Jonah 2

Jona uppslukas, beder, utsputas.

Och HErren förskaffade en stor fisk, till att uppsluka Jona; och Jona war i fiskens buk tre dagar och tre nätter. Och Jona bad till HErran sin Gud, i fiskens buk; Och han sade: Jag ropade till HErran i mine ångest, och han swarade mig; jag ropade utu helwetes buk, och du hörde mina röst. Du kastade mig uti djupet, midt i hafwet, så att floderna kommo omkring mig; alle dine wåger och böljor gingo öfwer mig. Jag tänkte, att jag bortkastad war ifrå din ögon; men jag skall ännu få se ditt helga tempel. Wattnen omhwärfde mig allt intill mitt lif; djupet omgrep mig, sjöwassen öfwertäckte mitt hufwud. Jag sönk neder till bergsgrunden, jorden hade beslutit mig med sina bommar ewinnerliga; men du hafwer fört mitt lif utu förderfwet, HErre min Gud. Då min själ öfwergaf sig, tänkte jag uppå HErran, och min bön kom till dig, uti ditt helga tempel. Men de som förlåta sig uppå sina gerningar, hwilka dock intet äro, de akta intet om nådena. 10 Men jag will offra med tacksägelse. Min löfte will jag betala HErranom, att han mig hulpit hafwer. Och HErren sade till fisken, och han utsputade Jona in uppå landet.
Copyright information for SweKarlXII