Job 24

1Hvi skulle tiderna dem Allsmägtiga icke fördolda vara? Och de honom känna, se intet hans dagar? 2De flytta råmärken, de röfva bort hjorden, och föda honom. 3De drifva bort de faderlösas åsna, och taga enkones oxa till pant. 4De fattige måste vika för dem, och de torftige i landena måste förgömma sig. 5Si, vilddjuren i öknene gå ut, såsom de pläga, bittida till rofs, att de skola bereda mat för ungarna. 6De uppskära af den åker, som dem intet tillhörer; och berga den vingård, som de med orätt hafva. 7De nakna låta de ligga, och låta dem intet öfvertäckelse i frostena, hvilkom de deras kläder borttagit hafva; 8Så att de måste hålla sig i bergskrefvom, när en regnskur af bergen faller neder uppå dem; efter de eljest ingen råd hafva. 9De slita barnet ifrå bröstet, och göra det faderlöst; och göra menniskorna fattiga med pantande. 10Den nakna låta de gå utan kläder, och dem hungroga borttaga de axen. 11De tvinga dem till att göra oljo uppå deras qvarn, och trampa deras pressar, och låta dem likväl törsta. 12De göra folket i staden suckande, och dess slagnas själar ropande; och Gud straffar dem intet. 13Derföre äro de affallne ifrå ljusena, och känna icke dess väg, och vända icke om till dess stigar igen. 14I lysningene står mördaren upp, och dräper den fattiga och torftiga; och om nattena är han som en tjuf. 15Horkarlens öga hafver akt på skymningena, och säger: Mig ser intet öga; och han förtäcker sitt anlete. 16I mörkrena bryter han sig in i husen; om dagen gömma de sig med hvarannan, och vilja intet veta af ljusena. 17Ty om än morgonen kommer dem, är det dem såsom ett mörker; förty han förnimmer mörkrens förskräckelse. 18Han far lätteliga åstad såsom uppå ett vatten; hans håfvor varda icke stora i landena, och han brukar intet sin vingård. 19Helvetet tager bort dem som synda, såsom hette och torka förtärer snövattnet bort. 20De barmhertige skola förgäta honom; hans lust varder full med matk; man skall icke mer tänka uppå honom; han skall sönderbruten varda såsom ett ruttet trä. 21Han hafver bedröfvat den ensamma, som intet föder; och enkone hafver han intet godt gjort; 22Och hafver dragit de mägtiga under sig med sine kraft. När han står, skall han icke viss vara uppå sitt lif. 23Han gör sig sjelf en trygghet, der han sig uppå förlåter; dock se hans ögon uppå deras handel. 24De äro en liten tid upphäfne; men de varda omintet, och undertryckte, och taga en ända såsom all ting; och såsom agnar på axen skola de afslagne varda. 25Är det icke så? Nu väl, ho vill straffa mig för lögn, och göra min ord om intet?
Copyright information for SweKarlXII