war, af guld, gult silke, skarlakan, rosenrödt, och twinnadt hwitt silke; Så att han war fyrakant och twefald, en hand lång och bred; 10 Och fyllde honom med fyra radar stenar. Den första raden war en sarder, topaz och smaragd; 11 Den andra, en rubin, saphir och diamant; 12 Den tredje, en lyncurer, achat och amethist; 13 Den fjerde, en turkos, onicher och jaspis; omfattade i guld i alla radarna. 14 Och stenarna stodo grafne af stensnidarena, efter de tolf Israels barnas namn; hwardera af sitt namn, efter de tolf slägten. 15 Och de gjorde till skölden kedjor uppåt af klart guld; 16 och tu gyldene spänner, och twå gyldene ringar; och fäste de twå ringar wid tu hörnen af skölden. 17 Och de twå gyldene kedjorna satte de uti de twå ringar på hörnen af skölden. 18 Men de twå ändar af de gyldene kedjor läto de komma intill de tu spännen; och hakade dem intill hörnen af lifkjortelen twärtemot hwartannat; 19 Och gjorde twå andra gyldene ringar, och knäppte dem wid de andra tu hörnen af skölden nedantill, så att han låg hardt inpå lifkjortelen; 20 Och gjorde twå andra gyldene ringar; dem gjorde de på de tu hörnen nedantill på lifkjortelen, twärtemot hwarannan, der lifkjortelen nedantill sammangår. 21 Och wardt skölden med sina ringar knäppt intill lifkjortelens ringar med ett gult snöre, så att det låg hardt intill lifkjortelen, och icke for löst ifrå lifkjortelen; såsom HERren hade budit Mose. 22 Och han gjorde silkeskjortelen under lifkjortelen, den all wirkad war med gult silke; 23 Och hans hufwudsmog midt ofwanuppå, och en borda omkring hufwudsmoget fållad, att det icke skulle gå sönder. 24 Och de gjorde på hans fåll granatäple af gult silke, skarlakan, rosenrödt, och twinnadt hwitt silke; 25 Och gjorde bjellror af klart guld; dem satte de emellan de granatäplen allt omkring på fållen af den silkeskjortelen; 26 Ju ett granatäple, och en bjellra allt omkring, till att tjena deruti; såsom HERren hade budit Mose; 27 Och gjorde deßlikes den trånga kjortelen, wirkad af hwitt silke, till Aaron och hans söner; 28 Och hatten af hwitt silke, och sköna hufwor af hwitt silke, och nederklädet af twinnadt hwitt linne; 29 Och det stickade bältet af twinnadt hwitt silke, gult silke, skarlakan, rosenrödt; såsom HERren hade budit Mose. 30 De gjorde ock ännespannet på den helga kronona af klart guld, och grofwo skrift deruppå; HERRANS HELIGHET; 31 Och bundo ett gult snöre derwid, att det måtte knäppas ofwanpå hatten; såsom HERren hade budit Mose. 32 Alltså wardt fullbordadt hela werket till wittnesbördsens tabernakels boning. Och Israels barn gjorde allt det HERren hade budit Mose; 33 Och hade honingen till Mose, tabernaklet och all deß redskap, spänner, bräder, skottstänger, stolpar, fötter; 34 Täckelset af rödlett wädurskinn; täckelset af tackskinn, och förlåten; 35 Wittnesbördsens ark med sina stänger; nådastolen; 36 Bordet med all deß redskap, och skådobröden; 37 Den sköna ljusastakan, tillreddan med lamporna, och all sin redskap, och oljo till lysning; 38 Gyldene altaret och smörjelsen, och godt rökwerk; klädet i tabernaklets dörr; 39 Kopparaltaret och deß koppargallrar, med sina stänger, och all sin redskap, twättekaret med sin fot; 40 Bonaden till gården med sina stolpar och fötter, klädet till ingången åt gårdenom med sin tåg och pålar, och all redskap, som behöfdes till boningenes tjenst, wittnesbördsens tabernakels; 41 Aarons Prestens ämbetskläder till att tjena i helgedomenom; och hans söners kläder, till att de skulle göra Prestaämbetet. 42 All ting, såsom HERren hade budit Mose, gjorde Israels barn till alla denna tjenstena. 43 Och Mose såg på allt detta werket, att de gjorde såsom HERren budit hade, och wälsignade dem.
Copyright information for SweKarlXII