Jonah 3

Jona sändes, går. De Nineviters bot.

1 OCH HErrans ord skedde annan gång till Jona, och sade: 2Statt upp, och gack in uti den stora staden Nineve, och predika honom den predikan, som jag dig säger. 3Då stod Jona upp, och gick bort till Nineve, såsom HErren sagt hade; men Nineve war en Guds stad, tre dagsresor stor; 4Och då Jona begynte ingå ena dagsreso in i staden, predikade han, och sade: Det är ännu fyratio dagar, och så skall Nineve förgås. 5Då trodde de Ninevitiske män uppå Gud, och läto predika fasto, och drogo säcker uppå sig, både store och små. 6Och då det kom för Konungen i Nineve, stod han upp af sitt säte, och lade af sitt purpur, och tog en säck omkring sig, och satte sig i asko; 7Och lät utropa och säga i Nineve, af Konungens och hans wäldigas befallning, alltså: Det skall hwarken menniska eller djur, hwarken fä eller får något smaka; och man skall intet hafwa dem i bet, eller låta dem watten dricka; 8Och skola taga säcker om sig, både folk och fä, och ropa stadeliga till Gud; och hwar och en wände sig ifrå sinom onda wäg, och ifrå sina händers ondsko. 9Ho wet? Gud måtte omwända sig, och ångra det, och wända sig ifrå sine grymma wrede, att wi icke förgås. 10Då nu Gud såg deras gerningar, att de omwände sig ifrå sinom onda wäg, ångrade Gudi det onda, som han talat hade att han dem göra wille; och gjorde det intet.
Copyright information for SweKarlXII