Job 5

1Nämn mig en, hvad gäller, om du någon finner; och se dig om någorstäds efter en helig. 2Men en dåra dräper väl vreden, och en ovisan dödar nitet. 3Jag såg en dåra väl rotad, och jag bannade straxt hans huse: 4Hans barn skola vara fjerran ifrå helsone, och skola varda sönderkrossade i porten, der ingen hjelpare är. 5Hans säd skall den hungrige uppäta, och de väpnade skola taga henne; och hans gods skola de törstige utsupa. 6Förty vedermödan går icke upp af jordene, och olyckan växer icke upp af åkrenom; 7Utan menniskan varder född till olycko, såsom foglarna till att flyga. 8Dock vill jag nu tala om Gud, och handla om honom; 9Som gör mägtig ting, de der icke ransakas kunna; och under, som icke räknas kunna; 10Den der regn gifver på jordena, och låter vatten komma på markena; 11Den der upphöjer de nedriga, och upphjelper de förtryckta. 12Han gör deras anslag, som listige äro till intet, att deras hand intet kan uträtta. 13Han begriper de visa i deras listighet, och gör de klokas råd till galenskap; 14Att de om dagen löpa i mörkrena, och famla om middagen såsom om nattena. 15Och han hjelper den fattiga ifrå svärdet, och ifrå deras mun; och utu dens väldigas hand; 16Och är dens fattigas tröst, att orättfärdigheten måste hålla sin mun till. 17Si, salig är den menniska, den Gud straffar; derföre förkasta icke dens Allsmägtigas tuktan. 18Ty han sargar, och läker; han slår, och hans hand helar. 19Utaf sex bedröfvelser frälsar han dig, och i den sjunde kommer intet ondt vid dig. 20I dyr tid frälsar han dig ifrå döden, och i stridene ifrå svärdsens hand. 21Han skall skyla dig för tungones gissel, att du icke skall frukta för förderf, då det kommer. 22Uti förderf och hunger skall du le, och icke frukta för vilddjuren i landena; 23Utan ditt förbund skall vara med stenom på markene; och vilddjuren i landena skola hålla frid med dig. 24Och du skall förnimma, att din hydda hafver frid, och skall försörja dina boning, och icke synda; 25Och skall förnimma, att din säd skall varda mycken, och dine efterkommande såsom gräs på jordene; 26Och skall i ålderdomen komma till grafva, såsom en hvetekärfve införd varder, i rättom tid. 27Si, det hafve vi ransakat, och det är så; hör dertill, och rätta dig derefter.
Copyright information for SweKarlXII