Job 14

1Menniskan, af qvinno född, lefver en liten tid, och är full med orolighet; 2Växer upp som ett blomster, och faller af; flyr bort som en skugge, och blifver icke. 3Och öfver en sådana upplåter du din ögon, och drager mig för dig i rätten. 4Ho vill finna en renan när dem, der ingen ren är? 5Han hafver sin förelagda tid; hans månaders tal är när dig; du hafver satt honom ett mål före, derutöfver varder han icke gångandes. 6Gack ifrå honom, att han må hvilas, så länge hans tid kommer, den han såsom en dagakarl bidar efter. 7Ett trä hafver hopp, om det än är afhugget, att det skall åter förvandla sig, och dess telningar vända icke igen. 8Ändock dess rot föråldras i jordene, och stubben dör i mullene; 9Så grönskas han dock åter af vattnets lukt, och växer lika som han plantad vore. 10Men hvar är en menniska, då hon död, förgången och borto är? 11Såsom ett vatten löper utur en sjö, och såsom en bäck utlöper och förtorkas; 12Så är en menniska, då hon lägges ned, och varder intet uppståndandes, och varder intet uppvaknandes, så länge himmelen varar, och varder icke uppväckt af sinom sömn. 13Ack! att du fördolde mig i helvete, och fördolde mig, så länge din vrede afgår, och satte mig ett mål, att du ville tänka uppå mig. 14Menar du, att en död menniska skall åter lefva igen? Jag förbidar dagliga, medan jag strider, tilldess min förvandling kommer; 15Att du ville kalla mig, och jag måtte svara dig; och du ville icke förkasta ditt handaverk: 16Ty du hafver allaredo talt min tren; men akta dock icke uppå mina synd. 17Min öfverträdelse hafver du förseglat uti ett knippe, och sammanfattat mina missgerning. 18Förfaller dock ett berg, och förgås, och en klippa går af sitt rum; 19Vattnet sköljer stenarna bort, och floden förer jordena bort; men menniskones hopp är förloradt. 20Ty du stöter henne platt omkull, så att hon förgås; du förvandlar hennes väsende, och låter henne fara. 21Äro hennes barn i äro, det vet hon icke; eller om de äro föraktelige, det förnimmer hon intet. 22Medan hon är i köttena, måste hon hafva sveda; och medan hennes själ är än när henne, måste hon lida vedermödo.
Copyright information for SweKarlXII