Exodus 35

Sabbathsro. Tabernaklets häfoffer, byggmästare.

1 Och Mose församlade hela menighetena af Israels barn, och sade till dem: Detta är det som HERren budit hafwer, att I göra skolen: 2I sex dagar skolen I arbeta; men den sjunde dagen skolen I hålla heligan, HERrans hwilos Sabbath. Den som något arbete gör på honom, han skall dö. 3I skolen ingen eld upptända på Sabbathsdagenom i alla edra boningar. 4Och Mose sade till alla menighetena af Israels barn: Detta är det HERren budit hafwer: 5Gifwer ibland eder häfoffer HERranom, alltså att hwar och en frambär häfoffer HERranom af ett fritt hjerta, guld, silfwer, koppar; 6Gult silke, skarlakan, rosenrödt, hwitt silke, och getahår; 7Rödlett wädurskinn och tackskinn, furoträ; 8Oljo till lamporna, och speceri till smörjoljo, och till godt rökwerk; 9Onich och infattade stenar till lifkjortelen och till skölden. 10Och den ibland eder förståndig är, han komme och göre hwad HERren budit hafwer; 11Nämliga tabernaklet med deß täckelse och öfwertäckelse; ringar, bräder, skottstänger, stolpar och fötter; 12Arken med hans stänger; nådastolen och förlåten; 13Bordet med sina stänger, och all deß tyg och förlåten; 14Ljusastakan till att lysa, och hans redskap, och hans lampor, och oljo till lysning; 15Rökaltaret med sina stänger, smörjooljan, och speceri till rökwerk; klädet för tabernaklets dörr; 16Bränneoffersaltaret med deß koppargallrar, stänger och all sin redskap; twättekaret med sin fot; 17Bonaden till gården, med sina stolpar och fötter; och klädet till dörrena åt gårdenom; 18Pålarna till tabernaklet, och till gården med deras tåg; 19Ämbetskläden till tjensten i det helga; de helga kläder till Presten Aaron, med hans söners kläder till Presterskapet. 20Då gick hela menigheten af Israels barn ut ifrå Mose. 21Och alle de som gerna och wälwiljeliga gåfwo, kommo och båro det fram till ett häfoffer HERranom, till wittnesbördsens tabernakels werk, och till all deß tjenste, och tilll de helga kläden. 22Både man och qwinna båro fram, hwilken som helst dertill hade wilja, spänner, örnaringar, ringar och spann, och allahanda gyldene redskap: Bar ock hwar man fram guld, till westoffer HERranom. 23Och den som när sig fann gult silke, skarlakan, rosenrödt, hwitt silke, getahår, rödlett wädurskinn och tackskinn, han bar det fram. 24Och den som silfwer eller koppar hof, han bar det fram HERranom till häfoffer. Och den som fann furoträ när sig, han bar det fram till allahanda Gudstjenstens werk. 25Och de der förståndiga qwinnor woro, de wirkade med sina händer, och båro sitt werk fram af gult silke, skarlakan, rosenrödt, och hwitt silke. 26Och de qwinnor, som stickeliga woro, de wirkade getahår. 27Men Förstarna båro fram onich, och infattade stenar till lifkjortelen och till skölden; 28Och speceri och oljo till lysning och till smörjo, och till godt rökwerk. 29Alltså båro Israels barn fram HERranom friwiljoge, både män och qwinnor, till allahanda werk, som HERren budit hade genom Mose, att göras skulle. 30Och Mose sade till Israels barn: Ser, HERren hafwer kallat Bezaleel wid namn, Uri son, Hurs sons, af Juda slägte; 31Och hafwer uppfyllt honom med Guds Anda, att han är wis, förståndig, och stickelig till allahanda werk; 32Till att konsteliga arbeta på guld, silfwer och koppar; 33Snida, och insätta ädla stenar; till att timbra af trä; till att göra allt konsteligit arbete; 34Och hafwer gifwit honom underwisning i hans hjerta; samt med Aholiab, Ahisamachs son, af Dans slägte. 35Han hafwer uppfyllt deras hjerta med wishet, till at göra allahanda werk, till att snida, wirka och sticka, med gult silke, skarlakan, rosenrödt, och hwitt silke, och med wäfwande, så att de göra allahanda werk, och konsteligit arbeta påfinna.
Copyright information for SweKarlXII