Ezra 10

1Då Esra så bad, bekände och gret, och låg inför Guds hus, församlade sig till honom utaf Israel en ganska stor menighet af män, qvinnor och barn; förty folket gret svårliga. 2Och Sechania, Jehiels son, af Elams barn, svarade, och sade till Esra: Si, vi hafve förtagit oss emot vår Gud, att vi hafve tagit oss främmande hustrur utaf landsens folk; men här är ännu hopp derom i Israel. 3Så låt oss nu göra ett förbund med vårom Gud, så att vi utdrifve alla hustrur, och dem som af dem födde äro, efter Herrans råd, och deras som frukta vår Guds bud, att man må göra efter lagen. 4Så statt nu upp; ty det hörer dig till: Vi vilje vara med dig; var vid en god tröst, och gör så. 5Då stod Esra upp, och tog en ed af de öfversta Presterna, och Leviterna, och hela Israel, att de skulle göra efter detta talet. Och de svoro det. 6Och Esra stod upp inför Guds hus, och gick in uti Johanans, Eljasibs sons, kammar. Och då han ditkom, åt han intet bröd, och drack intet vatten; förty han sörjde öfver deras öfverträdelse, som i fängelset varit hade. 7Och de läto utropa i Juda och Jerusalem, till all fängelsens barn, att de skulle församla sig till Jerusalem. 8Och hvilken som icke komme innan tre dagar, efter öfverstarnas och de äldstas råd, hans ägodelar skulle alla tillspillogifvas, och han afskiljas ifrå fångarnas menighet. 9Då församlade sig alle Juda män och BenJamin till Jerusalem, innan tre dagar; det är, på tjugonde dagen i den nionde månadenom. Och allt folket satt uppå gatone inför Guds hus, och bäfvade för detta ärendes skull, och för regnet. 10Och Esra Presten stod upp, och sade till dem: I hafven förtagit eder, i det att I hafven tagit främmande hustrur, på det I skullen ännu föröka Israels skuld. 11Så bekänner nu Herran edra fäders Gud, och görer det honom ljuft är, och skiljer eder ifrå landsens folk, och ifrå de främmande hustrur. 12Då svarade hela menigheten, och sade med höga röst: Ske såsom du oss sagt hafver. 13Men folket är mycket, och regnväder, och kan icke stå ute; så är det icke heller ens eller två dagars gerning; ty vi hafve sådana öfverträdelse mycken gjort. 14Låt oss beställa våra öfverstar i hela menighetene, att alle de i våra städer, som främmande hustrur tagit hafva, komma på bestämd tid; och de äldste i hvar staden, och deras domare med, tilldess vår Guds vrede må ifrån oss vänd varda i denna sakene. 15Då vordo beställde Jonathan, Asahels son, och Jahesia, Thikva son, öfver denna saken; och Mesullam, och Sabbethai Leviterna hulpo dem. 16Och fängelsens barn gjorde alltså. Och Presten Esra, och de ypperste fäderne i deras fäders hus, och alle de nu nämnde äro, afskiljde sig, och satte sig på första dagen i tionde månadenom till att ransaka om detta ärendet. 17Och de uträttade det på alla de män, som främmande hustrur hade, på första dagen i första månadenom. 18Och vordo funne ibland Presternas barn, som främmande hustrur tagit hade, nämliga ibland Jesua barn, Jozadaks sons, och hans bröder: Maaseja, Elieser, Jarib och Gedalia. 19Och de gåfvo deras hand deruppå, att de ville utdrifva hustrurna; och till deras skuldoffer offra en vädur för sina skuld. 20Ibland Immers barn: Hanani och Sebadia. 21Ibland Harims barn: Maaseja, Elia, Semaja, Jehiel och Ussia. 22Ibland Pashurs barn: Eljoenai, Maaseja, Ismael, Nethaneel, Josabad och Eleasa. 23Ibland Leviterna: Josabad, Simei och Kelaja, den är Kelita; Pethabja, Juda och Elieser. 24Ibland sångarena: Eljasib. Ibland dörravaktarena: Sal lura, Telem och Uri. 25Utaf Israel: Ibland Paros barn: Ramia, Jissija, Malchija, Mijamin, Eleazar, Malchija och Benaja. 26Ibland Elams barn: Mattania, Zacharia, Jehiel, Abdi, Jeremoth och Elia. 27Ibland Sattu barn: Eljoenai, Eljasib, Mattania, Jeremoth, Sabad och Asisa. 28Ibland Bebai barn: Johanan, Hanania, Sabbai och Athlai. 29Ibland Bani barn: Mesullam, Malluch, Adaja, Jasub, Seal och Jeramoth. 30Ibland PahathMoabs barn: Adna, Chelal, Benaja, Maaseja, Mattania, Bezaleel, Binnui och Manasse. 31Ibland Harims barn: Elieser, Jissija, Malchija, Semaja, Simeon, 32BenJamin, Malluch och Semaria. 33Ibland Hasums barn: Mattenai, Mattatta, Sabad, Elipheleth, Jeremai, Manasse och Simi. 34Ibland Bani barn: Maadai, Amram, Uel, 35Benaja, Bedja, Cheluhu, 36Banja, Meremoth, Eljasib, 37Mattania, Mattenai, Jaasav, 38Bani, Binnui, Simi, 39Selemia, Nathan, Adaja, 40Machnadbai, Sasai, Sarai, 41Asareel, Selemia, Semaria, 42Sallum, Amaria och Joseph. 43Ibland Nebo barn: Jegiel, Mattithia, Sabad, Sebina, Jaddai, Joel och Benaja. 44Desse hade alle tagit främmande hustrur; och voro somlige ibland de samma hustrur, som barn födt hade.
Copyright information for SweKarlXII