Leviticus 11

Ren och oren djur.

Och HERren talade med Mose och Aaron, och sade til dem: Taler med Israels barn, och säger: Dessa äro de djur, som I äta skolen, ibland all djur på jordene. Allt det som ibland djuren twåklöfwadt är, och idislar, det skolen i äta. Men det som idislar, och är klöfwadt, dock icke twåklöfwadt, såsom camelen, det är eder orent, och I skolen icke ätat: Cuniler idisla wäl; men de äro icke twåklöfwade: Derföre äro de orene. Haren idislar ock; men han är icke twåklöfwad: Derföre är han eder oren. Och swinet är wäl twåklöfwadt; men det idislar icke: Derföre är det eder orent. Af dessas kött skolen I icke äta, och icke komma wid deras as; ty de äro eder oren. Detta skolen I äta ibland det som i watnena är: Allt det som spol och fjäll hafwer i floder, i hafwena, och i bäckom; det skolen I äta. 10 Men allt det som icke hafwer spol och fjäll i hafwena, och i bäckom, ibland allt det som röres i watnen, och allt det som lefwer i watne, det skall wara eder en wederstyggelse. 11 At I icke äten af dess kött: Och skyr wid deras as; 12 Ty allt det som icke hafwer spol och fjäll i watnena, der skolen I sky weder. 13 Och detta skolen I sky weder ibland foglarna, at I icke äten dem: Örnen, höken, falken: 14 Gamen, gladona, och det af deras art är: 15 Och alle korpar med deras art: 16 Strussfoglen, uglona, göken, sparfhöken med sin art: 17 Stenuglona, swanen, ufwen: 18 Flädermusena, rördrommen: 19 Storken, hägren, skrikona med sin art: Widhöfden och swalona. 20 Och allt det sig rörer ibland foglarna, och går på fyra fötter, det skall wara eder en wederstyggelse. 21 Dock detta skolen I äta af foglom, der sig rörer och går på fyra fötter, hwilkas knä stå tilbaka, der det med hoppar på jordene. 22 Der af må I äta, såsom är Arbe med sin art, och Saleam med sin art, och Hargol med sin art, och Hagab med sin art. 23 Allt det eljest hafwer fyra fötter ibland foglarna, det skall wara eder en wederstyggelse. 24 Och I skolen räkna dem oren. Den som kommer wid deras as, han skall wara oren allt intill aftonen. 25 Och den som någors deras as bär, han skall twå sin kläder, och skall blifwa oren allt intil aftonen. 26 Derföre, allt det djur som klöfwadt är, och icke twåklöfwadt, och idislar icke, det skall wara eder orent: Den som kommer derwid, han blifwer oren. 27 Och allt det som går på händer ibland djuren, som gå på fyra fötter, det skall wara eder orent: Den som kommer wid deras as, han skall wara oren allt intil aftonen. 28 Och den som deras as bär, han skall twå sin kläder, och wara oren allt intil aftonen; ty allt sådant är eder orent. 29 Desse skola ock wara eder oren ibland de djur som krypa på jordene: Lekatten, musen, paddan, hwart efter sitt slag: 30 Igelkotten, molken, ödlan, stellion, mullwaden: 31 De äro eder oren ibland allt det som kryper; den som kommer wid deras as, han skall wara oren intil aftonen. 32 Och allt det som et sådant dödt as på faller, det warder orent; ware sig allahanda träkäril, eller kläder, eller skinn, eller säck, och all sådana redskap, der man något med gör, skall man låta i watn, och det blifwer orent intil aftonen; så warder det rent. 33 Allahanda lerkäril, om et sådant as deruti faller, warder allt orent, som deruti är, och skall sönderslås. 34 All mat som man äter, om det watnet kommer deruti, den är oren: Och all dryck, som man dricker af allahanda sådana kärile, är oren. 35 Och allt det som et sådant as på faller, det blifwer orent, ware sig ugn eller ketslar, det skall man slå sönder; ty det är orent, och skall wara eder orent. 36 Dock brunnar, källor och dammar äro rene: Den som kommer wid deras as, han är oren: 37 Och om et sådant as fölle på säd, som man sått hafwer, så är hon dock ren. 38 Men gjuter man watn på sädena, och sedan fölle sådant as deruppå, så worde hon eder oren. 39 Om et djur dör, det I äta mågen: Den som kommer wid det aset, den är oren intil aftonen. 40 Den som äter af sådant as, han skall twå sin kläder, och skall blifwa oren intil aftonen: Så ock den som bär et sådant as, han skall twå sin kläder, och blifwa oren intill aftonen. 41 Det som kräker på jordene skall wara eder en wederstyggelse, och man skall icke ätat. 42 Och allt det som går på bukenom, och allt det som går på fyra eller flera fötter, af allo thy som kräker på jordene, det skolen I icke äta; ty det skall wara eder en wederstyggelse. 43 Görer edra själar icke till styggelse, och besmitter eder icke deruppå, så at I blifwen orene. 44 Ty jag är HERren edar Gud: Derföre skolen I helga eder, at I blifwen helige; ty jag är helig: Och I skolen icke orena edra själar på något kräkande djur, som på jordene kräker. 45 Ty jag är HERren, som hafwer fört eder utur Egypti land, at jag skall wara edar Gud: Derföre skolen I wara helige, ty jag är helig. 46 Detta är lagen öfwer djur och foglar, och allahanda kräkande djur i watnena, och allahanda djur som kräka på jordene: 47 At I skolen weta åtskilnad på, hwad orent och rent är, och hwad djur man äta, och hwad man icke äta skall.
Copyright information for SweKarlXII