Genesis 14

Lot fången, frälst. Melchisedech wälsignar Abram.

1 Och det begaf sig i Amraphels tid Konungens af Sinear, Ariochs Konungens i Ellasar, Kedor Laomers Konungens i Elam, och Thideals Hedningarnas Konungs, 2At de örligade med Bera Konungenom i Sodom, och med Birsa Konungenom i Gomorra, och med Sineab Konungenom i Adama, och med Semeber Konungenom i Zeboim, och med Konungenom i Bela, det är Zoar. 3Desse kommo alle tilsammans i den dalenom Siddim, der nu är salthafwet. 4Förty de hade warit i tolf år under Konung Kedor Laomer, och uti de trettonde årena woro de honom affallne. 5Derföre kom Kedor Laomer och de Konungar, som med honom woro, uti de fjortonde årena, och slogo de Resar i Astaroth Karnaim, och de Susim i Ham, och de Emim på den planenom Kiriathaim. 6Och de Horeer på deras berg Seir, intil den planen Pharan, som skjuter in på öknena. 7Sedan wände de om, och kommo til den brunnen Mispat, det är Kades, och slogo hela de Amalekiters land, dertil de Amoreer, som i Hazezon Thamar bodde. 8Så drogo ut Konungen i Sodom, Konungen i Gomorra, Konungen i Adama, Konungen i Zeboim, och Konungen af Bela, det Zoar heter, och rustade sig til at strida i den dalenom Siddim; 9Med Kedor Laomer Konungen i Elam, och med Thideal Hedningarnas Konung, och med Amraphel Konungenom i Sinear, och med Arioch Konungenom i Ellasar: Fyra Konungar emot fem. 10Och den dalen Siddim hade många lergropar. Men Konungen i Sodom och Gomorra wordo der slagne på flyktena och nederlagde, och de som öfwerblefwo flydde up på berget. 11Så togo de alla ägodelar i Sodom och Gomorra, och alla fetalia, och drogo sina färde. 12Och togo desslikes med sig Lot Abrams broders son och hans ägodelar, ty han bodde i Sodom, och drogo sin wäg. 13Då kom en, som undsluppen war, och sade det för Abram, den en utländing war, och bodde i den lundenom Mamre, dens Amoreens, hwilken Escols och Aners broder war: Desse woro i förbund med Abram. 14Som nu Abram hörde, at hans broder war fången, wäpnade han sina egna hemfödda tjenare, trehundrade och aderton, och drog efter dem allt intil Dan; 15Delade sig, och föll til dem med sina tjenare om nattena, och slog dem, och fullföljde dem allt intil Hoba, som ligger på wänstra handen wid den staden Damasco, 16Och tog alla ägodelar igen, och dertil Lot sin broder och hans ägodelar, och qwinnorna, och folket. 17Då han nu igen kom, och hade afslagit Kedor Laomer och de Konungar med honom, gick Konungen i Sodom emot honom på den planenom, som het Konungsdalen. 18Men Melchisedech, Konung i Salem, bar fram bröd och win: Och han war den högstes Guds Prester. 19Och wälsignade honom, och sade: Wälsignad ware du Abram dem högsta Gudi, den himmel och jord tilhörer. 20Och lofwad ware Gud den högste, som dina fiender beslutit hafwer i dina hand. Och honom gaf Abram tionde af allo byte. 21Då sade Konungen af Sodom til Abram: Gif mig folket, och ägodelarne behålt för dig. 22Men Abram sade til Konungen af Sodom: Jag upphäfwer mina händer til HERran den högsta Gud, som himmel och jord tilhörer; 23At jag af allo det ditt är icke en tråd eller en skorem taga will, at du icke skalt säga: Jag hafwer riktat Abram. 24Undantagno det de unge karlar förtärt hafwa, och de män, som med mig drogo, Aner, Escol och Mamre, dem låt taga deras del.
Copyright information for SweKarlXII