Genesis 35

Gudstjensten renad. BethEl byggd. Gud sedd. Benjamin född. Rachel, Isaac dö.

Och Gud sade til Jacob: Gör dig redo, och far til BethEl, och bo der, och bygg der et altare Gudi som dig syntes, då du flydde för dinom broder Esau. Då sade Jacob til sitt hus, och til alla de som med honom woro: Lägger ifrån eder de främmande gudar, som äro ibland eder, och renser eder, och förwandler edor kläder: Och görom oss redo at fara til BethEl, at jag må göra der et altare Gudi, den mig hört hafwer i min bedröfwelses tid, och hafwer warit med mig på wägenom, som jag rest hafwer. Då fingo de honom alla de främmande gudar, som woro under deras händer, och deras örnaringar; och han grof dem under ena ek, som stod wid Sichem. Och for ut: Och en Gudsfruktan kom öfwer de städer, som lågo der omkring, at de icke foro efter Jacobs söner. Så kom Jacob til Lus i Canaans land, som kallas BethEl, med allt det folk, som med honom war: Och byggde der et altare, och kallade det rummet ElBethEl, efter det Gud wardt honom der uppenbarad, då han flydde för sinom broder. Då dödde Debora Rebeckas amma, och wardt begrafwen nedanför BethEl, under ena ek, hwilken wardt kallad gråtoek. Och Gud syntes åter Jacob, sedan han war kommen utaf Mesopotamien, och wälsignade honom: 10 Och sade til honom: Du heter Jacob; men du skalt icke mer heta Jacob, utan Israel skalt du heta: Och så kallade man honom Israel. 11 Och Gud sade til honom: Jag är den allsmägtige Gud; war fruktsam, och föröka dig: Folk och folks skarar skola komma utaf dig, och Konungar skola komma utaf dina länder. 12 Och det landet, som jag Abraham och Isaac gifwit hafwer, skall jag gifwa dig, och skall det gifwa dine säd efter dig. 13 Och så for Gud up ifrå honom, ifrå det rummet, der han med honom talat hade. 14 Men Jacob reste up en stenwård på det rummet, der han med honom talat hade: Och gjöt drickoffer deruppå, och begjöt honom med oljo. 15 Och Jacob kallade det rummet, der Gud hade talat med honom, BethEl. 16 Och han for ifrå BethEl: Och som ännu et litet stycke wägs war til Ephrath, då födde Rachel, och födslan war henne swår. 17 Men då det wardt henne så swårt i födslone, sade Jordgumman til henne: Frukta dig icke; förty denna sonen skalt du ock hafwa. 18 Men då själen utgick, at hon dö måste, kallade hon honom BenOni; men hans fader kallade honom BenJamin. 19 Så dödde Rachel, och wardt begrafwen wid wägen til Ephrath, som nu heter BethLehem. 20 Och Jacob reste up en wård öfwer hennes graf: Der sammastädes är Rachels grafwård än i dag. 21 Och Israel for ut, och slog up et tjäll på hinsidon wid det tornet Eder. 22 Och det begaf sig, då Israel bodde der i landet, gick Ruben bort och lade sig när Bilha, sins faders frillo: Och det kom för Israel. Men Jacob hade tolf söner. 23 Leas söner woro desse: Ruben, Jacobs förstfödde son, Simeon, Levi, Juda, Isaschar och Sebulon. 24 Rachels söner woro: Joseph och BenJamin. 25 Bilhas Rachels tjensteqwinnos söner: Dan och Naphthali. 26 Silpas Leas tjensteqwinnos söner: Gad och Asser. Desse äro Jacobs söner, som honom födde woro i Mesopotamien. 27 Och Jacob kom til sin fader Isaac til Mamre i hufwudstaden, som heter Hebron, der Abraham och Isaac hade warit främlingar uti. 28 Och Isaac wardt hundrade och åttatio år gammal. 29 Och wardt sjuk, och dödde, och wardt samlad til sitt folk, gammal och mätt af lefwande: Och hans söner Esau och Jacob begrofwo honom.
Copyright information for SweKarlXII