Genesis 36

Esaus hustrur, boning, barn.

Detta är Esaus slägte, som kallas Edom. Esau tog hustrur af Canaans döttrar: Ada Elons Hetheens dotter, och Aholibama Anas dotter, Zibeons Heweens dotters. Och Basmath Ismaels dotter, Nebajoths syster. Och Ada födde Esan Eliphas: Men Basmath födde Reguel. Aholibama födde Jeus, Jaelam och Korah. Desse äro Esaus barn, som honom födde woro i Canaans lande. Och Esau tog sina hustrur, söner och döttrar, och alla sins huses själar; sina håfwor, och allan boskapen med alla ägodelar, som han förwärfwat hade i Canaans lande: Och for uti et land, ifrå sin broder Jacob. Förty deras ägodelar woro så stora, at de kunde icke bo med hwarannan: Och landet, der de uti främlingar woro, kunde icke fördraga dem, för deras stora ägodelars skull. Så bodde då Esau på Seirs berg: Och denne Esau är Edom. Detta är Esaus slägte, af hwilkom de Edomeer komne äro på Seirs berg. 10 Och så heta Esaus barn: Eliphas Ada son, Esaus hustrus; Reguel Basmaths son, Esaus hustrus. 11 Men Eliphas söner woro desse: Theman, Omar, Zepho, Gatham och Kenas. 12 Och Thimna war Eliphas Esau sons frilla; hon födde Amalek. Desse äro de barn af Ada, Esaus hustru. 13 Men Reguels barn äro desse: Nahath, Serah, Samma, Missa. Desse äro de barn af Basmath, Esaus hustru. 14 Men de barn af Aholibama, Esaus hustru, Anas dotter, Zibeons dotters, äro desse, dem hon födde Esau: Jeus, Jaelam och Korah. 15 Desse äro de Förstar ibland Esaus barn: Eliphas barn, den första Esaus sons, woro desse: den Försten Theman, den Försten Omar, den Försten Zepho, den Försten Kenas, 16 Den Försten Korah, den Försten Gatham, den Försten Amalek. Desse äro de Förstar af Eliphas i Edoms lande; och äro barn af Ada. 17 Och desse äro Reguels barn, Esau sons: Den Försten Nahath, den Försten Serah, den Försten Samma, den Försten Missa. Desse äro de Förstar af Reguel uti de Edomeers lande; och äro barn af Basmath, Esaus hustru. 18 Desse äro barn af Aholibama, Esaus hustru: Den Försten Jeus, den Försten Jaelam, den Försten Korah. Desse äro de Förstar af Aholibama Anas dotter, Esaus hustru. 19 Desse äro Esaus barn, och deras Förstar; han är Edom. 20 Men de barn af Seir den Horeens, som i landena bodde, äro desse: Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, 21 Dison, Ezer och Disan. Desse äro de Förstar ibland de Horeer, alle Seirs barn i Edoms lande. 22 Men Lotans barn woro desse: Hori och Hemam; och Lotans syster het Thimna. 23 Sobals barn woro desse: Alvan, Manahat, Ebal, Sepho och Onam. 24 Zibeons barn woro: Aja och Ana: Denne är den Ana, som i öknene påfann mular, då han waktade sins faders Zibeons åsnar. 25 Men Anas barn woro: Dison och Aholibama, det är Anas dotter. 26 Disons barn woro: Hemdan, Esban, Jithran och Cheran. 27 Ezers barn woro: Bilhan, Saawan och Akan. 28 Disans barn woro: Uz och Aran. 29 Desse äro de Förstar ibland de Horeer: Den Försten Lotan, den Försten Sobal, den Försten Zideon, den Försten Ana. 30 Den Försten Dison, den Försten Ezer, den Försten Disan. Desse äro de Förstar ibland de Horeer, de som regerade i Seirs lande. 31 Men de Konungar, som i Edoms lande regerade, förra än Israels barn Konungar hade, äro desse: 32 Bela war Konung i Edom, Beors son: Och hans stad het Dinhaba. 33 Och då Bela blef död, wardt Jobab Konung i hans stad, Seras son af Bozra. 34 Då Jobab blef död, wardt Husam utaf de Themaneers lande Konung i hans stad. 35 Då Husam blef död, wardt Konung i hans stad Hadad Bedads son, den som slog de Midianiter på de Moabiters mark; och hans stad het Avith. 36 Då Hadad blef död, wardt Samla af Masreka Konung i hans stad. 37 Då Samla blef död, wardt Konung i hans stad Saul af Rehoboth wid älfwena. 38 Då Saul blef död, wardt Baalhanan Achbors son Konung i hans stad. 39 Då Baalhanan Achbors son blef död, wardt Hadar Konung i hans stad: Och hans stad het Pagu; och hans hustru het Mehetabeel, Matreds dotter, och Mesahabs dotter. 40 Alltså heta de Förstar af Esau i deras slägter, rummom och namnom: Den Försten Thimna, den Försten Alva, den Försten Jetheth, 41 Den Försten Aholibama, den Försten Ela, den Försten Pinon, 42 Den Försten Kenas, den Försten Theman, den Försten Mibzar, 43 Den Försten Magdiel, den Försten Iram. Desse äro de Förstar i Edom, såsom de bott hafwa uti deras arfwelande. Och Esau är fadren til de Edomeer.
Copyright information for SweKarlXII