Leviticus 16

Försonings-högtid, bocken.

Och HERren talade med Mose, sedan de twå Aarons söner döde woro, då de offrade för HERranom. Och HERren sade: Säg dinom broder Aaron, at han icke i alla tider ingår uti den innersta helgedomen, inom förlotten inför nådastolen som på arkenom är, at han icke dör; ty jag will låta se mig uti et moln på nådastolenom. Utan härmed skall han gå in: med en ung stut til syndoffer, och med en wädur til brännoffer. Och skall kläda den helga linna kjortelen uppå, och hafwa det linna nederklädet uppå sitt kött, och gjorda sig med et linnet bälte, och hafwa den linna hatten uppå; förty det äro de helga kläden; och skall bada sitt kött med watn, och lägga dem uppå. Och skall taga utaf menighetene af Israels barnom, twå getabockar til syndoffer, och en wädur til bränneoffer. Och Aaron skall hafwa fram stuten, sitt syndoffer, och försona sig och sitt hus. Och sedan taga de twå bockarna, och ställa dem fram för HERran inför dörena af wittnesbördsens tabernakel. Och skall kasta lott öfwer de twå bock arna; den ena lotten HERranom, den andra fribockenom. Och skall offra den bocken til et syndoffer, på hwilken HERrans lott föll. 10 Men den bocken, öfwer hwilken dess frias lott föll, skall han ställa lefwande fram för HERran, at han skall försona honom, och släppa den fribocken i öknena. 11 Och så skall han då hafwa fram sins syndoffers stut, och försona sig och sitt hus, och skall slagta honom. 12 Och skall taga ena panno, full med glöd af altaret, som står för HERranom, och handena fulla med stött rökwerk, och bära det inom förlotten. 13 Och lägga rökwerket på elden inför HERranom, så at dambet af rökwerket skyler nådastolen, som är på wittnesbördet, at han icke dör. 14 Och skall taga blodet af stutenom, och stänka med sitt finger up åt nådastolen, frammantil. Sju resor skall han så stänka af blodet för nådastolenom med hans finger. 15 Sedan skall han slagta bocken, folkens syndoffer, och bära af hans blod der inom förlotten, och skall göra med hans blod såsom han gjorde med stutens blod, och stänka desslikes dermed frammantil, up åt nådastolen. 16 Och skall alltså försona helgedomen af Israels barns orenhet, och ifrå deras öfwerträdelse i alla deras synder. Sammalunda skall han göra wittnesbördsens tabernakel; ty de äro orene, som omkring ligga. 17 Ingen menniska skall wara in uti wittnesbördsens tabernakel, när han går der in til at försona i helgedomenom, til dess han går ut igen; och skall alltså försona sig och sitt hus, och hela Israels menighet. 18 Och när han utgår til altaret, som står för HERranom, skall han försona det; och skall taga af stutens blod, och af bockens blod, och stryka på altarens horn allt omkring. 19 Och skall stänka af blodet med sitt finger sju resor der uppå, och rensa, och helga det af Israels barns orenhet. 20 Och när han fullkomnat hafwer helgedomens och wittnesbördsens tabernakels och altarens försoning, skall han hafwa fram den lefwande bocken: 21 Och skall då Aaron lägga båda sina händer på hans hufwud, och bekänna öfwer honom alla Israels barns missgerningar, och all deras öfwerträdelse i alla deras synder, och skall lägga dem på bockens hufwud, och låta honom löpa genom någons mans hjelp, som förhanden är, i öknena. 22 At bocken skall bortbära alla deras missgerningar på sig uti wildmarkena; och låta honom i öknene. 23 Och Aaron skall gå in uti wittnes bördsens tabernakel, och afkläda sig de linna kläden, som han på sig klädt hade, då han gick in uti helgedomen, och skall der låta blifwa dem: 24 Och skall bada sitt kött med watn på heligt rum, och kläda sin egen kläder uppå, och gå der ut, och göra sitt bränneoffer och folkens bränneoffer, och försona både sig och folket: 25 Och bränna up det feta af syndoffret på altarena. 26 Men den, som förde fribocken ut, skall twå sin kläder, och bada sitt kött med watn, och sedan komma igen i lägret. 27 Syndoffrens stut och syndoffrens bock, hwilkas blod til försoning burit wardt in i helgedomen, skall man föra utom lägret, och upbränna i elde, både deras hud, kött och träck. 28 Och den som bränner det up, han skall twå sin kläder, och bada sitt kött med watn, och sedan komma i lägret. 29 Och skall detta wara eder en ewig rätt: På tionde dagenom i sjunde månadenom skolen I späka edra kroppar, och ingen gerning göra, ware sig inländsk eller utländsk ibland eder: 30 Förty på den dagen sker edor försoning, så at I warden rengjorde; ifrån alla edra synder warden I rengjorde för HERranom. 31 Derföre skall det wara eder den störste Sabbath, och I skolen späka edra kroppar: En ewig rätt ware det. 32 Men den försoningen skall en Prester göra, den man wigt hafwer, och hwilkens hand man fyllt hafwer til en Prest i hans faders stad; och skall kläda på sig de linna kläder, som äro heliga kläden: 33 Och skall alltså försona den helga helgedomen, och wittnesbördsens tabernakel, och altaret, och Presterna, och allt folket af menighetene. 34 Det skall wara eder en ewig rätt, at I försonen Israels barn af alla deras synder, ena reso om året. Och Mose gjorde såsom HERren honom budit hade.
Copyright information for SweKarlXII