Exodus 39

Presternas kläder. Tabernaklets tyg.

1 Men af det gula silket, skarlakanet och rosenrödt, gjorde de Aaron ämbetskläder, till att tjena i helgedomenom; såsom HERren hade budit Mose. 2Och han gjorde lifkjortelen af guld, gult silke, skarlakan, rosenrödt, och twinnadt hwitt silke. 3Och utslog guldet, och skar det i trådar, så att man kunde konsteliga wirka det in med det gula silket, skarlakan, rosenrödt, och hwita silket. 4Och gjorde så, att man sammanfogde honom på båda axlar, och band honom tillhopa på båda sidor. 5Och bältet war af samma konst och werk, af guld, gult silke, skarlan, rosenrödt, och twinnadt hwitt silke, såsom HERren hade budit Mose. 6Och de tillredde twå onichinerstenar, omfattade i guld; utgrafna af stensnidare med Israels barnas namn; 7Och fäste dem på axlarna af lifkjortelen, att de skulle wara åminnelsestenar till Israels barn; såsom HERren Mose budit hade. 8Och de gjorde skölden efter den konst och werk, som lifkjortelen war, af guld, gult silke, skarlakan, rosenrödt, och twinnadt hwitt silke; 9Så att han war fyrakant och twefald, en hand lång och bred; 10Och fyllde honom med fyra radar stenar. Den första raden war en sarder, topaz och smaragd; 11Den andra, en rubin, saphir och diamant; 12Den tredje, en lyncurer, achat och amethist; 13Den fjerde, en turkos, onicher och jaspis; omfattade i guld i alla radarna. 14Och stenarna stodo grafne af stensnidarena, efter de tolf Israels barnas namn; hwardera af sitt namn, efter de tolf slägten. 15Och de gjorde till skölden kedjor uppåt af klart guld; 16och tu gyldene spänner, och twå gyldene ringar; och fäste de twå ringar wid tu hörnen af skölden. 17Och de twå gyldene kedjorna satte de uti de twå ringar på hörnen af skölden. 18Men de twå ändar af de gyldene kedjor läto de komma intill de tu spännen; och hakade dem intill hörnen af lifkjortelen twärtemot hwartannat; 19Och gjorde twå andra gyldene ringar, och knäppte dem wid de andra tu hörnen af skölden nedantill, så att han låg hardt inpå lifkjortelen; 20Och gjorde twå andra gyldene ringar; dem gjorde de på de tu hörnen nedantill på lifkjortelen, twärtemot hwarannan, der lifkjortelen nedantill sammangår. 21Och wardt skölden med sina ringar knäppt intill lifkjortelens ringar med ett gult snöre, så att det låg hardt intill lifkjortelen, och icke for löst ifrå lifkjortelen; såsom HERren hade budit Mose. 22Och han gjorde silkeskjortelen under lifkjortelen, den all wirkad war med gult silke; 23Och hans hufwudsmog midt ofwanuppå, och en borda omkring hufwudsmoget fållad, att det icke skulle gå sönder. 24Och de gjorde på hans fåll granatäple af gult silke, skarlakan, rosenrödt, och twinnadt hwitt silke; 25Och gjorde bjellror af klart guld; dem satte de emellan de granatäplen allt omkring på fållen af den silkeskjortelen; 26Ju ett granatäple, och en bjellra allt omkring, till att tjena deruti; såsom HERren hade budit Mose; 27Och gjorde deßlikes den trånga kjortelen, wirkad af hwitt silke, till Aaron och hans söner; 28Och hatten af hwitt silke, och sköna hufwor af hwitt silke, och nederklädet af twinnadt hwitt linne; 29Och det stickade bältet af twinnadt hwitt silke, gult silke, skarlakan, rosenrödt; såsom HERren hade budit Mose. 30De gjorde ock ännespannet på den helga kronona af klart guld, och grofwo skrift deruppå; HERRANS HELIGHET; 31Och bundo ett gult snöre derwid, att det måtte knäppas ofwanpå hatten; såsom HERren hade budit Mose. 32Alltså wardt fullbordadt hela werket till wittnesbördsens tabernakels boning. Och Israels barn gjorde allt det HERren hade budit Mose; 33Och hade honingen till Mose, tabernaklet och all deß redskap, spänner, bräder, skottstänger, stolpar, fötter; 34Täckelset af rödlett wädurskinn; täckelset af tackskinn, och förlåten; 35Wittnesbördsens ark med sina stänger; nådastolen; 36Bordet med all deß redskap, och skådobröden; 37Den sköna ljusastakan, tillreddan med lamporna, och all sin redskap, och oljo till lysning; 38Gyldene altaret och smörjelsen, och godt rökwerk; klädet i tabernaklets dörr; 39Kopparaltaret och deß koppargallrar, med sina stänger, och all sin redskap, twättekaret med sin fot; 40Bonaden till gården med sina stolpar och fötter, klädet till ingången åt gårdenom med sin tåg och pålar, och all redskap, som behöfdes till boningenes tjenst, wittnesbördsens tabernakels; 41Aarons Prestens ämbetskläder till att tjena i helgedomenom; och hans söners kläder, till att de skulle göra Prestaämbetet. 42All ting, såsom HERren hade budit Mose, gjorde Israels barn till alla denna tjenstena. 43Och Mose såg på allt detta werket, att de gjorde såsom HERren budit hade, och wälsignade dem.
Copyright information for SweKarlXII