Genesis 10

Jorden delad til Japhets, Hams, Sems barn.

1 Detta är Noahs söners slägt: Sem, Ham, Japhet, och de födde barn efter flodena. 2Japhets barn äro desse: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Thubal, Mesech och Thiras. 3Men Gomers barn äro desse: Aseenas, Riphath och Thogarma. 4Jawans barn äro desse: Elisa, Tharsis, Chitthim och Dodanim. 5Utaf dessom äro utspridde Hedningarnas öar i deras landom, hwar efter sitt mål, slägte och folk. 6Hams barn äro desse: Chus, Mizraim, Phut och Canaan. 7Chus barn äro desse: Seba, Hawila, Sabtha, Raema och Sabthecha. Raemas barn äro desse: Scheba och Dedan. 8Men Ehus födde Nimrod, han begynte en wäldig herre wara på jordene. 9Och war en wäldig jägare för HERranom. Deraf är det ordspråket: Det är en wäldig jägare för HERranom, såsom Nimrod. 10Och hans rikes begynnelse war Babel, Erech, Acad och Calne uti Sinear land. 11Utaf det landet är sedan kommen Assur, och han byggde Ninewe och Rehoboth, och Calah. 12Och dertil Resen emellan Ninewe och Calah: Detta är en stor stad. 13Mizraim födde Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim, 14Patrusim och Castuhim. Af hwilkom utkomne äro de Philistim och Caphthorim. 15Men Canaan födde Zidon sin första son, och Heth, 16Jebusi, Emori, Girgasi, 17Hiwi, Archi, Sini, 18Arwadi, Semari och Hamathi. Af dem äro utspridde de Cananeers slägter. 19Och deras gränsor woro ifrå Zidon genom Gerar, allt intil Gaza, til dess man kommer intil Sodoma, Gomorra, Adama, Zeboim, och intil Lasa. 20Desse äro nu Hams barn i deras slägter, tungomålom, landom och folkom. 21Men Sem, Japhets broder, den äldste, födde ock barn, hwilken en fader är til all Ebers barn. 22Och desse äro hans barn: Elam, Assur, Arphachsad, Lud och Aram. 23Arams barn äro desse: Uz, Hul, Gether och Mas. 24Arphachsad födde Salah, Salah födde Eber. 25Eber födde twå söner, en het Peleg, derföre, at i hans tid wardt werlden delad; hans broder het Jaketan. 26Och Jaketan födde Almodad, Saleph, Hazarmaveth, Jarah, 27Hadoram, Usal, Dikela, 28Obal, Abimael, Seba, 29Ophir, Hawila och Jobab. Alle desse äro Jaketans söner. 30Och deras boning war ifrå Mesa, intil man kommer til Sephar på berget öster ut. 31Dessa äro Sems barn, uti deras slägter, tungomålom, landom och folkom. 32Detta är nu Noahs barns afföda, uti deras slägter och folkom. Af hwilkom utspridt är folket på jordene efter floden.
Copyright information for SweKarlXII