John 18

Christus lider i örtagården, hos Caipham och Pilatum,

1 Då Jesus hade detta sagt, gick han ut med sina Lärjungar, öfver den bäcken Kedron; der var en örtagård, i hvilken han ingick, och hans Lärjungar. 2Så visste ock Judas, som förrådde honom, rummet; ty Jesus plägade ofta komma dit med sina Lärjungar. 3Då nu Judas hade tagit med sig skaran, och de öfversta Presternas och Phariseernas tjenare, kom han dit med lyktor, och bloss, och värjor. 4Och efter Jesus visste allt det honom vederfaras skulle, gick han fram, och sade till dem: Hvem söken I? 5Svarade de honom: Jesum af Nazareth. Sade Jesus till dem: Jag äret. Stod ock Judas, som honom förrådde, med dem. 6När han då sade till dem: Jag äret? stego de tillrygga, och föllo till jordena. 7Då sporde han dem åter till: Hvem söken I? De sade: Jesum af Nazareth. 8Jesus svarade: Jag sade eder, att det är jag; söken I mig, så låter dessa gå. 9På det de ord skulle varda fullkomnad, som han sagt hade: Af dem du mig gifvit hafver, borttappade jag ingen. 10Då hade Simon Petrus ett svärd, och drog det ut, och högg till öfversta Prestens dräng, och högg hans högra öra af; och var drängsens namn Malchus. 11Då sade Jesus till Petrum: Stick ditt svärd i skidona; skall jag icke dricka den kalken, som min Fader mig gifvit hafver? 12Men skaran, och höfvitsmannen, och Judarnas tjenare togo fatt på Jesum, och bundo honom; 13Och ledde honom bort, först till Hannas; ty han var Caiphe svär, hvilken i det året var öfverste Prest. 14Och Caiphas var den som hade gifvit Judomen rådet, att det var nyttigt, att en menniska dödde för folket. 15Och följde Simon Petrus Jesum, och en annar Lärjunge; den samme Lärjungen var känder med öfversta Presten, och gick in med Jesu i öfversta Prestens palats; 16Men Petrus stod utanför dörrene. Då gick den andre Lärjungen ut, som känder var med öfversta Presten, och talade till dörravärdinnan, och hade Petrum in. 17Då sade dörravärdinnan till Petrum: Äst icke ock du af denna mansens Lärjungar? Han sade: Jag är det icke. 18Men drängarna, och tjenarena, som hade gjort en koleld, ty det var kallt, stodo och värmde sig; med dem stod ock Petrus och värmde sig. 19Då sporde öfverste Presten Jesum om hans Lärjungar, och om hans lärdom. 20Jesus svarade honom: Jag hafver uppenbarliga talat for verldene; jag hafver alltid lärt i Synagogon, och i templet, der alle Judar komma tillsamman; och hemliga hafver jag intet talat. 21Hvi spor du mig? Spor dem till, som hört hafva, hvad jag hafver talat till dem; si, de veta hvad jag hafver sagt. 22När han detta sade, gaf en af tjenarena, som der när stodo, Jesu en kindpust, sägandes: Skall du så svara öfversta Presten? 23Jesus svarade honom: Hafver jag illa talat, så vittna om ondt; men hafver jag väl talat, hvi slår du mig? 24Och Hannas hade sändt honom bundnan till öfversta Presten Caiphas. 25Men Simon Petrus stod och värmde sig. Då sade de till honom: Äst icke ock du af hans Lärjungar? Han nekade, och sade: Jag är det icke. 26Då sade till honom en af öfversta Prestens tjenare, dens frände, som Petrus hade huggit örat af: Såg icke jag dig med honom i örtagården? 27Då nekade åter Petrus det; och straxt gol hanen. 28Då ledde de Jesum ifrå Caiphas inför Badhuset, och det var om morgonen; och de gingo icke in i Badhuset, att de icke skulle varda besmittade, utan att de måtte äta Påskalambet. 29Då gick Pilatus ut till dem, och sade: Hvad klagomål hafven I emot denna mannen? 30Då svarade de, och sade till honom: Vore han icke en ogerningsman, så hade vi icke öfverantvardat dig honom. 31Då sade Pilatus till dem: Tager I honom, och dömer honom efter edor lag. Då sade till honom Judarna: Oss är icke lofligt att döda någon; 32På det Jesu tal skulle fullkomnas, som han sagt hade, då han gaf tillkänna, med hvad död han dö skulle. 33Då gick Pilatus åter in i Badhuset, och kallade Jesum, och sade till honom: Äst du Judarnas Konung? 34Jesus svarade: Säger du det af dig sjelf, eller hafva andre sagt dig det om mig? 35Pilatus svarade: Icke är jag en Jude; ditt folk, och de öfverste Presterna, hafva dig mig öfverantvardat; hvad hafver du gjort? 36Jesus svarade: Mitt rike är icke af denna verldene; om mitt rike vore af denna verldene, då fäktade ju mine tjenare derom, att jag icke vorde Judomen öfverantvardad; men mitt rike är icke hädan. 37Då sade Pilatus till honom: Så äst du dock en Konung? Jesus svarade: Du säger det; jag är en Konung; dertill är jag född, och är dertill kommen i verldena, att jag skall vittna med sanningene. Hvar och en, som är af sanningene, han hörer mina röst. 38Sade Pilatus till honom: Hvad är sanning? Och när han det sagt hade, gick han åter till Judarna, och sade till dem: Jag finner ingen sak med honom. 39I hafven sedvänjo, att jag skall gifva eder en lös om Påska; viljen I då icke, att jag skall gifva eder Judarnas Konung lös? 40Åter ropade de alle, och sade: Icke denna, utan Barabbam. Och Barabbas var en röfvare.
Copyright information for SweKarlXII