Hebrews 13

Christelig lefnads reglor. Nåds önskan.

Blifwer faste i broderlig kärlek. Förgäter icke att herberga; ty dermed hafwa somlige fått englar owetande till herberges. Tänker på dem, som bundne äro, såsom medbundne, och på dem, som bedröfwelse lida, såsom de der ock af lekamen äro. Äktenskapet skall hållas ärligt ibland alla, och äktenskapssäng obesmittad; men bolare och horkarlar skall Gud döma. Umgängelsen ware utan girighet; och låter eder nöja med det I hafwen; ty Han sade: Jag skall icke öfwergifwa eller förlåta dig. Så att wi dristeligen måge säga: HERren är min hjelpare; och jag will icke frukta: hwad kan en menniska göra mig? Tänker på edra lärare, de eder Guds ord sagt hafwa, och efterföljer deras tro, skådande hwad ända deras umgängelse hade. JEsus Christus i går och i dag, och Han desslikes i ewighet. Låter eder icke omföras med mångahanda och främmande lärdom; ty det är godt att stadfästa hjertat med nåden; icke med maten, hwilken intet gagnat hafwer dem, som dermed umgått hafwa. 10 Wi hafwa ett altare, af hwilket de hafwa icke makt att äta, som tjena i tabernaklet. 11 Ty ehwad djurs blod, som öfwerstepresten för synden inbär uti det heliga, deras kroppar uppbrännas utom lägret. 12 Derföre ock JEsus, på det Han skulle helga folket med sitt eget blod, hafwer Han lidit utom porten. 13 Så låt oss nu gå ut till Honom utur lägret, och bära Hans smälek. 14 Ty wi hafwa här ingen waraktig stad; utan wi söka efter den tillkommande. 15 Så låt oss nu genom Honom alltid offra Gudi lofoffer, det är, läpparnas frukt, de Hans namn bekänna. 16 Förgäter icke göra wäl, och meddela; ty sådana offer täckas Gud. 17 Warer edra lärare lydige, och följer dem; ty de waka öfwer edra själar, såsom de der räkenskap göra skola: på det de måga det göra med fröjd, och icke med suckan; ty det är eder icke nyttigt. 18 Beder för oss; wår tröst är den, att wi ett godt samwete hafwa, och winnlägga oss hafwa en god umgängelse när all; 19 Men allramest beder jag eder, att I sådant gören, att jag med det snaraste måtte komma till eder. 20 Men fridens Gud, som igenfört hafwer ifrån de döda den stora Fåraherden, genom det ewiga Testamentets blod, wår HERra JEsum; 21 Han göre eder skickliga uti allt godt werk, till att göra sin wilja, och skaffe uti eder hwad Honom täckeligt är, genom JEsum Christum; hwilken ware ära af ewighet i ewighet. Amen. 22 Jag förmanar eder, käre bröder, tager förmanelsens ord till godo; ty jag hafwer eder med få ord tillskrifwit. 23 Weten, att brodren Timotheus lös är; med hwilken, om han snart kommer, will jag se eder. 24 Helser alla edra lärare, och alla helgon. Eder helsa bröderna uti Walland. 25 Nåd ware med eder alla. Amen. Till de Ebreer skrifwen af Walland med Timotheus.
Copyright information for SweKarlXII