Hebrews 10

Levi offer swagt, Christi endast fullkomligt.

Ty lagen hafwer skuggan af det tillkommande goda, och icke sjelfwa warelsen. Årligen måste man offra alltid enahanda offer, och kan icke göra dem fullborda, som det offra. Annars hade det återwändt offras: efter de, som så offra, hade sedan intet samwete haft af synder, när de hade en resa warit rene gjorde. Utan dermed sker en åminnelse på synderna hwart år. Ty omöjligt är genom oxablod och bockablod borttaga synder. Derföre, då Han kommer i werlden, säger Han: Offer och gåfwor hafwer du icke welat; men kroppen hafwer du mig beredt. Bränneoffer och syndoffer behaga dig icke. Då sade jag: Si, jag kommer; i boken är skrifwet om mig, att jag skall göra din wilja, o Gud. Tillförene då Han sade: Offer och gåfwor, bränneoffer och syndoffer hafwer du icke welat; icke behaga de dig heller, hwilka efter lagen offras; Då sade Han: Si jag kommer, till att göra, o Gud, din wilja. Der tager Han det första bort, att Han det andra insätta skall. 10 I hwilken wilja wi helgade äro en resa, genom JEsu Christi kropps offer. 11 Och hwar och en prest är insatt, att han dagligen skall sköta gudstjensten, och ofta offra enahanda offer, hwilka aldrig kunna borttaga synder. 12 Men denne, då han hade offrat ett offer för synderna, det ewinnerligen gäller, sitter Han på Guds högra hand. 13 Och wäntar nu, till dess Hans owänner lagde warda Honom till en fotapall. 14 Ty med ett offer hafwer Han ewinnerligen fullkomnat dem, som helige warda. 15 Det betygar oss ock den Helige Ande, ty då Han tillförene sagt hade: 16 Det är det Testamentet, som jag dem göra will, efter de dagar, säger HERren: jag will gifwa min lag i deras hjerta, och i deras sinne will jag skrifwa dem. 17 Och deras synder och orättfärdighet will jag icke mer ihågkomma. 18 Der nu sådan förlåtelse är, der är icke mer offer för synder. 19 Efter wi nu hafwa, käre bröder, frihet till att ingå uti det heliga, genom JEsu blod. 20 Hwilken Han oss beredt hafwer till en ny och lefwande wäg, genom förlåten, det är, genom sitt kött. 21 Och hafwa en Öfwersteprest öfwer Guds hus; 22 Så låt oss framgå, med ett sannskyldigt hjerta, uti en fullkomlig tro, bestänkte i hjertan ifrån ett ondt samwete, och twagne om kroppen med rent watten. 23 Och låt oss hålla hoppets bekännelse owikligen; ty Han är trofast, som det lofwat hafwer. 24 Och låt oss akta på oss inbördes, till att uppwäcka till kärlek och goda gerningar. 25 Icke öfwergifwande wår församling, såsom somlige för sed hafwa, utan förmaner eder inbördes, och det dess mer, att I sen huru dagen nalkas. 26 Ty om wi sjelfwiljande synda, sedan wi förstått hafwa sanningen, då står oss intet offer igen för synderna. 27 Utan en förskräcklig domens förbidelse, och eldens nit, som motståndarena förtära skall. 28 Ho som bryter Mose lag, han måste dö utan barmhertighet, efter tu eller tre wittnen. 29 Huru mycket större näpst, menen I, förtjenar den, som Guds Son förtrampar, och Testamentets blod såsom orent aktar, genom hwilket Han helgad är, och försmäder nådens Anda? 30 Ty wi känna den som sade: Hämden är min; jag skall wedergälla det, säger HERren. Och åter: HERren skall döma sitt folk. 31 Det är gräseligt falla uti lefwandes Guds händer. 32 Men kommer ihåg de framlidna dagar, i hwilka I upplyste woren, och stoden en stor törning i bedröfwelsen. 33 En dels, då I sjelfwe genom hädelse och bedröfwelse ett widunder worden; och en dels, då I sällskap haden med dem, som det så går. 34 Ty I hafwen delaktige warit af de bedröfwelser, som af mina bojor gingo, och med fröjd lidit edra egodelars försköfling, wetande, att I när eder sjelfa bättre och blifwande egodelar hafwen i himmelen. 35 Så kaster icke nu bort eder tröst, som en stor lön hafwer. 36 Ty tålamodet är eder behof; på det I mågen göra Guds wilja, och få det, som lofwat är. 37 Ty ännu en liten tid, så kommer den som komma skall, och fördröjer icke. 38 Men den rättfärdige skall lefwa af tron; och hwilken sig undandrager, han skall icke behaga min själ. 39 Men wi äro icke de, som oss undandrage till förtappelse; utan af dem som tro, och frälsa själen.
Copyright information for SweKarlXII