Genesis 14

Lot fången, frälst. Melchisedech wälsignar Abram.

Och det begaf sig i Amraphels tid Konungens af Sinear, Ariochs Konungens i Ellasar, Kedor Laomers Konungens i Elam, och Thideals Hedningarnas Konungs, At de örligade med Bera Konungenom i Sodom, och med Birsa Konungenom i Gomorra, och med Sineab Konungenom i Adama, och med Semeber Konungenom i Zeboim, och med Konungenom i Bela, det är Zoar. Desse kommo alle tilsammans i den dalenom Siddim, der nu är salthafwet. Förty de hade warit i tolf år under Konung Kedor Laomer, och uti de trettonde årena woro de honom affallne. Derföre kom Kedor Laomer och de Konungar, som med honom woro, uti de fjortonde årena, och slogo de Resar i Astaroth Karnaim, och de Susim i Ham, och de Emim på den planenom Kiriathaim. Och de Horeer på deras berg Seir, intil den planen Pharan, som skjuter in på öknena. Sedan wände de om, och kommo til den brunnen Mispat, det är Kades, och slogo hela de Amalekiters land, dertil de Amoreer, som i Hazezon Thamar bodde. Så drogo ut Konungen i Sodom, Konungen i Gomorra, Konungen i Adama, Konungen i Zeboim, och Konungen af Bela, det Zoar heter, och rustade sig til at strida i den dalenom Siddim; Med Kedor Laomer Konungen i Elam, och med Thideal Hedningarnas Konung, och med Amraphel Konungenom i Sinear, och med Arioch Konungenom i Ellasar: Fyra Konungar emot fem. 10 Och den dalen Siddim hade många lergropar. Men Konungen i Sodom och Gomorra wordo der slagne på flyktena och nederlagde, och de som öfwerblefwo flydde up på berget. 11 Så togo de alla ägodelar i Sodom och Gomorra, och alla fetalia, och drogo sina färde. 12 Och togo desslikes med sig Lot Abrams broders son och hans ägodelar, ty han bodde i Sodom, och drogo sin wäg. 13 Då kom en, som undsluppen war, och sade det för Abram, den en utländing war, och bodde i den lundenom Mamre, dens Amoreens, hwilken Escols och Aners broder war: Desse woro i förbund med Abram. 14 Som nu Abram hörde, at hans broder war fången, wäpnade han sina egna hemfödda tjenare, trehundrade och aderton, och drog efter dem allt intil Dan; 15 Delade sig, och föll til dem med sina tjenare om nattena, och slog dem, och fullföljde dem allt intil Hoba, som ligger på wänstra handen wid den staden Damasco, 16 Och tog alla ägodelar igen, och dertil Lot sin broder och hans ägodelar, och qwinnorna, och folket. 17 Då han nu igen kom, och hade afslagit Kedor Laomer och de Konungar med honom, gick Konungen i Sodom emot honom på den planenom, som het Konungsdalen. 18 Men Melchisedech, Konung i Salem, bar fram bröd och win: Och han war den högstes Guds Prester. 19 Och wälsignade honom, och sade: Wälsignad ware du Abram dem högsta Gudi, den himmel och jord tilhörer. 20 Och lofwad ware Gud den högste, som dina fiender beslutit hafwer i dina hand. Och honom gaf Abram tionde af allo byte. 21 Då sade Konungen af Sodom til Abram: Gif mig folket, och ägodelarne behålt för dig. 22 Men Abram sade til Konungen af Sodom: Jag upphäfwer mina händer til HERran den högsta Gud, som himmel och jord tilhörer; 23 At jag af allo det ditt är icke en tråd eller en skorem taga will, at du icke skalt säga: Jag hafwer riktat Abram. 24 Undantagno det de unge karlar förtärt hafwa, och de män, som med mig drogo, Aner, Escol och Mamre, dem låt taga deras del.
Copyright information for SweKarlXII