Ezra 2

1Desse äro de barn utu landen, som uppdrogo utu fängelset, hvilka NebucadNezar, Konungen i Babel, hade fört till Babel, och igenkommo till Jerusalem och Juda, hvar och en uti sin stad; 2Och kommo med Serubbabel: Jesua, Nehemia, Seraja, Reelaja, Mardechai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum, och Baana. Detta är nu talet af männerna i Israels folk. 3Paros barn, tutusend hundrade två och sjutio. 4Sephatja barn, trehundrad två och sjutio. 5Arahs barn, sjuhundrad fem och sjutio. 6PahathMoabs barn, utaf Jesua Joabs barnom, tutusend åttahundrad och tolf. 7Elams barn, tusende tuhundrad fyra och femtio. 8Sattu barn, niohundrad fem och fyratio. 9Saccai barn, sjuhundrad och sextio. 10Bani barn, sexhundrad två och fyratio. 11Bebai barn, sexhundrad tre och tjugu. 12Asgads barn, tusende tuhundrad två och tjugu. 13Adonikams barn, sexhundrad sex och sextio. 14Bigvai barn, tutusend sex och femtio. 15Adins barn, fyrahundrad fyra och femtio. 16Aters barn af Jehiskia, åtta och niotio. 17Bezai barn, trehundrad tre och tjugu. 18Jorahs barn, hundrade och tolf; 19Hasums barn, tuhundrad tre och tjugu. 20Gibbars barn, fem och niotio. 21BethLehems barn, hundrade tre och tjugu. 22Netopha män, sex och femtio. 23De män af Anathoth, hundrade åtta och tjugu. 24Asmaveths barn, två och fyratio. 25De barn af KiriathArim, Chephira, och Beeroth, sjuhundrad tre och fyratio. 26De barn af Rama och Gaba, sexhundrad en och tjugu. 27De man af Michmas hundrade två och tjugu. 28De män af BethEl och Aj, tuhundrad tre och tjugu. 29Nebo barn, två och femtio. 30De män af Magbis, hundrade sex och femtio. 31De andra Elams barn, tusende tuhundrad fyra och femtio. 32Harims barn, trehundrad och tjugu; 33Lod, Hadid och Ono barn, sjuhundrad fem och tjugu. 34Jereho barn, trehundrad fem och fyratio. 35Senaa barn, tretusend sexhundrad och tretio. 36Presterna: Jedaja barn, af Jesua huse, niohundrad tre och sjutio. 37Immers barn, tusende två och femtio. 38Pashurs barn, tusende tuhundrad sju och fyratio. 39Horims barn, tusende och sjutton. 40Leviterna: Jesua barn, och Kadmiel, af Hodavia barnom, fyra och sjutio. 41Sångarena: Assaphs barn, hundrade åtta och tjugu. 42Dörravaktarenas barn: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn, Akkubs barn, Hatita barn, och Sobai barn; alle tillhopa hundrade nio och tretio. 43De Nethinim: Ziha barn, Hasupha barn, Thabaoths barn, 44Keros barn, Siaha barn, Padons barn, 45Lebana barn, Hagaba barn, Akkubs barn, 46Hagabs barn, Samlai barn, Hanans barn, 47Giddels barn, Gahars barn, Reaja barn, 48Rezins barn, Nekoda barn, Gassams barn, 49Ussa barn, Paseahs barn, Besai barn, 50Asna barn, Mennims barn, Nephusims barn, 51Bakbuks barn, Hakupha barn, Harhurs barn, 52Bazluts barn, Mehida barn, Harsa barn, 53Barkos barn, Sisera barn, Thamahs barn, 54Neziahs barn, Hatipha barn. 55Salomos tjenares barn: Sotai barn, Sopherets barn, Peruda barn, 56Jaala barn, Darkons barn, Giddels barn, 57Sephatja barn, Hattils barn, Pochereths barn af Zebaim, Ami barn. 58Alle Nethinim, och Salomos tjenares barn, voro tillhopa trehundrad två och niotio. 59Och desse drogo också med upp af ThelMelah, ThelHarsa, Cherub, Addan och Immer; men de kunde icke utvisa sina fäders hus, eller ock sina säd, om de voro af Israel; 60Delaja barn, Tobia barn, Nekoda barn, sexhundrad två och femtio. 61Och af Prestabarnen: Habaja barn, Koz barn, Barsillai barn, den en hustru tog utaf Barsillai den Gileaditens döttrar, och vardt nämnd under deras namn. 62De samme sökte efter deras börds skrifter, och funno dem intet; derföre vordo de Presterskapet qvitte. 63Och Thirsatha sade till dem, att de icke skulle äta utaf det aldrahelgasta, tilldess en Prest uppstode med Ljus och Fullkomlighet. 64Hela menigheten, såsom en man, var tu och fyratio tusend, trehundrad och sextio; 65Förutan deras tjenare och tjenarinnor, de voro sjutusend trehundrad sju och tretio; och hade tuhundrad sångare, och sångerskor; 66Sjuhundrad sex och tretio hästar, tuhundrad fem och fyratio mular; 67Fyrahundrad fem och tretio camelar, och sextusend sjuhundrad och tjugu åsnar. 68Och somlige utaf öfversta fäderna, när de kommo till Herrans hus i Jerusalem, vordo de friviljoge till Guds hus, att man skulle det sätta uppå sitt rum; 69Och gåfvo, efter sina förmågo, till drätselen åt verket, ett och sextio tusend gylden, och fem tusend pund silfver, och hundrade Prestakjortlar. 70Alltså satte sig Presterna och Leviterna, och somlige af folket, och sångarena och dörravaktarena, och de Nethinim, uti sina städer; och hele Israel i sina städer.
Copyright information for SweKarlXII