Leviticus 1

Bränneoffers lag.

1 Och HERren kallade Mose, och talade med honom utu wittnesbördsens tabernakel, och sade: 2Tala med Israels barn, och säg til dem: Hwilken ibland eder will göra HERranom et offer, han göre det af boskap; af fä och af får. 3Will han göra et bränneoffer af oxar, så offre en stutkalf, den ingen brist hafwer, inför dörene af wittnesbördsens tabernakel, at det skall warda HERranom tacknämligit af honom: 4Och lägge sina hand på bränneoffrets hufwud, så warder det tacknämligit, och försonar honom. 5Och skall slagta den stuten för HERranom: Och Presterne Aarons söner skola bära blodet fram, och stänka allt omkring på altaret, som är för dörene af wittnesbördsens tabernakel. 6Och huden skall bränneoffrena aftagas, och det skall huggas i stycken. 7Och Prestens Aarons söner skola göra en eld på altaret, och lägga der wed uppå. 8Och skola lägga stycken, nemliga, hufwudet och kroppen uppå weden, som ligger på eldenom på altaret. 9Men inelfwerna och fötterna skall man twå med watn, och Presten skall allt detta upbränna på altaret til et bränneoffer. Detta är et offer, som wäl luktar för HERranom. 10Will han göra bränneoffer af får eller getter, så offre det mankön är, det ingen brist hafwer. 11Och skall slagta det utmed sidone af altaret, som norr ut är för HERranom. Och Presterne Aarons söner skola stänka dess blod på altaret allt omkring. 12Och man skall hugga det i stycken. Och Presten skall lägga hufwudet och kroppen på weden och elden, som på altaret är. 13Men inelfwerna och fötterna skall man twå med watn. Och Presten skall allt det offra och upbränna på altaret til bränneoffer. Detta är et offer, som wäl luktar för HERranom. 14Will han ock göra HERranom et bränneoffer af foglar, så göre det af turturdufwor, eller af unga dufwor. 15Och Presten skall hafwat fram til altaret, och först wrida thy halsen af, at det må upbrännas på altaret, och låta utblöda blodet på altarens wägg. 16Och dess kräfwo med fjädrarna skall man kasta wid altaret öster ut på askohopen. 17Och skall bryta dess wingar sönder, men icke rifwa dem ifrå. Och alltså skall Presten upbränna det på altaret, på wedenom och eldenom, til et bränneoffer. Detta är et offer, som wäl luktar för HERranom.
Copyright information for SweKarlXII