Leviticus 14

Om de spitelskas rening, försoning.

Och HERren talade med Mose, och sade: Detta är lagen om den spitelska, när han skall rensad warda. Han skall komma til Presten: Och Presten skall gå utu lägret, och bese huru spitelsko sårnaden är på dem spitelska hel worden; Och skall bjuda honom, som rensas skall, at han tager twå lefwande foglar, de som rene äro, och cedreträ, och rosenfärgo ull, och Isop. Och skall bjuda at slagta den ena foglen uti et lerkärile wid rinnande watn. Och skall taga den lefwande foglen med cedreträt, rosenfärgo ullen, och Isopen, och doppa uti den slagtade foglens blod wid rinnande watn. Och stänka på honom, som af spitelskone rensas skall, sju resor; och rensa honom alltså, och låta den lefwande foglen flyga i fria markena. Men den rensade skall twå sin kläder, och raka allt sitt hår af, och bada sig i watne, och så är han ren: Sedan gånge han in i lägret, dock skall han blifwa utan sitt tjäll i sju dagar. Och på sjunde dagen skall han raka allt sitt hår af hufwudet, skägget och ögonbrynen, så at allt hår blifwer afrakadt; och skall twå sin kläder, och bada sitt kött i watne, och så är han ren. 10 Och på åttonde dagen skall han taga tu lamb, de utan wank äro, och et årsgammalt får utan wank, och tre tijungar semlomjöl til spisoffer, blandadt med oljo, och en Log oljo. 11 Då skall Presten ställa den rensada och dessa ting fram för HERran, för dörena af wittnesbördsens tabernakel: 12 Och skall taga det ena lambet, och offra det til et skuldoffer med den Log oljo, och skall sådant weftoffra för HERranom. 13 Och sedan slagta lambet, der man slagtar syndoffret och bränneoffret, som är på heligt rum: Ty såsom syndoffret, så hörer ock skuldoffret Prestenom til; ty det är det aldrahelgasta. 14 Och Presten skall taga af skuldoffrens blod, och stryka på högra örnatimpen af den rensada, och på tuman af hans högra hand, och på största tåna af hans högra fot. 15 Sedan skall han taga af oljone utu Logen, och gjuta den i sin wänstra hand: 16 Och doppa med sitt högra finger i oljona, den i hans wänstra hand är, och stänka oljona med sitt ttnger sju resor för HERranom. 17 Men det öfwer blifwer af oljone i hans hand skall han gjuta på den högra örnatimpen af honom som rensad är, och på den högra tuman, och på den stora tåna af hans högra fot, ofwan uppå skuldoffrens blod. 18 Det qwart är af oljone i hans hand skall han slå på hans hufwud som rensader är, och försona honom för HERranom. 19 Och skall göra syndoffer, och försona den rensada för hans orenlighets skull. Och skall sedan slagta bränneoffret. 20 Och skall offra det på altaret samt med spisoffret, och försona honom, så är han ren. 21 Är han fattig, och icke så mycket förwärfwar med sine hand, så tage et lamb för sitt skuldoffer, til at weftoffra, til att försona honom, och en tijung af semlomjöl, blandad med oljo til spisoffer, och en Log oljo: 22 Och twå turturdufwor, eller twå unga dufwor, de han med sine hand förwärfwa kan; den ena ware til et syndoffer, den andra til et bränneoffer: 23 Och bäre dem til Presten, på åttonde dagen efter hans renselse, inför dörena af wittnesbördsens tabernakel för HERranom. 24 Då skall Presten taga skuldoffrens lamb, och den Log oljo, och skall det allt weftoffra för HERranom. 25 Och slagta skuldoffrens lamb, och taga af samma skuldoffers blod, och stryka den rensada på hans högra örnatimp, och på tuman af hans hand, och på den stora tåna af hans högra fot: 26 Och gjuta oljona i sina wänstra hand: 27 Och stänka med sitt högra ttnger oljona, som i hans wänstra hand är, sju resor för HERranom. 