Judges 3

1Desse äro de Hedningar, som Herren lät blifva, på det han skulle med dem försöka Israel, som intet visste utaf Canaans örlig; 2Och att Israels barnas afföda måtte veta och lära strida, de som tillförene intet visste deraf; 3Nämliga de fem Philisteers Förstar, och alla Cananeer och Zidonier, och de Heveer, som bodde på Libanons berg, allt ifrå det berget BaalHermon, tilldess man kommer till Hamath. 4De samme blefvo till att försöka Israel med dem, att man måtte förfara, om de lydde Herrans bud, som han deras fäder budit hade genom Mose. 5Då nu Israels barn bodde ibland de Cananeer, Hetheer, Amoreer, Phereseer, Heveer och Jebuseer, 6Togo de deras döttrar till hustrur, och gåfvo sina döttrar deras söner, och tjente deras gudar; 7Och gjorde, illa för Herranom, och förgåto Herran deras Gud, och tjente Baalim och lundom. 8Då förgrymmade sig Herrans vrede öfver Israel, och sålde dem i CusanRisathaims hand, Konungens i Mesopotamien; och så tjente Israels barn CusanRisathaim i åtta år. 9Då ropade Israels barn till Herran, och Herren uppväckte dem en frälsare, som dem frälste, Athniel, Kenas son, Calebs yngste broders. 10Och Herrans Ande var i honom, och han vardt domare i Israel, och drog ut till strid; och Herren gaf CusanRisathaim, Konungen i Syrien, i hans hand, så att hans hand vardt honom öfvermägtig. 11Så blef landet stilla i fyratio år; och Athniel, Kenas son, blef död. 12Men Israels barn gjorde ännu mer ondt för Herranom. Då stärkte Herren Eglon, de Moabiters Konung, emot Israel, derföre att de gjorde det ondt var för Herranom; 13Och församlade till sig Ammons barn och de Amalekiter; och han drog åstad, och slog Israel, och tog in Palma staden. 14Och Israels barn tjente Eglon, de Moabiters Konung, i aderton år. 15Så ropade de till Herran, och Herren uppväckte dem en frälsare, Ehud, Gera son, Jemini sons; han var ofärdig i sin högra hand. Och Israels barn sände med honom skänker till Eglon, de Moabiters Konung. 16Och Ehud gjorde sig ett tveeggadt svärd, en aln långt, och band det under, sin kläder på högra låret; 17Och bar fram skänken till Eglon, de Moabiters Konung; och Eglon var en ganska fet man. 18Och när han hade fått ifrå sig skänken, öfvergaf han folket, som hade burit skänken; 19Och vände tillbaka igen ifrå de afgudar i Gilgal; och lät båda: Jag hafver, o Konung, något hemligit tala vid dig. Han bad gifva ljud; och de gingo alle ut, som stodo omkring honom. 20Och Ehud kom till honom in, och han satt uti en sommarsal allena; och Ehud sade: Jag hafver Guds ord till dig; då stod han upp af sinom stol. 21Men Ehud räckte ut sina venstra hand, och tog svärdet af sitt högra lår, och stötte det in uti hans buk; 22Så att ock skaftet följde in med bladet, och fetman innelyckte skaftet; ty han drog intet svärdet ut af hans buk, och träcken gick af honom. 23Men Ehud gick ut genom bakdörrena, och lät igen dörrena efter sig, och slog henne i lås. 24Då han nu utkommen var, gingo hans tjenare in; och som de sågo, att dörren på sommarsalen igenlyckt var, sade de: Han är tilläfventyrs gången på stol i kammaren till sommarsalen. 25När de nu så länge bidt hade, att de skämdes, ty ingen lät dem dörrena upp af salen, togo de nyckelen, och läste upp; si, då låg deras herre der död på jordene. 26Och Ehud undflydde, medan de fördröjde, och gick fram om af gudarna, och undkom allt intill Seirath. 27Och då han kom derin, blåste han i basuner på Ephraims berg, och Israels barn drogo med honom af bergena, och han framför dem; 28Och sade till dem: Följer mig efter, ty Herren hafver gifvit edra fiendar, de Moabiter, i edra händer; och de följde honom efter, och vunno Jordans färjostad, den som drager åt Moab, och läto ingen komma deröfver. 29Och slogo de Moabiter af på den tiden vid tiotusend män, alltsammans adla och stridsamma män, så att icke en undslapp. 30Alltså vordo de Moabiter på den tiden nederlagde, under Israels barnas hand; och landet var stilla i åttatio år. 31Efter honom var Samlar, Anaths son; han slog sexhundrade Philisteer med en herdastaf, och frälste ock han Israel.
Copyright information for SweKarlXII