Genesis 10

Jorden delad til Japhets, Hams, Sems barn.

Detta är Noahs söners slägt: Sem, Ham, Japhet, och de födde barn efter flodena. Japhets barn äro desse: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Thubal, Mesech och Thiras. Men Gomers barn äro desse: Aseenas, Riphath och Thogarma. Jawans barn äro desse: Elisa, Tharsis, Chitthim och Dodanim. Utaf dessom äro utspridde Hedningarnas öar i deras landom, hwar efter sitt mål, slägte och folk. Hams barn äro desse: Chus, Mizraim, Phut och Canaan. Chus barn äro desse: Seba, Hawila, Sabtha, Raema och Sabthecha. Raemas barn äro desse: Scheba och Dedan. Men Ehus födde Nimrod, han begynte en wäldig herre wara på jordene. Och war en wäldig jägare för HERranom. Deraf är det ordspråket: Det är en wäldig jägare för HERranom, såsom Nimrod. 10 Och hans rikes begynnelse war Babel, Erech, Acad och Calne uti Sinear land. 11 Utaf det landet är sedan kommen Assur, och han byggde Ninewe och Rehoboth, och Calah. 12 Och dertil Resen emellan Ninewe och Calah: Detta är en stor stad. 13 Mizraim födde Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim, 14 Patrusim och Castuhim. Af hwilkom utkomne äro de Philistim och Caphthorim. 15 Men Canaan födde Zidon sin första son, och Heth, 16 Jebusi, Emori, Girgasi, 17 Hiwi, Archi, Sini, 18 Arwadi, Semari och Hamathi. Af dem äro utspridde de Cananeers slägter. 19 Och deras gränsor woro ifrå Zidon genom Gerar, allt intil Gaza, til dess man kommer intil Sodoma, Gomorra, Adama, Zeboim, och intil Lasa. 20 Desse äro nu Hams barn i deras slägter, tungomålom, landom och folkom. 21 Men Sem, Japhets broder, den äldste, födde ock barn, hwilken en fader är til all Ebers barn. 22 Och desse äro hans barn: Elam, Assur, Arphachsad, Lud och Aram. 23 Arams barn äro desse: Uz, Hul, Gether och Mas. 24 Arphachsad födde Salah, Salah födde Eber. 25 Eber födde twå söner, en het Peleg, derföre, at i hans tid wardt werlden delad; hans broder het Jaketan. 26 Och Jaketan födde Almodad, Saleph, Hazarmaveth, Jarah, 27 Hadoram, Usal, Dikela, 28 Obal, Abimael, Seba, 29 Ophir, Hawila och Jobab. Alle desse äro Jaketans söner. 30 Och deras boning war ifrå Mesa, intil man kommer til Sephar på berget öster ut. 31 Dessa äro Sems barn, uti deras slägter, tungomålom, landom och folkom. 32 Detta är nu Noahs barns afföda, uti deras slägter och folkom. Af hwilkom utspridt är folket på jordene efter floden.
Copyright information for SweKarlXII