Leviticus 12

Barnaföderskors renselse.

Och HERren talade med Mose, och sade: Tala med Israels barn, och säg: När en qwinna undfår säd, och föder piltabarn, då skall hon wara oren i sju dagar, så länge hon lider sina krankhet. Och på åttonde dagen skall man omskära hans förhuds kött. Och hon skall hema blifwa tre och trettio dagar uti hennes renselseblod. Intet heligt skall hon komma wid, och til helgedomen skall hon icke komma, til dess hennes renselsedagar äro ute. Föder hon pigobarn, så skall hon wara oren i twå weckor, så länge hon lider sina krankhet, och skall sex och sextio dagar hema blifwa i hennes renselseblod. Och när hennes renselsedagar äro ute, efter son eller dotter, skall hon bära fram et årsgammalt lamb til bränneoffer, och en ung dufwo, eller turturdufwo, til syndoffer Prestenom, för dörena af wittnesbördsens tabernakel. Der skall han offrat för HERranom, och försona henne, så warder hon ren af si nom blodgång. Detta är lagen för den som föder piltabarn eller pigobarn. Om hennes hand icke förmå et får, så tage twå turturdufwor, eller twå unga dufwor, den ena til bränneoffer, den andra til syndoffer: Så skall Presten försona henne, at hon skall warda ren.
Copyright information for SweKarlXII