Genesis 11

Babels torn. Sems slägt.

Och all werlden hade enahanda tungo och mål. Då de nu drogo öster ut, funno de en plan uti Sinear Land, och bodde der. Och sade til hwarannan: Kommer, låter oss slå tegel och bränna. Och togo tegel för sten, och ler för kalk. Och sade: Kommer, låter oss bygga en stad och et torn, hwilkets högd skall räcka up i himmelen, at wi måge göra oss et namn, förty wi warde til äfwentyrs spridde ut i all land. Då steg HERren neder, at han skulle se staden och tornet, som menniskones barn byggde. Och HERren sade: Si, det är enahanda folk, och enahanda mål ibland dem alla, och hafwa detta begynt at göra, de warda icke aflåtande af allt det de hafwa sig företagit at göra. Kommer, låter oss stiga neder och förbistra der deras tungomål, så at ingen skall förstå den andras mål. Och så skingrade HERren dem dädan i all land, så at de återwände bygga staden. Derföre kallades hans namn Babel, ty at HERren der förbistrade all lands tungomål, och HERren spridde dem dädan ut i all land. 10 Detta är Sems slägt: Sem war hundrade år gammal, och födde Arphachsad, tu år efter floden. 11 Och lefde derefter i femhundrade år, och födde söner och döttrar. 12 Arphachsad war fem och tretio år gammal, och födde Salah. 13 Och lefde derefter fyrahundrade och tre år, och födde söner och döttrar. 14 Salah war tretio år gammal, och födde Eber. 15 Och lefde derefter fyrahundrade och tre år, och födde söner och döttrar. 16 Eber war tretio och fyra år gammal, och födde Peleg. 17 Och lefde derefter fyrahundrade och tretio år, och födde söner och döttrar. 18 Peleg war tretio år gammal, och födde Regu. 19 Och lefde derefter i tuhundrade och nio år, och födde söner och döttrar. 20 Regu war tu och tretio år gammal, och födde Serug. 21 Och lefde derefter tuhundrade och sju år, och födde söner och döttrar. 22 Serug war tretio år gammal, och födde Nahor. 23 Och lefde derefter tuhundrade år, och födde söner och döttrar. 24 Nahor war nio och tjugu år gammal, och födde Tharah. 25 Och lefde derefter hundrade och nitton år, och födde söner och döttrar. 26 Och lefde derefter hundrade och nitton år, och födde Abram, Nahor och Haran. 27 Desse äro Tharahs slägter: Tharah födde Abram, Nahor och Haran. Haran födde Lot. 28 Och dödde Haran när sinom fader Tharah, uti hans faders land i Ur i Chaldeen. 29 Då togo Abram och Nahor sig hustrur: Abrams hustru het Sarai, och Nahors hustru Milca Harans dotter, den fader war åt Milca och åt Jisca. 30 Men Sarai war ofruktsam, och hade inga barn. 31 Så tog Tharah sin son Abram, och Lot sins sons Harans son, och sina sonahustru Sarai sins sons Abrams hustru, och förde dem ifrån Ur utu Chaldeen, på det de skulle fara i Canaans land; och de kommo till Haran, och bodde der. 32 Och Tharah wardt tuhundrade och fem år gammal, och blef död i Haran.
Copyright information for SweKarlXII