Exodus 25

Tabernaklets häfoffer, ark, nådastol, bord, ljusastaka.

1 Och HERren talade med Mose, och sade: 2Säg Israels barnom, att de gifwa mig ett häfoffer: Och tager det af hwar man, den som dertill ett friwilligt hjerta hafwer. 3Och detta är häfoffret, som I skolen taga af dem: Guld, silfwer, koppar; 4Gult silke, skarlakan, rosenrödt, hwitt twinnadt silke, getahår; 5Rödlett wädurskinn, tackskinn, furoträ; 6Oljo till lampor, speceri till smörjelse, och godt rökwerk; 7Onichsten, och infattade stenar till lifkjortelen, och till skölden. 8Och de skola göra mig en helgedom, att jag må bo ibland dem. 9Efter som jag will wisa dig en eftersyn till tabernaklet, och till allt det som dertill hörer, så skolen I göra det. 10Görer en ark af furoträ; halftredje aln skall wara längden, halfannor aln bredden, och halfannor aln höjden. 11Och du skall bedraga honom med godt guld, innan och utan: Och gör en gyldene krans ofwan omkring. 12Och gjut fyra ringar af guld, dem skall du sätta i alla fyra hörnen; så att twå ringar äro på den ena sidone, och twå på den andra sidone. 13Och gör stänger af furoträ, och bedrag dem med guld; 14Och stick dem in i ringarna på sidone af arken, att man må bära honom dermed. 15Och skola de blifwa i ringomen, och icke warda utdragna. 16Och du skall lägga uti arken det wittnesbörd, som jag skall få dig. 17Du skall ock göra en nådastol af klart guld; halftredje aln skall wara längden på honom, och halfannor aln bredden. 18Och du skall göra twå Cherubim af tätt guld, på båda ändarna af nådastolenom; 19Så att en Cherub är på denna ändanom, den andra på den andra ändanom: Och alltså äro twå Cherubim på nådastolens ändom. 20Och de Cherubim skola utsträcka sina wingar ofwan öfwer, så att de öfwertäcka nådastolen med sina wingar, och hwarsannars anlete stå emot hwartannat; och deras anlete skola se uppå nådastolen. 21Och du skall sätta nådastolen ofwanuppå arken; och lägga i arken det wittnesbörd, som jag skall få dig. 22Och dädan will jag betyga dig, och tala med dig, nämliga utaf nådastolenom, emellan de twå Cherubim, som äro uppå wittnesbördsens ark, allt det som jag will befalla dig till Israels barn. 23Du skall ock göra ett bord af furoträ: Twå alnar skall deß längd wara, och en aln bredden, och halfannor aln höjden. 24Och du skall bedraga det med klart guld, och göra en gyldene krans omkring det; 25Och ena listo omkring, en hand bredt hög, och en gyldene krans omkring listona. 26Och du skall göra der fyra gyldene ringar till, uppå de fyra hörnen på deß fyra fötter. 27Hardt under listone skola ringarna wara, att man må stinga stänger derin, och bära bordet. 28Och du skall göra stängerna af furoträ, och bedraga dem med guld, att bordet må dermed warda buret. 29Du skall ock göra deß fat, skedar, kannor, skålar, af klart guld, att man dermed ut och in skänker. 30Och skall du alltid lägga skådobröd fram för mig på bordet. 31Du skall ock göra en ljusastaka af klart tätt guld; läggen deruppå skall wara med rör, skålar, knöpar och blommor. 32Hwar och en rör skall hafwa tre skålar, såsom mandelnötter, knöpar och blommor. Detta skola wara de sex rör, som utgå af ljusastakanom. 34Men läggen af ljusastakanom skall hafwa fyra skålar, och dertill knöpar och blommor. 35Och ju en knöp under twå rör af de sex, som gå utaf ljusastakanom. 36Ty både knöpar och rör skola gå derutaf; och alltsamman klart tätt guld. 37Och du skall göra sju lampor ofwanuppå, så att de lysa emot hwarandra; 38Och ljusanäpor, och släcketyg, allt af klart guld. 39Utaf en centener klart guld skall du göra honom, med all deße tyg. 40Och se till, att du allt gör efter den eftersyn, som du på bergena sett hafwer.
Copyright information for SweKarlXII