Genesis 40

Skänkens, Bagarens dröm. Josephs tydning och begär.

Och det begaf sig derefter, at Konungens i Egypten höfwitsman öfwer skänkerna, och höfwitsmannen öfwer bakarena, bruto deras herra Konungenom i Egypten emot. Och Pharao wardt wred uppå dem, Och lät sätta dem i hofmästarens hus i fängelse, der Joseph låg fången. Och hofmästaren satte Joseph öfwer dem, at han skulle tjena dem; och de såto några dagar. Och både skänken och bakaren drömde om ena natt hwar sin dröm, och hwars deras dröm hade sin uttydelse. Då nu Joseph kom om morgonen in til dem, och såg dem ångse, Frågade han dem, och sade: Hwi ären i så ångse i dag? De swarade: Oss hafwer drömt, och wi hafwom ingen, som oss det utlägger. Joseph sade: Utläggningen hörer Gudi til; dock förtäljer mig det. Då förtälde skänken sin dröm för Joseph, och sade til honom: Mig drömde, at et winträ war för mig: 10 Det hade tre grenar; det grönskades, wäxte och blomstrades, och dess drufwor wordo mogna: 11 Och jag hade Pharaos skänkekar i mine hand, och tog och kryste dem i skänkekaret, och fick Pharao skänkekaret i handena. 12 Joseph sade: Detta är uttydningen: Tre grenar äro tre dagar. 13 Efter tre dagar skall Pharao uphäfwa ditt hufwud, och sätta dig åter til dit ämbete, at du får honom skänkekaret i hans hand, såsom tilförene, då du war hans skänk. 14 Men tänk uppå mig, då dig går wäl, och gör barmhertighet med mig, at du Pharao ingifwer, at han tager mig utaf detta huset; 15 Ty jag är hemliga bortstulen utaf de Ebreers lande: Så hafwer jag ock här intet gjort, at de mig insatt hafwa. 16 Då bakaren såg, at uttydningen war god, sade han til Joseph: Mig hafwer ock drömt, at jag bar tre flätade korgar på mitt hufwud; 17 Och i öfwersta korgenom allahanda bakad mat til Pharaos behof; och foglarne åto af korgenom på mitt hufwud. 18 Joseph swarade, och sade: Detta är uttydningen: Tre korgar äro tre dagar. 19 Och efter tre dagar skall Pharao upphäfwa ditt hufwud, och hänga dig i en galga; och foglarne skola äta ditt kött på dig. 20 Och det hände tredje dagen, då begick Pharao sin årsdag, och han gjorde alla sina tjenare ena måltid: Och upphof den öfwersta skänkens hufwud, och den öfwersta bakarens, ibland sina tjenare; 21 Och satte den öfwersta skänken åter til sitt skänkeämbete, at han skulle få Pharao skänkekaret i handena; 22 Men den öfwersta bakaren lät han hänga; som Joseph hade uttydt honom. 23 Men den öfwerste skänken tänkte intet på Joseph, utan förgat honom.
Copyright information for SweKarlXII