Ezra 8

1Desse äro hufvuden för deras fäder, som räknade vordo, och med mig uppdrogo ifrå Babel, i den tiden, då Konung Arthahsasta regerade. 2Af Pinehas barn: Gersom. Af Ithamars barn: Daniel. Af Davids barn: Hattus. 3Af Sechania barn, Paros barn: Zacharia, och med honom räknade hundrade och femtio män. 4Af PahathMoabs barn: Eljoenai, Seraja son, och med honom tuhundrad män. 5Af Sechania barn: Jahasiels son, och med honom trehundrad män. 6Af Adins barn: Ebed, Jonathans son, och med honom femtio män. 7Af Elams barn: Jesaia, Athalia son, och med honom sjutio män. 8Af Sephatja barn: Sebadja, Michaels son, och med honom åttatio män. 9Af Joabs barn: Obadja, Jehiels son, och med honom tuhundrad och aderton män. 10Af Selomiths barn: Josiphia son, och med honom hundrade och sextio män. 11Af Bebai barn: Zacharia, Bebai son, och med honom åtta och tjugu män. 12Af Asgads barn: Johanan, Kåtans son, och med honom hundrade och tio män. 13Af de sista Adonikams barn; och heto alltså: Eliphelet, Jehiel och Semaja, och med dem sextio män. 14Af Bigvai barn: Uthai och Sabbud, och med dem sjutio män. 15Och jag församlade dem till älfvena, som kommer till Ahava; och blefvom der i tre dagar. Och då jag gaf akt uppå folket och Presterna, fann jag der inga Leviter. 16Då sände jag till Elieser, Ariel, Semaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharia och Mesullam, öfverstar; och Jojarib och Elnathan, lärare; 17Och sände dem ut till Iddo öfverstan, till Casiphja, att de skulle hemta oss tjenare uti var Guds hus. Och jag gaf dem in hvad de tala skulle med Iddo och hans bröder, de Nethinim i Casiphja. 18Och de hade till oss, efter Guds goda hand öfver oss, en klok man utaf Maheli barn, Levi sons, Israels sons, Serebia, med hans söner och bröder, aderton; 19Och Hasabia, och med honom Jesaia af Merari barn, med hans bröder och deras söner, tjugu; 20Och af de Nethinim, hvilka David och Förstarna gåfvo till att tjena Leviterna, tuhundrad och tjugu, alle nämnde vid namn. 21Och jag lät der vid älfvena, vid Ahava, utropa ena fasto, att vi skulle ödmjuka oss för vårom Gud, till att söka af honom en rättan väg för oss, och vår barn, och alla våra håfvor. 22Ty jag skämdes bedas ledsagare och resenärar af Konungenom, att de skulle hjelpa oss för fienderna på vägenom; förty vi hade sagt Konungenom: Var Guds hand är till det bästa öfver alla de honom söka; och hans starkhet och vrede öfver alla dem, som honom öfvergifva. 23Alltså fastade vi, och sökte detta af vårom Gud, och han hörde oss. 24Och jag afskiljde tolf af de öfversta Presterna, Serebia och Hasabia, och med dem tio deras bröder; 25Och vog dem till silfver, och guld, och tyg till häfoffer i vår Guds hus, hvilka Konungen, och hans rådherrar, och Förstar, och hele Israel, som för handene var, till häfoffer gifvit hade; 26Och vog dem till i deras hand sexhundrad och femtio centener silfver, och i silfvertyg hundrade centener, och i guld hundrade centener; 27Tjugu gyldene skålar, de höllo tusende gylden, och tu god kostelig kopparkäril, klar såsom guld; 28Och sade till dem: I ären helige Herranom; så äro ock kärilen helig; dertill det frigifna silfver och guld Herranom edra fäders Gud. 29Så vaker, och bevarer det, tilldess I vägen det inför öfversta Presterna, och Leviterna, och öfversta fäderna i Israel i Jerusalem, uti Herrans hus kistor. 30Då togo Presterna och Leviterna det vägna silfret, och guldet, och kärilen, att de skulle föra det till Jerusalem, till vår Guds hus. 31Alltså fore vi ifrån älfvene Ahava, på tolfte dagen i första månadenom, att vi skulle draga till Jerusalem; och var Guds hand var öfver oss, och bevarade oss ifrå fiendernas hand och försåt på vägenom. 32Och vi komme till Jerusalem, och blefvom der i tre dagar. 33På fjerde dagenom vardt väget silfret och guldet, och kärilen uti vår Guds hus, under Meremoths hand, Uria sons Prestens, och med honom Var Eleazar, Pinehas son; och med dem Josabath, Jesua son, och Noadja, Binnui son, de Leviter; 34Efter hvars tal och vigt; och vigten vardt på den tiden all beskrifven. 35Och fängelsens barn, som utu fängelset komne voro, offrade bränneoffer Israels Gudi, tolf stutar för hela Israel, sex och niotio vädrar, sju och sjutio lamb, tolf bockar till syndoffer; alltsammans till bränneoffer Herranom. 36Och de antvardade Konungens befallning Konungens ämbetsmän och landshöfdingom på denne sidon älfven; och de upphöjde folket, och Guds hus.
Copyright information for SweKarlXII