Genesis 33

Esaus möte, kyss, resa. Succoths, Salems boning.

Jacob hof up sin ögon, och såg sin broder Esau komma med fyrahundrade män. Och skifte sin barn til Lea, och til Rachel, och til båda tjensteqwinnorna. Och skickade tjensteqwinnorna med deras barn främst; och Lea med hennes barn dernäst; och Rachel med Joseph efterst. Och han gick fram för dem, och bugade sig sju resor ned på jordena, til dess han kom fram til sin broder. Men Esau lopp emot honom, och tog honom i famn, och fick honom om halsen, och kysste honom; och de greto. Och hof up sin ögon, och såg qwinnorna med barnen, och sade: Ho äro desse med dig? Han swarade: Det äro barnen, som Gud dinom tjenare beskärt hafwer. Och tjensteqwinnorna gingo fram med deras barn, och bugade sig för honom. Lea gick ock fram med sin barn, och bugade sig för honom. Sedan gick Joseph och Rachel fram, och bugade sig ock för honom. Och han sade: Hwad wilt du med allan den skaran, som jag hafwer mött? Han swarade: At jag måtte finna nåd för minom herra. Esau sade: Jag hafwer nog, min broder; behålt det du hafwer. 10 Jacob swarade: Ack nej! hafwer jag funnit nåd för dig, så tag min skänk af mine hand: Förty jag såg ditt ansikte, lika som jag hade sett Guds ansikte; och tag det täckeliga af mig. 11 Tag den wälsignelsen, som jag hafwer fört til dig; ty Gud hafwer mig det beskärt, och jag hafwer all ting nog. Så nödgade han honom, til dess han anammade det. 12 Och han sade: Låt oss fara fram åt, och resa, jag will fara med dig. 13 Men han sade til honom: Min herre, du wetst at jag hafwer späd barn när mig, dertil får och fä, som än äro unge; när de en dag för hastigt drifne wordo, dödde mig hela hjorden. 14 Min herre fare fram före åt för sin tjenare: Jag will sakta följa, efter som boskapen och barnen gå kunna, til dess jag kommer til min herra i Seir. 15 Esau sade: Så will jag dock låta blifwa när dig något af folket, som med mig är. Han swarade: Hwad görs det behof? Låt mig man finna nåd för minom herra. 16 Så for Esau den dagen tilbaka sin wäg åt Seir. 17 Och Jacob for til Succoth, och byggde sig et hus, och gjorde hyddor til sin boskap. Deraf heter det rummet Succoth. 18 Derefter kom Jacob til Salem, til den staden Sichem, som ligger i Canaans lande, sedan han war kommen utaf Mesopotamien, och gjorde sitt lägre för stadenom. 19 Och köpte et stycke åker af Hemors Sichems faders barnom, för hundrade penningar. 20 Der slog han up sin tjäll, och upreste der et altare, och åkallade dens starka Israels Guds namn.
Copyright information for SweKarlXII