Leviticus 15

Säds- blods-flöd, rening.

Och HERren talade med Mose och Aaron, och sade: Taler med Israels barn, och säger til dem: Om enom manne flyter hans kötts flöd, han är oren. Och då är han oren af denna flödene, när hans kött förrötes, eller bortfrätes af det flytandet. All säng, der han på ligger, och allt det han sitter uppå, skall wara orent. Och den som kommer wid hans säng, han skall twå sin kläder, och bada sig med watn, och wara oren intil aftonen. Och den som sätter sig der han suttit hafwer, han skall twå sin kläder, och bada sig med watn, och wara oren intil aftonen. Den som kommer wid hans kött, han skall twå sin kläder, och bada sig med watn, och wara oren intil aftonen. Om han spottar på den som ren är, skall han twå sin kläder, och bada sig med watn, och wara oren intil aftonen. Och sadelen, der han rider uppå, skall wara oren. 10 Och den som kommer wid något, som under honom warit hafwer, han skall wara oren intil aftonen. Och den sådant bär, han skall twå sin kläder, och bada sig med watn, och wara oren intil aftonen. 11 Och den som han wederkommer, och hafwer tilförene icke twagit sina händer, han skall twå sin kläder, och bada sig med watn, och wara oren intil aftonen. 12 Kommer han wid et lerkäril, skall man det sönderslå: Men träkäril skall man skölja med watn. 13 Och när han warder ren af hans flytande, skall han räkna sju dagar sedan han wardt ren, och twå sin kläder, och bada sitt kött med rinnande watn, så är han ren. 14 Och på åttonde dagen skall han taga twå turturdufwor, eller twå unga dufwor, och bära fram för HERran inför dörena af wittnesbördsens tabernakel, och få Prestenom. 15 Och Presten skall göra af den ena et syndoffer, och af den andra et bränneoffer; och försona honom för HERranom, för hans flytande skull. 16 När enom manne hans säd utgår i sömnen, han skall bada sitt hela kött med watn, och wara oren intil aftonen. 17 Och allt kläde, och allt skinn, som med sådana säd befläckadt är, skall twås med watn, och wara orent intill aftonen. 18 En qwinna, när hwilko en sådana ligger, hon skall bada sig i watne, och wara oren intill aftonen. 19 När en qwinna hafwer sins kötts blodflöd, hon skall wara afsides i sju dagar. Och den som kommer wid henne, han skall wara oren intill aftonen. 20 Och allt det hon ligger uppå, så länge hon afsides är, skall wara orent: Och det hon sitter uppå skall wara orent. 21 Och den som kommer wid hennes säng, han skall twå sin kläder, och bada sig med watn, och wara oren intil aftonen. 22 Och den som kommer wid något, der hon hafwer suttit uppå, den skall twå sin kläder, och bada sig med watn, och wara oren intil aftonen. 23 Hwad som kommer wid hennes säng, eller det hon sitter på, den det rörer, han skall wara oren intil aftonen. 24 Och om en man ligger när henne, den stund hon afsides är, han skall wara oren i sju dagar; och sängen, der han uppå legat hafwer, skall wara oren. 25 Om en qwinna hafwer sin blodflöd i långan tid, icke allenast i så lång tid som wandt är, utan ock utöfwer den tiden som wandt är, skall hon wara oren så länge hon flyter: Såsom hon är i hennes rätta flöds tid, så skall hon ock wara oren i denna tiden. 26 All den säng, der hon uppå ligger, så länge hon då flyter, skall wara såsom den säng i hennes rätta flöds tid. Och allt det hon sitter uppå skall wara orent, såsom i den orenheten i hennes rätta flöds tid. 27 Den som kommer wid något deraf, han skall wara oren, och skall twå sin kläder, och bada sig med watn, och wara oren intil aftonen. 28 Warder hon ren af hennes flöd, så skall hon räkna sju dagar, sedan skall hon wara ren. 29 Och på åttonde dagen skall hon taga twå turturdufwor, eller twå unga dufwor, och bära dem til Presten inför dörena af wittnesbördsens tabernakel. 30 Och Presten skall göra et syndoffer af den ena; af den andra et bränneoffer, och försona henne för HERranom, öfwer hennes orenlighets flöd. 31 Så skolen I förwara Israels barn för deras orenlighet, at de icke dö uti deras orenlighet, om de göra mitt tabernakel orent, det ibland eder är. 32 Detta är lagen om den som hafwer en flöd, och den som i sömnen hans säd flyter, så at han warder deraf oren: 33 Och öfwer henne som hafwer sina blodsflöd, och den som en flöd hafwer, ehwad det är man eller qwinna, och när en man ligger när ena oreno.
Copyright information for SweKarlXII