Genesis 13

Abram, Lot skilde. Guds löfte.

Så for då Abram up utur Egypten med sine hustru, och med allt det han hade, och Lot ock med honom, söder ut. Och Abram war ganska rik på boskap, silfwer och guld. Och han for bätter fram ifrå sönnan allt intil BethEl, til det rummet, der han sitt tjäll tilförene haft hade, emellan BethEl och Ay. Rätt på samma rum, der han tilförene hade byggt altaret. Och der predikade han HERrans namn. Men Lot, som med Abram for, hade också får, och fä, och tjäll. Och landet kunde icke fördragat, at de bodde tilhopa, förty deras håfwor woro stora, och kunde icke bo med hwarannan. Och war ju alltid träta emellan herdarna öfwer Abrams boskap och herdarna öfwer Lots boskap. Och bodde desslikes i den tiden de Cananeer och Phereseer der i landena. Då sade Abram til Lot: Käre, låtom icke wara träta emellan mig och dig, och emellan mina och dina herdar ty wi äre bröder. Står icke allt landet dig öpet? Käre, skilj dig ifrå mig. Wilt du til wänstra handena, så will jag til den högra; eller wilt du til den högra, så will jag til den wänstra. 10 Då hof Lot sin ögon up, och besåg den hela ängden wid Jordan. Förty, förra än HERren förderfwade Sodom och Gomorra, war hon watturik, allt intil man kommer till Zoar, såsom en HERrans lustgård, lika som Egypti land. 11 Så utwalde sig Lot den hela ängden wid Jordan, och drog öster ut. Och så skildes den ene brodren ifrå den andra; 12 At Abram bodde i Canaans land, och Lot i samma ängdens städer, och slog sitt tjäll up in mot Sodom. 13 Men det folk i Sodom war ondt, och syndade swårliga emot HERran. 14 Då nu Lot hade skilt sig ifrån Abram, sade HERren (til Abram): Häf up din ögon, och se ifrå det rummet, der du nu bor, norr ut, söder ut, öster ut och wester ut. 15 Förty allt detta landet, som du ser, will jag gifwa dig och dine säd til ewig tid. 16 Och will göra dina säd såsom stoftet på jordene. Kan en menniska räkna stoftet på jordene, så må hon ock räkna dina säd. 17 Derföre up, och drag genom landet, och ändalängs: Förty dig will jag gifwa det. 18 Så tog Abram sitt tjäll up, och kom och bodde wid den lunden Mamre, hwilken i Hebron är, och byggde dersammastädes HERranom et altare.
Copyright information for SweKarlXII