Genesis 11

Babels torn. Sems slägt.

1 Och all werlden hade enahanda tungo och mål. 2Då de nu drogo öster ut, funno de en plan uti Sinear Land, och bodde der. 3Och sade til hwarannan: Kommer, låter oss slå tegel och bränna. Och togo tegel för sten, och ler för kalk. 4Och sade: Kommer, låter oss bygga en stad och et torn, hwilkets högd skall räcka up i himmelen, at wi måge göra oss et namn, förty wi warde til äfwentyrs spridde ut i all land. 5Då steg HERren neder, at han skulle se staden och tornet, som menniskones barn byggde. 6Och HERren sade: Si, det är enahanda folk, och enahanda mål ibland dem alla, och hafwa detta begynt at göra, de warda icke aflåtande af allt det de hafwa sig företagit at göra. 7Kommer, låter oss stiga neder och förbistra der deras tungomål, så at ingen skall förstå den andras mål. 8Och så skingrade HERren dem dädan i all land, så at de återwände bygga staden. 9Derföre kallades hans namn Babel, ty at HERren der förbistrade all lands tungomål, och HERren spridde dem dädan ut i all land. 10Detta är Sems slägt: Sem war hundrade år gammal, och födde Arphachsad, tu år efter floden. 11Och lefde derefter i femhundrade år, och födde söner och döttrar. 12Arphachsad war fem och tretio år gammal, och födde Salah. 13Och lefde derefter fyrahundrade och tre år, och födde söner och döttrar. 14Salah war tretio år gammal, och födde Eber. 15Och lefde derefter fyrahundrade och tre år, och födde söner och döttrar. 16Eber war tretio och fyra år gammal, och födde Peleg. 17Och lefde derefter fyrahundrade och tretio år, och födde söner och döttrar. 18Peleg war tretio år gammal, och födde Regu. 19Och lefde derefter i tuhundrade och nio år, och födde söner och döttrar. 20Regu war tu och tretio år gammal, och födde Serug. 21Och lefde derefter tuhundrade och sju år, och födde söner och döttrar. 22Serug war tretio år gammal, och födde Nahor. 23Och lefde derefter tuhundrade år, och födde söner och döttrar. 24Nahor war nio och tjugu år gammal, och födde Tharah. 25Och lefde derefter hundrade och nitton år, och födde söner och döttrar. 26Och lefde derefter hundrade och nitton år, och födde Abram, Nahor och Haran. 27Desse äro Tharahs slägter: Tharah födde Abram, Nahor och Haran. Haran födde Lot. 28Och dödde Haran när sinom fader Tharah, uti hans faders land i Ur i Chaldeen. 29Då togo Abram och Nahor sig hustrur: Abrams hustru het Sarai, och Nahors hustru Milca Harans dotter, den fader war åt Milca och åt Jisca. 30Men Sarai war ofruktsam, och hade inga barn. 31Så tog Tharah sin son Abram, och Lot sins sons Harans son, och sina sonahustru Sarai sins sons Abrams hustru, och förde dem ifrån Ur utu Chaldeen, på det de skulle fara i Canaans land; och de kommo till Haran, och bodde der. 32Och Tharah wardt tuhundrade och fem år gammal, och blef död i Haran.
Copyright information for SweKarlXII