Genesis 15

Abrams tro, löfte, träldom, lön.

Sedan detta så skedt war, begaf sig, at HERrans ord i en syn kom til Abram, sägandes: Frukta dig intet, Abram, jag är ditt beskärm och din ganska stora lön. Men Abram sade ytterligare: Men mig hafwer du ingen säd gifwit. Och si, mins tjenares son skall wara min arfwinge. Och si, HERrans ord kom til honom, sägandes: Han skall icke wara din arfwinge, utan den, som utaf ditt lif komma skall, han skall wara din arfwinge. Och han hade honom ut, och sade: Se up til himmelen, och räkna stjernorna, om du kan räkna dem. Och sade til honom: Så skall din säd wara. Abram trodde HERranom, och han räknade honom det til rättfärdighet. Och han sade til honom: Jag är HERren, som dig utfört hafwer ifrån Ur utu Chaldeen, at jag dig detta land gifwa skall til besittning. Abram sade: HErre, HERre, hwaruppå skall jag märka, at jag skall besitta det? Och han sade til honom: Tag mig ena treåra ko, och ena treåra get, och en treåra wädur, och ena turturdufwo, och ena unga dufwo. 10 Och han tog allt detta, och delade det midt i tu ifrå hwart annat, och lade hwar delen twärt emot den andra: Men foglarne delade han intet. 11 Och foglarne kommo neder på kropparna, och Abram dref bort dem. 12 Då solen nedergången war, föll en swår sömn på Abram, och si, en förskräckelse och et stort mörker kom öfwer honom. 13 Då sade han til Abram: Detta skalt du weta, at din säd skall warda främmande uti et land, det dem icke tilhörer, och man skall der göra dem til trälar och fara illa med dem i fyrahundrade år. 14 Men öfwer det folk, som de tjenande warda, skall jag domare wara: Sedan skola de draga ut med stora håfwor. 15 Och du skalt fara til dina fäder med frid, och i en god ålder begrafwen warda. 16 Men de skola i fjerde mans ålder komma hit igen; förty de Amoreers ondska är icke ännu all fullkomnad. 17 Då nu solen war nedergången, och mörker wordet, si, då rök en ugn, och en eld for emellan stycken. 18 På den dagen gjorde HERren et förbund med Abram, och sade: Dine säd skall jag gifwa detta landet, ifrå den älfwene i Egypten, allt intil den stora älfwen Phrath: 19 De Keneer, de Keniseer, de Kadmoneer, 20 De Hetheer, de Phereseer, de Reser, 21 De Amoreer, de Cananeer, de Girgaseer, de Jebuseer.
Copyright information for SweKarlXII