Leviticus 1

Bränneoffers lag.

Och HERren kallade Mose, och talade med honom utu wittnesbördsens tabernakel, och sade: Tala med Israels barn, och säg til dem: Hwilken ibland eder will göra HERranom et offer, han göre det af boskap; af fä och af får. Will han göra et bränneoffer af oxar, så offre en stutkalf, den ingen brist hafwer, inför dörene af wittnesbördsens tabernakel, at det skall warda HERranom tacknämligit af honom: Och lägge sina hand på bränneoffrets hufwud, så warder det tacknämligit, och försonar honom. Och skall slagta den stuten för HERranom: Och Presterne Aarons söner skola bära blodet fram, och stänka allt omkring på altaret, som är för dörene af wittnesbördsens tabernakel. Och huden skall bränneoffrena aftagas, och det skall huggas i stycken. Och Prestens Aarons söner skola göra en eld på altaret, och lägga der wed uppå. Och skola lägga stycken, nemliga, hufwudet och kroppen uppå weden, som ligger på eldenom på altaret. Men inelfwerna och fötterna skall man twå med watn, och Presten skall allt detta upbränna på altaret til et bränneoffer. Detta är et offer, som wäl luktar för HERranom. 10 Will han göra bränneoffer af får eller getter, så offre det mankön är, det ingen brist hafwer. 11 Och skall slagta det utmed sidone af altaret, som norr ut är för HERranom. Och Presterne Aarons söner skola stänka dess blod på altaret allt omkring. 12 Och man skall hugga det i stycken. Och Presten skall lägga hufwudet och kroppen på weden och elden, som på altaret är. 13 Men inelfwerna och fötterna skall man twå med watn. Och Presten skall allt det offra och upbränna på altaret til bränneoffer. Detta är et offer, som wäl luktar för HERranom. 14 Will han ock göra HERranom et bränneoffer af foglar, så göre det af turturdufwor, eller af unga dufwor. 15 Och Presten skall hafwat fram til altaret, och först wrida thy halsen af, at det må upbrännas på altaret, och låta utblöda blodet på altarens wägg. 16 Och dess kräfwo med fjädrarna skall man kasta wid altaret öster ut på askohopen. 17 Och skall bryta dess wingar sönder, men icke rifwa dem ifrå. Och alltså skall Presten upbränna det på altaret, på wedenom och eldenom, til et bränneoffer. Detta är et offer, som wäl luktar för HERranom.
Copyright information for SweKarlXII