Exodus 6

Guds befallning, löfte. Mose slägt.

HERren sade till Mose: Nu skall du se hwad jag skall göra med Pharao; ty genom en wäldig hand måste han släppa dem: Han måste ännu genom en starka hand drifwa dem ifrå sig utu sitt land. Och Gud talade till Mose, och sade till honom: Jag är HERren; Och hafwer synts Abraham, Isaac och Jacob, att jag will wara deras allsmägtige Gud; men mitt Namn HERRE gjorde jag dem icke kunnigt. Och gjorde jag mitt förbund med dem, att jag skulle gifwa dem Canaans land; det land, der de uti wandrat hafwa, der de främmande uti warit hafwa. Och hafwer jag hört Israels barnas suckan, hwilka de Egyptier med arbete förtunga; och hafwer ihågkommit mitt förbund. Därföre säg Israels barnom: Jag är HERren, och will taga eder utur edar tunga i Egypten, och förlossa eder ifrån edar träldom; och will frälsa eder med uträcktom arme och storom dom; Och will anamma eder för mitt folk, och will wara edar Gud; att I förnimma skolen, att jag är HERren edar Gud, den eder utfört hafwer utu de Egyptiers tunga; Och fört eder in uti det land, öfwer hwilket jag hafwer upphäfwit mina band, att jag skulle det gifwa Abraham, Isaac och Jacob; det will jag gifwa eder till eget: Jag HERren. Sådant allt sade Mose Israels barnom; men de hörde honom intet, för andans ångests skull, och för hårdt arbetes skull. 10 Då talade HERren med Mose, och sade: 11 Gack in, och tala med Pharao, Konungenom i Egypten, att han släpper Israels barn ut af sitt land. 12 Men Mose talade för HERranom och sade: Si, Israels barn höra mig intet, huru skall då Pharao höra mig? Dertill hafwer jag oomskorna läppar. 13 Och så talade då HERren till Mose och Aaron, och gaf dem befallning till Israels barn, och till Pharao, Konungen i Egypten, att de skulle utföra Israels barn utur Egypten. 14 Desse äro hufwuden till deras fäders hus. Rubens, dens första Israels sons, barn äro desse: Hanoch, Pallu, Hezron, Charmi; det är Rubens slägte. 15 Simeons barn äro desse: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zoar och Saul, den Cananeiska qwinnones son; det är Simeons slägte. 16 Desse äro Levi barnas namn i deras slägter: Gerson, Kehat, Merari. Men Levi wardt hundrade tretio och sju år gammal. 17 Gersons barn äro desse: Libni och Simei, i deras slägter. 18 Kehats barn äro desse: Amrar, Jizear, Hebron, Usiel. Men Kehat wardt hundrade tretio och tre år gammal. 19 Merari barn äro desse: Maheli och Musi. Det är nu Levi slägte i deras ätter. 20 Och Amram tog sina faders syster Jochebed till hustru; Den födde honom Aaron och Mose. Och wardt Amram hundrade tretio och sju år gammal. 21 Jizears barn äro desse: Korah, Nepheg, Sichri. 22 Usiels barn äro desse: Misael, Elzaphan, Sithri. 23 Aaron tog sig hustru, Elizeba, Amminadabs dotter, Nahessons syster: Den födde honom Nadab, Abihu, Eleazar, Ithamar. 24 Korahs barn äro desse: Assir, Elkana, Abiassaph. Det äro nu de Korhiters slägter. 25 Men Eleazar, Aarons son, tog sig hustru af Putiels döttrar: Den födde honom Pinehas. Desse äro nu hufwuden ibland fäderna till de Levitiska slägterna. 26 Desse äro Aaron och Mose, till hwilka HERren sade: Förer Israels barn utur Egypti land med deras härar. 27 De samme äro de, som talade med Pharao, Konungenom i Egypten, att de måtte utföra Israels barn utur Egypten, nämliga Mose och Aaron. 28 Och på den dagen talade HERren med Mose uti Egypti land; 29 Och HERren sade: Jag är HERren; tala till Pharao, Konungen i Egypten, allt det jag talar med dig. 30 Och han swarade för HERranom: Si, jag hafwer oomskorna läppar, huru skall Pharao höra mig?
Copyright information for SweKarlXII