Genesis 46

Jacobs resa, barn. Josephs möte.

Israel for dit med allt det honom tillhörde. Och då han kom til BerSaba, offrade han et offer sins faders Isaacs Gudi. Och Gud sade til honom om nattena i ene syn: Jacob, Jacob. Han sade: Här är jag. Och han sade: Jag är Gud, dins faders Gud, frukta dig icke at fara in i Egypten: Förty, der will jag göra dig til et mägtigt folk. Jag will fara dit med dig, och will åter föra dig derut. Och Joseph skall lägga sina hand uppå din ögon. Då for Jacob ifrå BerSaba. Och Israels barn förde Jacob sin fader, med sin barn och hustrur, på wagnomen, som Pharao hade sändt til at föra dem med. Och togo sin boskap och håfwor, som de förwärfwat hade i Canaans lande, och kommo så in uti Egypten, Jacob och all hans säd med honom: Hans barn och hans barnabarn med honom, hans döttrar, och hans barns döttrar, och all hans säd. Desse äro Israels barns namn, de som kommo i Egypten: Jacob och hans söner. Jacobs förstfödde son Ruben. Rubens barn: Hanoch, Pallu, Hetsron och Charmi. 10 Simeons barn: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar, och Saul den Cananeeska qwinnones son. 11 Levi barn: Gerson, Kehat och Merari. 12 Juda barn: Er, Onan, Sela, Perez och Serah. Men Er och Onan dödde i Canaans lande. Men Perez barn: Hezron och Hamul. 13 Isaschars barn: Thola, Phuva, Job och Simron. 14 Sebulons barn: Sered, Elon och Jahleel. 15 Desse äro barnen af Lea, som hon födde Jacob i Mesopotamien, med sine dotter Dina: De göra tilhopa alle, med söner och döttrar, tre och tretio själar. 16 Gads barn: Ziphion, Haggi, Suni, Ezbon, Eri, Arodi och Areli. 17 Assers barn: Jimna, Jisua, Jisui, Brya; och Serah, deras syster. Men Bryas barn: Heber och Malchiel. 18 Desse äro Silpas barn, som Laban gaf Lea sine dotter, och födde Jacob dessa sexton själar. 19 Rachels Jacobs hustrus barn: Joseph och BenJamin. 20 Och Joseph wordo födde i Egypten, Manasse och Ephraim, som honom födde Asnath Potiphera dotter Prestens i On. 21 BenJamins barn: Bela, Becher, Assberl, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Muppim, Huppim och Ard. 22 Desse äro barnen af Rachel, som Jacob födde äro; alle tilhopa fjorton själar. 23 Dans barn: Husim. 24 Naphtali barn: Jahzeel, Guni, Jezer och Sillem. 25 Desse äro Bilhas barn, som Laban hade gifwit sine dotter Rachel, och födde Jacob dessa sju själar. 26 Alla själar som kommo med Jacob in i Egypten, som utgångne woro af hans länd, undantagande hans barnahustrur, äro alle tilsamman sex och sextio själar. 27 Och Josephs barn, som honom wordo födde i Egypten, woro twå själar: Så at alla Jacobs hus själar, som kommo in i Egypten, woro sjutio. 28 Och han sände Juda för sig til Joseph, at han skulle wisa honom wägen til Gosen; och de kommo in i landet Gosen. 29 Då spände Joseph före sin wagn, och for ut emot Israel sin fader til Gosen. Och då han fick se honom, föll han om hans hals, och gret swårliga på hans hals. 30 Då sade Israel til Joseph: Nu will jag gerna dö, efter det jag hafwer sett ditt ansikte, at du ännu lefwer. 31 Joseph sade til sina bröder och sin faders hus: Jag will fara up, och underwisa der Pharao, och säga til honom: Mine broder och mins faders hus är kommit til mig utaf Canaans land; 32 Och äro herdar, ty det är sådana folk, som med boskap umgå plägar: Deras får och fä, och allt det de hafwa, hafwa de fört med sig. 33 Då nu Pharao warder eder kallandes, och säger: Hwad är edar handel? 34 Så skolen I säga: Dine tjenare äro folk, som med boskap umgå ifrå wår barndom allt här til, både wi och wåre fäder, på det I må få bo i det landet Gosen: Förty alle herdar äro såsom en styggelse för de Egyptier.
Copyright information for SweKarlXII