28 Det qwart blifwer i hans hand skall han låta på högra örnatimpen af den rensada, och på tuman af hans högra hand, och på stora tåna af hans högra fot, ofwan uppå skuldoffrens blod. 29 Det qwart är i hans hand af oljone skall han låta på hufwudet af den rensada, til at försona honom för HERranom. 30 Och sedan göra et syndoffer utaf den ena turturdufwone, eller unga dufwone, såsom hans hand hafwer kunnat förwärfwa: 31 Utaf den andra et bränneoffer, samt med spisoffret. Och alltså skall Presten försona den rensada för HERranom. 32 Detta ware lagen för den spitelska, som icke kan med sine hand förwärfwa det til hans renselse hörer. 33 Och HERren talade med Mose och Aaron, och sade: 34 När i kommen in uti Canaans land, det jag eder til besittning gifwa skall, och jag der i någro edor besittnings huse en spitelsko sårnad gifwer; 35 Så skall han, som huset tilhörer, komma, underwisa det Prestenom, och säga: Det synes såsom en spitelsko sårnad är i mino huse. 36 Då skall Presten säga dem, at de skola ryma utu huset förra än Presten går derin, til at bese sårnaden: På det at allt det i huset är icke skall warda orent. Sedan skall Presten gå in til at bese huset. 37 När han nu ser sårnaden, och finner at på husens wäggar gula eller rödletta gropar äro, och deras anseende djupare in är, än wäggen eljest är: 38 Så skall han gå utu huset genom dörena, och igenlycka huset i sju dagar. 39 Och när han på sjunde dagen igenkommer, och ser at sårnaden hafwer ätit sig widare på wäggene af huset: 40 Så skall han bjuda dem utbryta stenarna, der den sårnaden uti är, och kasta det ut för staden på et orent rum. 41 Och huset skall man skrapa innantil allt omkring, och kasta det afskrapade stoftet ut för staden på et orent rum: 42 Och taga andra stenar, och sätta dem i samma staden; och taga annan kalk, och bestryka huset med. 43 Om då sårnaden igenkommer, och brister ut på huset, sedan man hafwer uttagit stenarna, skrapat huset, och bestrukit det på nytt: 44 Så skall Presten gå derin: Och när han ser at sårnaden hafwer widare ätit sig på husena, så är det wisserliga en frätande spitelska på huset; och är orent. 45 Derföre skall man bryta huset ned, både sten och trä, och allt stoftet af husena föra ut för staden på et orent rum. 46 Och den som går in i huset, så länge det tilslutit är, han är oren intill aftonen. 47 Och den derinne ligger, eller äter derinne, han skall twå sin kläder. 48 Hwar nu Presten ser, då han går derin, at sårnaden icke widare hafwer ätit sig på huset, sedan huset bestrukit är; så skall han säga det rent; ty sårnaden är hel worden. 49 Och skall taga til syndoffer för huset, twå foglar, cederträ, och rosenfärgad ull, och Isop: 50 Och slagta den ena foglen uti et lerkäril med rinnande watn. 51 Och skall taga det cederträt, rosenfärgada ullen, Isopen och den lefwande foglen, och doppa honom uti den slagtada foglens blod wid rinnande watn, och stänka huset sju resor. 52 Och skall alltså skära huset med foglens blod, och med det rinnande watnet, med den lefwande foglen, med cedreträt, med Isopen, och med rosenfärgada ullen. 53 Och skall låta den lefwande foglen flyga ut för staden i fria markena, och försona huset; så är det rent. 54 Detta är lagen om all spitelskos och skabbs sårnad: 55 Om kläders spitelsko, och huses; 56 Om blemor, skabb och etterhwitt: 57 På det man skall weta, när något orent eller rent är. Detta är lagen om spitelsko.
Copyright information for SweKarlXII