Job 12

1Då svarade Job, och sade: 2Ja, I ären rätte männerna; med eder blifver visheten död. 3Jag hafver så väl ett hjerta som I, och är icke ringare än I; och ho är den som sådana icke vet? 4Den som af sin nästa begabbad varder, han må åkalla Gud, han varder honom hörandes: Den rättfärdige och fromme måste varda begabbad; 5Och är dem rikom såsom en lampa, föraktad i deras hjerta, dock tillredd, att de skola deruppå stöta fötterna. 6Röfvarenas hyddor hafva nog, och de rasa dristeliga emot Gud; ändå att Gud hafver gifvit dem det i deras händer. 7Fråga dock djuren, de skola lärat dig, och foglarna under himmelen, de skola sägat dig; 8Eller tala med jordene, och hon skall lärat dig, och fiskarna i hafvet skola förkunnat dig. 9Ho är den som allt sådant icke vet, att Herrans hand hafver det gjort; 10Att i hans hand är alles dess själ, som lefvandes är, och alla menniskors kötts ande? 11Profvar icke örat talet, och munnen smakar maten? 12Ja, när fäderna är vishet, och förstånd när de gamla. 13När honom är vishet och magt, råd och förstånd. 14Si, när han bryter neder, så hjelper intet bygga; när han någon innelycker, så kan ingen utsläppa. 15Si, när han förhåller vattnet, så torkas allt, och när han släpper det löst, så omstörter det landet. 16Han är stark, och går det igenom; hans är den som villo far; så ock den som förförer. 17Han förer de kloka såsom ett rof, och gör domarena galna. 18Han förlossar utu Konungars tvång, och binder med ett bälte deras länder. 19Presterna förer han såsom ett rof, och de fasta låter han fela. 20Han bortvänder de sannfärdigas läppar, och de gamlas seder tager han bort. 21Han utgjuter föraktelse på Förstarna, och gör de mägtigas förbund löst. 22Han öppnar de mörka grund, och förer mörkret ut i ljuset. 23Han gör somliga till stort folk, och gör dem åter till intet; han utsprider ett folk, och fördrifver det åter. 24Han förvänder hjertat i öfverstarna för folket i landena, och låter dem fara ville i vildmarkene, der ingen väg är; 25Att de famla i mörkret utan ljus, och förvillar dem såsom de druckna.
Copyright information for SweKarlXII