Leviticus 18

Förbudna leder och beblandelser.

Och HERren talade med Mose, och sade: Tala med Israels barn, och säg til dem: Jag är HERren edar Gud. I skolen icke göra efter som görs i Egypti land, der I bott hafwen; och icke eft er som görs i Canaans land, der jag dig införa skall; I skolen icke heller hålla eder wid deras sätt; Utan efter mina rätter skolen I göra, och mina stadgar skolen I hålla, at I wandren derutinnan: Ty jag är HERren edar Gud. Derföre skolen I hålla mina stadgar, och mina rätter; ty hwilken menniska dem göra, han skall derigenom lefwa: Ty jag är HERren. Ingen skall gå in til sina nästa blods fränko, til att blotta hennes blygd: Ty jag är HERren. Du skalt dins faders och dine moders blygd icke blotta: Hon är din moder, derföre skalt du icke blotta hennes blygd. Du skalt icke blotta dins faders hustrus blygd; ty det är dins faders blygd. Du skalt icke blotta dine systers blygd, den dins faders, eller dine moders dotter är, hema eller ute född. 10 Du skalt icke blotta dine sonadotters, eller dine dotterdotters blygd; ty det är din blygd. 11 Du skalt icke blotta dins faders hustrus dotters blygd, den dinom fader född är, och din syster är. 12 Du skalt icke blotta dins fadersysters blygd; ty hon är dins faders nästa blodsfränka. 13 Du skalt icke blotta dine modersysters blygd; ty hon är dine moders nästa blodsfränka. 14 Du skalt icke blotta dins faderbroders blygd, så at du tager hans hustru; ty hon är din swägerska. 15 Du skalt icke blotta dine sonahustrus blygd; ty hon är dins sons hustru, derföre skalt du icke blotta hennes blygd. 16 Du skalt icke blotta dins broders hustrus blygd; ty hon är dins broders blygd. 17 Du skalt icke blotta dine hustrus, samt med hennes dotters blygd: ej heller taga hennes sons dotter, eller dotterdotter, til at blotta hennes blygd; ty hon är hennes nästa blodsfränka: och det är en last. 18 Du skalt ock icke taga dins hustrus syster, til at blotta hennes blygd, henne emot, medan hon ännu lefwer. 19 Du skalt icke gå in til qwinnona, så länge hon hafwer sina sjuko i sine orenhet, til at blotta hennes blygd. 20 Du skalt ock icke ligga när dins nästas hustru, til at beblanda dig med henne, dermed du orenar dig på henne. 21 Du skalt ock icke gifwa af dine säd, at det skall upbrännas för Molec, at du icke ohelgar dins Guds namn; ty jag är HERren. 22 Du skalt icke ligga när drängar, såsom när ena qwinno; ty det är en styggelse. 23 Du skalt ock icke ligga när något djur, at du dermed orenar dig: Och ingen qwinna skall skaffa hafwa med något djur; ty det är en styggelse. 24 I skolen uti intet af detta orena eder; förty uti allt detta hafwa Hedningarne orenat sig, hwilka jag skall här utdrifwa för eder. 25 Och landet är derigenom orenadt: Och jag skall söka deras missgerningar på dem, så at landet skall utspy sina inbyggare. 26 Derföre håller mina stadgar och rätter, och görer intet af denna styggelsen, antingen inländske eller utländske ibland eder: 27 Ty all sådana styggelse hafwa landsens folk gjort, som för eder woro, och hafwa orenat landet: 28 På det at landet ock icke utspyr eder, då I det orenen, lika som det hafwer utspytt Hedningarna, som för eder woro. 29 Förty, de som göra denna styggelsen, deras själar skola utrotade warda utu deras folk. 30 Derföre håller mina stadgar, at I icke gören efter de styggeliga seder, som för eder woro, at I icke dermed orenade warden; ty jag är HERren edar Gud.
Copyright information for SweKarlXII