Hebrews 7

Christi presterskap likt, olikt det Levitiska.

1 Denne Melchisedek war konung i Salem, högsta Guds prest, den Abraham mötte, då han igenkom från den konungaslagtning, och wälsignade honom ; 2Hwilken ock Abraham gaf tionde af all ting. Först uttolkas han rättwisans konung; men sedan, är han ock Salems konung, det är, fridens konung; 3Utan fader, utan moder, utan slägt; och hafwer hwarken begynnelse på dagarna, eller ända på lifwet; men han är lik worden wid Guds Son, och blifwer prest i ewighet. 4Men ser, huru stor den är, som ock Abraham patriarken gaf tionde af bytet. 5Men Levi söner, då de presterskapet anamma, hafwa befallning taga tionde af folket, det är, af sina bröder, efter lagen; ändå de ock af Abrahams länder komne äro. 6Men den, hwilkens slägte icke räknas ibland dem, han tog tionde af Abraham, och wälsignade honom, som löftet hade. 7Nu nekar det ingen, att det, som mindre är, tager wälsignelse af det, som större är. 8Och här taga de menniskor tionde, som dödlige äro; men der Han, som betygas om, att Han lefwer. 9Och, om jag så säga skall: Levi, som tionden plägar taga, wardt ock tiondad i Abraham; 10Ty han war ändå i sin faders länder, då Melchisedek honom mötte. 11Är nu fullkomlighet skedd genom det Levitiska presterskapet, ty derunder fick folket lagen; hwad behöfde sägas, att en annan prest uppkomma skulle, efter Melchisedeks sätt, och icke efter Arons sätt? 12Ty der presterskapet förwandladt warder, der måste ock lagen förwandlas. 13Ty den, som detta sägs om, är af ett annat slägte, af hwilket aldrig någon skötte altaret. 14Ty det är ju uppenbart, att wår HERre är kommen af Juda slägte; till hwilkens slägte Moses icke talat hafwer om presterskapet. 15Och är det ännu klarare, medan en annan prest efter Melchisedeks sätt uppkommer; 16Hwilken icke är gjord efter köttslig budords lag, utan efter oändelig lifs kraft. 17Ty han betygar: Du är en prest ewinnerligen, efter Melchisedeks sätt. 18Ty dermed sker, att den förra lag afkommer, för hennes swaghets och onyttas skull. 19Ty lagen kunde icke göra fullkomligt; och warder ett bättre hopp infördt, genom hwilket wi nalkas Gud. 20Och då mycket mer, att det icke skedde utan ed; ty de förre äro utan ed prester wordne. 21Men denne med ed, genom den som sade till Honom: HERren swor, och det skall icke ångra Honom: du är en Prest ewinnerligen, efter Melchisedeks sätt. 22Så mycket bättre testamente hafwer JESus uträttat. 23Och de förre äro månge prester wordne; derföre att döden lät dem icke blifwa; 24Men denne, efter Han blifwer ewinnerligen, hafwer ett oförgängligt presterskap. 25Hwarföre Han ock kan ewinnerligen saliga göra dem, som genom Honom komma till Gud, och lefwer alltid, och beder alltid för dem. 26Ty en sådan Öfwersteprest höfdes oss hafwa, den der helig wore, oskyldig, obesmittad, skild ifrån syndare, och högre än himmelen; 27Hwilken icke dagligen behöfde, såsom de andre öferste prester, först för sina egna synder offra, och sedan för folkens synder; ty Han gjorde det en resa, då Han sig sjelf offrade. 28Ty lagen sätter menniskor till öfwersta prester, som swaghet hafwa; men edens ord, som efter lagen sagdt är, det sätter Sonen ewig och fullkomlig.
Copyright information for SweKarlXII