Leviticus 11

Ren och oren djur.

1 Och HERren talade med Mose och Aaron, och sade til dem: 2Taler med Israels barn, och säger: Dessa äro de djur, som I äta skolen, ibland all djur på jordene. 3Allt det som ibland djuren twåklöfwadt är, och idislar, det skolen i äta. 4Men det som idislar, och är klöfwadt, dock icke twåklöfwadt, såsom camelen, det är eder orent, och I skolen icke ätat: 5Cuniler idisla wäl; men de äro icke twåklöfwade: Derföre äro de orene. 6Haren idislar ock; men han är icke twåklöfwad: Derföre är han eder oren. 7Och swinet är wäl twåklöfwadt; men det idislar icke: Derföre är det eder orent. 8Af dessas kött skolen I icke äta, och icke komma wid deras as; ty de äro eder oren. 9Detta skolen I äta ibland det som i watnena är: Allt det som spol och fjäll hafwer i floder, i hafwena, och i bäckom; det skolen I äta. 10Men allt det som icke hafwer spol och fjäll i hafwena, och i bäckom, ibland allt det som röres i watnen, och allt det som lefwer i watne, det skall wara eder en wederstyggelse. 11At I icke äten af dess kött: Och skyr wid deras as; 12Ty allt det som icke hafwer spol och fjäll i watnena, der skolen I sky weder. 13Och detta skolen I sky weder ibland foglarna, at I icke äten dem: Örnen, höken, falken: 14Gamen, gladona, och det af deras art är: 15Och alle korpar med deras art: 16Strussfoglen, uglona, göken, sparfhöken med sin art: 17Stenuglona, swanen, ufwen: 18Flädermusena, rördrommen: 19Storken, hägren, skrikona med sin art: Widhöfden och swalona. 20Och allt det sig rörer ibland foglarna, och går på fyra fötter, det skall wara eder en wederstyggelse. 21Dock detta skolen I äta af foglom, der sig rörer och går på fyra fötter, hwilkas knä stå tilbaka, der det med hoppar på jordene. 22Der af må I äta, såsom är Arbe med sin art, och Saleam med sin art, och Hargol med sin art, och Hagab med sin art. 23Allt det eljest hafwer fyra fötter ibland foglarna, det skall wara eder en wederstyggelse. 24Och I skolen räkna dem oren. Den som kommer wid deras as, han skall wara oren allt intill aftonen. 25Och den som någors deras as bär, han skall twå sin kläder, och skall blifwa oren allt intil aftonen. 26Derföre, allt det djur som klöfwadt är, och icke twåklöfwadt, och idislar icke, det skall wara eder orent: Den som kommer derwid, han blifwer oren. 27Och allt det som går på händer ibland djuren, som gå på fyra fötter, det skall wara eder orent: Den som kommer wid deras as, han skall wara oren allt intil aftonen. 28Och den som deras as bär, han skall twå sin kläder, och wara oren allt intil aftonen; ty allt sådant är eder orent. 29Desse skola ock wara eder oren ibland de djur som krypa på jordene: Lekatten, musen, paddan, hwart efter sitt slag: 30Igelkotten, molken, ödlan, stellion, mullwaden: 31De äro eder oren ibland allt det som kryper; den som kommer wid deras as, han skall wara oren intil aftonen. 32Och allt det som et sådant dödt as på faller, det warder orent; ware sig allahanda träkäril, eller kläder, eller skinn, eller säck, och all sådana redskap, der man något med gör, skall man låta i watn, och det blifwer orent intil aftonen; så warder det rent. 33Allahanda lerkäril, om et sådant as deruti faller, warder allt orent, som deruti är, och skall sönderslås. 34All mat som man äter, om det watnet kommer deruti, den är oren: Och all dryck, som man dricker af allahanda sådana kärile, är oren. 35Och allt det som et sådant as på faller, det blifwer orent, ware sig ugn eller ketslar, det skall man slå sönder; ty det är orent, och skall wara eder orent. 36Dock brunnar, källor och dammar äro rene: Den som kommer wid deras as, han är oren: 37Och om et sådant as fölle på säd, som man sått hafwer, så är hon dock ren. 38Men gjuter man watn på sädena, och sedan fölle sådant as deruppå, så worde hon eder oren. 39Om et djur dör, det I äta mågen: Den som kommer wid det aset, den är oren intil aftonen. 40Den som äter af sådant as, han skall twå sin kläder, och skall blifwa oren intil aftonen: Så ock den som bär et sådant as, han skall twå sin kläder, och blifwa oren intill aftonen. 41Det som kräker på jordene skall wara eder en wederstyggelse, och man skall icke ätat. 42Och allt det som går på bukenom, och allt det som går på fyra eller flera fötter, af allo thy som kräker på jordene, det skolen I icke äta; ty det skall wara eder en wederstyggelse. 43Görer edra själar icke till styggelse, och besmitter eder icke deruppå, så at I blifwen orene. 44Ty jag är HERren edar Gud: Derföre skolen I helga eder, at I blifwen helige; ty jag är helig: Och I skolen icke orena edra själar på något kräkande djur, som på jordene kräker. 45Ty jag är HERren, som hafwer fört eder utur Egypti land, at jag skall wara edar Gud: Derföre skolen I wara helige, ty jag är helig. 46Detta är lagen öfwer djur och foglar, och allahanda kräkande djur i watnena, och allahanda djur som kräka på jordene: 47At I skolen weta åtskilnad på, hwad orent och rent är, och hwad djur man äta, och hwad man icke äta skall.
Copyright information for SweKarlXII